Koulutuksen neuvottelukunta

Koulutuksen neuvottelukunnan tehtävä on toimia linkkinä koulutuksen, elinikäisen ohjauksen, ennakoinnin sekä työ- ja elinkeinoelämän välillä. Koulutuksen neuvottelukunta nostaa esille maakunnan koulutussektorin tarpeita ja toiveita toiminnan kehittämiseksi ja kilpailukyvyn varmistamiseksi. Neuvottelukunta seuraa tarkasti muutoksia maakunnan kärkitoimialoilla ja innovaatioympäristössä tapahtuvia ja reagoi muutoksiin. Koulutuksen neuvottelukunta kokoontuu kolme kertaa vuodessa ja neuvottelukunnan keskustelu ja yhteistyö on aktiivista.

Neuvottelukunnalla on 25 jäsentä, jotka edustavat maakunnan tärkeimpiä oppilaitoksia, elinkeinoelämää, Pohjanmaan ELY-keskusta, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoa sekä Pohjanmaan liittoa ja sen maakuntahallitusta. Koulutuksen neuvottelukunnan toimikausi seuraa maakuntahallituksen toimikautta. Neuvottelukunnan asetti maakuntahallitus vuonna 2016.

Koulutuksen neuvottelukunta

Kuva 1. Koulutuksen neuvottelukunnan tehtävät ja toimintatavat

Neuvottelukunnan toimintaa tukevat sihteeristö ja kaksi jaosta (ks. kuva 1). Sihteeristö toimii neuvottelukunnan työrukkasena, valmistelee neuvottelukunnan kokoukset ja toimeenpanee sen päätökset.

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Pohjanmaan ELY-keskukselle ja aluehallintovirastojen ruotsinkielisen opetustoimen yksikölle osoittamaa alueellista elinikäisen ohjauksen tehtävää hoitaa elinikäisen ohjauksen jaos (ELO). Se koordinoi ja kehittää elinikäiseen ohjaukseen liittyviä palveluja sekä välittää koulutuksen neuvottelukunnalle elinikäiseen ohjaukseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä kentän asiantuntijoilta.

Ennakointijaos puolestaan koordinoi ja kehittää lyhyen ja pitkän aikavälin ennakointiin liittyvää toimintaa Pohjanmaalla. Ennakointijaos raportoi koulutuksen neuvottelukunnalle säännöllisesti arvokasta taustatietoa tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeista.

Päivitetty 01.06.2020, Kello 10.14, Petra Fager.