Koulutuksen neuvottelukunta

Koulutuksen neuvottelukunta nostaa esille maakunnan koulutussektorin tarpeita ja toiveita toiminnan kehittämiseksi ja kilpailukyvyn varmistamiseksi. Neuvottelukunta käynnistää myös maakuntahallituksen peräänkuuluttaman maakunnallisen koulutusstrategian laadinnan ja seuraa sen toimenpiteiden toteutumista.

Neuvottelukunta seuraa tarkasti myös maakunnan kärkitoimialoilla ja innovaatioympäristössä tapahtuvia muutoksia ja käynnistää niiden edellyttämien toimenpiteiden valmistelun. Koulutuksen neuvottelukunnassa ovat edustettuna kaikki maakunnan tärkeimmät oppilaitokset, elinkeinoelämä, Pohjanmaan ELY-keskus, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sekä Pohjanmaan liitto ja sen maakuntahallitus.

Koulutuksen neuvottelukunnan perustaminen

Yksi kesällä 2014 valmistuneen Pohjanmaan aikuiskoulutusstrategian suosituksista oli maakuntahallituksen asettaman koulutuksen neuvottelukunnan perustaminen ja sen toiminnan organisoituminen koulutuksen, elinikäisen ohjauksen, ennakoinnin sekä työ- ja elinkeinoelämän väliseksi linkiksi. Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan ELY-keskus sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valmistelivat yhteistyössä koulutuksen neuvottelukunnan asettamista.

Pohjanmaan koulutuksen neuvottelukunnan toimikausi päättyy vuonna 2021.

Koulutuksen neuvottelukunta

Kuva 1. Koulutuksen neuvottelukunnan tehtävät ja toimintatavat

Neuvottelukunnan toimintaa tukevat sihteeristö ja kaksi jaosta (ks. kuva 1).

Sihteeristö toimii neuvottelukunnan työrukkasena, valmistelee neuvottelukunnan kokoukset ja toimeenpanee sen päätökset. Työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Pohjanmaan ELY-keskukselle ja aluehallintovirastojen ruotsinkielisen opetustoimen yksikölle osoittamaa alueellista elinikäisen ohjauksen tehtävää hoitaa Elinikäisen ohjauksen jaos (ELO). Se koordinoi ja kehittää elinikäiseen ohjaukseen liittyviä palveluja sekä välittää koulutuksen neuvottelukunnalle elinikäiseen ohjaukseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä kentän asiantuntijoilta.

Ennakointijaos puolestaan koordinoi ja kehittää lyhyen ja pitkän aikavälin ennakointiin liittyvää toimintaa Pohjanmaalla. Ennakointijaos raportoi koulutuksen neuvottelukunnalle säännöllisesti arvokasta taustatietoa tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeista.

Päivitetty 16.12.2019, Kello 11.41, Harriet Skog-Mandell.