Sinun Pohjanmaasi

Mikä on uutta maakuntakaavassa 2040?

Kirjoittanut » Ann Holm, kaavoitusjohtaja | 18.5.2020

Mikäli maakuntavaltuusto hyväksyy Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 15. kesäkuuta, Pohjanmaa saa uuden maakuntakaavan.

Kaavassa korostetaan aiempaa enemmän Vaasan ja Pietarsaaren kaupunkiseutujen merkitystä koko maakunnan kehitykselle ennen kaikkea kaupunkikehittämisen vyöhykkeinä. Pendelöinnin edistämiseksi ja edellytysten luomiseksi joukkoliikenteen kehittämiselle kaavassa on osoitettu kehittämisvyöhykkeet Vaasan ja Seinäjoen kaupunkien sekä Pietarsaaren ja Kokkolan välille. Tällaisia vyöhykkeitä ei ole esitetty aiemmissa maakuntakaavoissa.

Maakuntakaavassa käsitellään ensimmäistä kertaa viheraluejärjestelmää kokonaisuutena. Viheraluejärjestelmällä luodaan edellytyksiä yhdyskuntarakenteen ekologiselle kestävyydelle, luonnon monimuotoisuudelle, viihtyisälle elinympäristölle, monipuolisille virkistymismahdollisuuksille ja elinkeinoelämän kehittämiselle. Täysin uusi merkintä maakuntakaavassa on EKO, jolla osoitetaan kiertotalousalueet.

Risnastrasket Narpes ChB

Uusi näkökulma maakuntakaavaan

Kirjoittanut » Marika Häggblom | 20.8.2019

Uusi työ, uusi näkökulma maakuntakaavaan! Pohjanmaan liiton uusi kaavoitusinsinööri Marika Häggblom pohtii blogikirjoituksessaan, miten maakuntakaavaa käytetään kuntien kaavoitustyössä. Maakuntakaava on tärkeä perusta kunnan yksityiskohtaisempaan kaavoitukseen sekä aluekäytön linjauksiin.

IMG 0588


Jag har nyligen börjat jobba som planläggningsingenjör vid Österbottens förbund. Nytt jobb för med sig nya perspektiv och från att ha arbetat med planläggning på mer detaljerad nivå inom kommunal planläggning får jag nu möjlighet att se markanvändningen från en ny synvinkel.

Genom planläggning sammanjämkas olika behov och målsättningar så som boende, arbetsplatser, natur- och kulturvärden i syfte att skapa förutsättningar för en god livsmiljö och för utvecklingen av den. Planläggningen är uppdelad i olika nivåer så att en översiktlig plan styr den mer detaljerade planläggningen.

Landskapsplanens roll är att förmedla principerna för den områdesanvändning och de samhällsstrukturer som är nödvändiga med tanke på landskapets utveckling. I den anges områdesreserveringar endast i den mån och med den noggrannhet som behövs med tanke på de övergripande målsättningarna för områdesanvändningen eller för samordnandet av områdesanvändningen i flera kommuner. Markanvändningen definieras sedan mer detaljerat genom general- och detaljplaner. Men vilken betydelse har då landskapsplanen när det kommer till mer detaljerad planering av områdesanvändningen?

Utgående från mina erfarenheter från kommunal planläggning utgör landskapsplanen ett värdefullt underlag för mer detaljerad planläggning samt för strategier som berör områdesanvändningen i kommunen. Den ger riktlinjer för markanvändningen från ett långsiktigt perspektiv och möjliggör att nödvändiga reserveringar kan beaktas för framtida utvecklingsbehov. Men samtidigt som markanvändningen åskådliggörs mer konkret framkommer också skillnader mellan olika intressegrupper tydligare. Att samjämka markanvändningen utifrån olika intressegruppers behov kan därför vara utmanande. Det gäller framförallt reserveringar som medför betydande förändringar i miljön som berör många människor och intressen, till exempel reservering av områden för större vägar och vindkraftsparker. För att kunna beakta olika målgruppers behov är därför en öppen dialog under planprocessen viktig.

Just nu utarbetas Österbottens landskapsplan 2040 där utarbetandet av planen sker genom en öppen och interaktiv dialog. Planen är i förslagsskedet vilket innebär att ett planförslag som bäst utarbetas. Planförslaget kommer att läggas fram och under framläggandet har intressenterna möjlighet att lämna anmärkning mot planförslaget.

Efter att Österbottens landskapsplan 2040 godkänts är tanken att framöver skapa en rullande landskapsplanläggning. Det innebär att planen uppdateras med fyra års cykler, där uppdateringen dels görs till de delar landskapsprogrammet fordrar och dels till de delar landskapsplanen är förverkligad eller föråldrad. Detta är ett förfaringssätt som tilltalar mig eftersom det ger större flexibilitet och möjliggör att landskapsplanen snabbare kan svara mot de krav som förändringar i samhället ställer på den.

Jag ser fram emot att få vara delaktig i den fortsatta planprocessen.

Liikennehankkeet edistävät saavutettavuutta ja kilpailukykyä

Kirjoittanut » Tero Voldi, liikenneasiantuntija | 1.6.2018

road 867991 1920

Maakuntakaavaluonnos 2040 oli nähtävillä 5.2.–9.3.2018. Yhteensä saapui 42 lausuntoa ja 32 mielipidettä. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana oli myös mahdollista kommentoida kaavaluonnosta digitaalisessa karttapalvelussa. Yhteensä annettiin 39 avointa kommenttia.

Lyhyttä yhteenvetoa on vaikea tehdä niistä asioista, jotka lausunnoissa ja mielipiteissä nostettiin esille, mutta tieasiat kiinnostavat eniten yksityishenkilöitä ja myös yhdistyksiä. Yksi Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 päätavoitteista on, että Pohjanmaa 2040 on kilpailukykyinen alue. Yksi kilpailukyvyn tärkeistä edellytyksistä on, että alue on helposti saavutettava ja, että toimiva infrastruktuuri on integroitu osaksi muuta maankäyttöä.

Saavutettavuutta ja kilpailukykyä edistetään liikenteen osalta hankkeilla, jotka esim. nopeuttavat matkan tekoa, lisäävät liikenneturvallisuutta, parantavat yhteyksiä maan sisällä tai mahdollistavat kansainvälisen kaupankäynnin ja asioinnin ulkomaille. Pohjanmaalle tärkeimmät valtatiet ovat vt 3 Vaasa–Helsinki, Vt 8 Turku-Oulu ja vt 18 Laihia-Seinäjoki. Pyrimme saamaan keskeisimmille valtateille merkittävästi lisää ohituskaistoja. Yhteistyötä asiassa tehdään myös muiden maakuntien kanssa. Tavoitteena on turvallinen, mutta nopea ja matka-ajan osalta ennustettavissa oleva liikkuminen. Ohituskaistoja tarvitaan tasaisin välein, jotta hengenvaarallisten ohitusten määrä saataisiin alennettua. Vaasan ja Laihian välille tulee moottoritietä jatkaa, sillä tien kapasiteetti on suuren liikennemäärän takia jo nyt ajoittain liian alhainen. Hankaluutta lisää henkilöautoliikennettä hitaampi raskasliikenne sekä maatalousliikenne.

Gigafactoryn suurteollisuusalueeseen liittyy valtavia mega-luokan liikennejärjestelytarpeita ja ne tulisikin ratkaista hyvissä ajoin – mieluiten jo ennen kuin alue alkaa rakentua. Suurteollisuus alueelle on tulossa ainakin 5000 uutta teollisuuden työpaikkaa. Kerrannaisvaikutuksen muille toimialoille voi olettaa olevan vähintäänkin yhtä suuri (ravitsemusliikkeet, kaupat, kuljetus- ja huoltopalvelut, jne). Tämä synnyttää merkittävästi lisää liikennettä koko Vaasan seudulle. Sijainniltaan suurteollisuus alue sijaitsee logistisesti merkittävässä solmupisteessä. Valtatien 8:lle on suunniteltu uusi linjaus välille Kuni–Martoinen, jonka ansiosta raskaan liikenteen ja pitkämatkaisen liikenne kulkisi jatkossa Vaasan keskusta ja taajama-alueiden ulkopuolelta. Asuinnoista merkittävä osa sijaitsee Gerby–Västervik–Pukinjärvi–Vetokannas–Palosaari alueella ja tämä liikenne kulkee vt 8 Vaasan yhdystietä pitkin työpaikoille. Kapasiteetin lisäämiseksi yhteys tulee tehdä nelikaistaiseksi ja liittymä ja eritasojärjestelyin turvata maankäytön jatkuvuus ja esteetön kulku väylän molemmille puolille.

Vaasan satamaan on tutkittu erilaisia tieyhteysvaihtoehtoja. Esimerkiksi tie kaupunginselän eteläpuolelle mahdollistaisi teollisuuden turvalliset kuljetukset satamaan ja vähentää merkittävästi Vaasan keskustan läpi kulkevaa raskasta liikennettä. Sataman kehittämiseksi on tehty mittava määrä selvityksiä mm. Euroopan unionin rahoittamassa Midway Alignment -hankkeessa. Laivaliiketeen jatkuvuus ja pian käsillä oleva uusinta teknologiaa hyödyntävän aluksen hankinta tulee lisäämään merkittävästi sataman matkustajavirtoja sekä tavaraliikennettä. Laivayhteys on merkittävä jo senkin takia, että se lyhentää kuljetusmatkaa yli 750 km verrattuna kiertämiseen Perämeren–Tornion ja Haaparannan kautta.

Suurteollisuushankkeen yhteydessä olisi järkevää miettiä raideyhteyden uudelleenjärjestelyä. Rata voitaisiin kääntää jatkossa siten, että se kulkisi esimerkiksi teollisuusalueen ja lentokentän välistä, jolloin se mahdollistaisi myös lentoasemalle pääsyn ilman autoa raiteita pitkin mistä päin Suomea tahansa. Vaasan ja Seinäjoen välillä on yli 60 rautatien tasoristeystä, joiden takia yhteys on hidas, mutta myös turvaton. Pohjanmaa on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen nopeasta raideliikenneyhteydestä pääkaupunkiseudulle: ”Tunnissa Tampereelle, kahdessa Helsinkiin!” Tämä tarkoittaa tasoristeysten poistamista Vaasan ja Seinäjoen väliltä sekä ratakapasiteetin lisäämistä: riittävää määrää junien kohtaamispaikkoja ja uuden raiteen rakentaminen Seinäjoelta Riihimäelle.

Maakuntakaavan digitaalinen karttapalvelu

Kirjoittanut » Gustav Nygård, kaavoitusinsinööri | 4.2.2018

Maakuntakaavaa voi nyt ensimmäistä kertaa kommentoida interaktiivisessa karttapalvelussa. Kaavoitusinsinööri Gustav Nygård kertoo lisää karttapalvelusta. 

karttjanst hemsidanSkalan på Österbottens landskapsplan är 1:100 000, d.v.s. en centimeter på kartan motsvarar en kilometer i verkligheten. När vi avbildar vårt avlånga landskap på papper i den skalan krävs därför tre stycken A0-”lakan”. Ett A0-papper motsvarar 16 stycken mer vardagliga A4-papper.

Denna verklighet kan ställa till bekymmer om man får för sig att studera landskapsplanen vid ett trångt cafébord och på samma gång som man breder ut kartan för att peka ut sin hemby lyckas välta grannens kaffekopp.

Nu när utkastet till Österbottens landskapsplan 2040 är framlagt mellan 5 februari och 9 mars 2018 finns en ny möjlighet. Denna möjlighet är att studera landskapsplanen genom vår interaktiva karttjänst på valfri skärm med Internetuppkoppling och utan extra kaffestänk.

I karttjänsten kan du zooma in och ut på kartan eller söka efter specifika kartbeteckningar. Med hjälp av den digitala kartan kan du också få mer information om planbeteckningarna genom att klicka på dem. En del planbeteckningar, t.ex. kulturmiljöer, rekreationsområden och fornlämningar, har länkar eller bilder som ger ytterligare information.

Vi planerar att utveckla detta mer i framtiden så att man kan få ännu mer bakgrundsinformation från planbeteckningarna. Det som gör karttjänsten även interaktiv är att du också kan skriva öppna kommentarer direkt på plankartan. Kommentarsfunktionen hittar du i den övre panelen på karttjänsten 

En interaktiv karttjänst är ett steg i hur landskapsplaneringen kan bli mer digital. Österbottens förbund, Södra och Mellersta Österbottens förbund beställde tillsammans med Miljöministeriet en utredning om hur landskapsplaneringsprocessen kan digitaliseras i framtiden. Utredningen gjordes av WSP Finland Oy med Solita Oy som samarbetspartner.

karttapalvelu fi qr code

 

 

 

Karttapalvelun mobiilisovellus suomeksi

Solita Oy:n raportti Maakuntakaavan digiloikka

Hiljaiset alueet virkistyskäytössä – Lähtekää luontoon!

Kirjoittanut » Tuomas Kiviluoma | 20.11.2017

Tuomas Kiviluoma


Helvetinkolu, Helvetinjärven kansallispuisto, Ruovesi. N 62° 03.265 E 023° 49.830 (Kuva: Miika Vähänen)

Olin syksyllä 2015 kiertämässä Öjenin luontopolkua muutaman kaverin kanssa samalla etsien polun varrella sijaitsevia geokätköjä. Ylitimme soista kohtaa pitkospuita pitkin kun ensimmäisenä kulkenut kaverini pysähtyi kuuntelemaan.

”Jännä, ei kuulu yhtään mitään. Täysin hiljaista.”

Pysähdyin itsekin kuuntelemaan. Normaalisti metsässä liikkuessa kuuluu vähintään tieliikenteen huminaa, lintujen laulua tai lehtien kahinaa. Tässä meitä ympäröivässä tiheässä ja hämärässä kuusimetsässä ei kuulunut yhtään mitään. Tunnelma oli lähes aavemainen, mutta samalla rauhoittava. Jatkoimme matkaa ja kiersimme luontopolun loppuun. Kahden kuukauden päästä sain opinnäytetyöpaikan Pohjanmaan liitosta, jossa tehtäväni oli laatia osaselvitys Pohjanmaan hiljaisiin alueisiin liittyen.

Selvitykseni painottui paikkatietoanalyysiin, jossa valmistin paikkatietoaineiston kuvaamaan Pohjanmaan tieliikenteestä aiheutuvaa melua. Analyysissä huomioitiin melun vaimeneminen sen kulkiessa eri tiheyksien kasvillisuusvyöhykkeiden läpi, jotka kaventavat melualueita. Pohjanmaan hiljaisten alueiden selvityksessä Öjenin luontopolku rajautui läheisten melulähteiden vuoksi hiljaisten alueiden ulkopuolelle, mutta siellä voi siitä huolimatta kokea hiljaisuutta. Se on merkittävä taajamien läheinen muuta ympäristöä hiljaisempi alue. Öjen on pienemmässä mittakaavassa Vaasan seudulle sitä, mitä Nuuksion kansallispuisto on pääkaupunkiseudulle. Se on helposti ja nopeasti saavutettava rauhallinen ja monimuotoinen luonnonalue.
Olemme tottuneet elämään lähes jatkuvan melun ympäröimänä. Melusta aiheutuvia terveyshaittoja voi lieventää vierailemalla ajoittain lähimetsissä tai muilla luonnonalueilla. Luontovierailut purkavat stressiä, selkeyttävät ajatuksia ja auttavat jaksamaan. Tästä syystä on tärkeää että meiltä löytyy taajamien läheisiä muuta ympäristöä hiljaisempia luonnonalueita, jotka soveltuvat esimerkiksi viikoittaiseen tai kuukausittaiseen virkistyskäyttöön. Suuret yhtenäiset luonnonalueet, kuten kansallispuistot, ovat tärkeitä erityisesti usean päivän kestäville eräretkille, joita voi tehdä vaikka kerran vuodessa.

Hiljaisuuden statusta kannattaa hyödyntää luonto- ja virkistysalueiden markkinoinnissa. Esimerkiksi Satakunnan hiljaisten alueiden selvityksessä Kullaan Joutsijärven retkeilyalue sai asukaskyselyssä eniten mainintoja hiljaisuudesta ja hyvästä äänimaisemasta. Alueella on myös rajoitettu moottoriajoneuvojen käyttöä maasto- ja vesiliikenteessä. Joutsijärven retkeilyreitistön esittelyissä tuodaan esille alueen hiljaisuutta ja hyvää äänimaisemaa.

Pohjanmaan suurin yhtenäinen hiljainen alue löytyy Laihialta Levanevan suoalueelta. Levanevan läpi kulkee 13 km pitkä Levanevan reitti, joka on osa noin 50 km pitkää Kurjen kierrosta. Reitiltä löytyy mm. lintutorni, laavuja, telttailualue ja tulentekopaikkoja. En ole siellä vielä käynyt, mutta tarkoituksena olisi käydä siellä lähiviikkojen aikana hiljentymässä. Käykää tekin!

Ampumaradat mukaan uuteen maakuntakaavaan

Kirjoittanut » Ann Holm, kaavoitusjohtaja | 30.10.2017

Maakuntakaava 2040:ssa käsitellään useita eri teemoja. Uusi ja ehkä vähän odottamaton teema ovat ampumaradat. Pohjanmaan liiton kaavoitusjohtaja Ann Holm kirjoittaa blogikirjoituksessaan ratojen kartoituksesta. 99,4 % Pohjanmaan asukkaista asuu alle 40 minuutin ajomatkan päässä ampumaradasta. 

Spituholmen ChBSpituholmenin ampumarata Pietarsaaressa

I Österbottens landskapsplan 2040 behandlas ett stort antal olika teman. Alla de delområden i samhället som har en betydande inverkan på markanvändningen tas med. Ett nytt och kanske lite otippat tema är skjutbanor.

Enligt en ny lag om skjutbanor från 2015 ska landskapsförbunden uppgöra en utvecklingsplan som ska innehålla en uppskattning av ett tillräckligt antal skjutbanor och visa var de ska placeras. I Österbottens landskapsplan 2040 anvisas ett regionalt nätverk av skjutbanor i landskapet.

Österbottens förbund kartlade 2015 tillsammans med Södra Österbottens förbund och Mellersta Österbottens förbund befintliga skjutbanor i de tre landskapen. I Österbotten finns allt som allt 22 skjutbanor där det årligen skjuts totalt över 500 000 skott.

Tillsammans med centrala jakt- och sportskytteorganisationer och utgående från GIS-analyser har ett regionalt nätverk bestående av sju skjutbanor tagits fram. Dessa är:

• Larsmo skjutbana
• Spituholmens skjutbana i Jakobstad
• Skärgårdens skjutbana på Replot
• Stenträskets skjutbana i Vasa
• Tallmossens skjutbana i Malax
• Eidets skjutbana i Närpes
• Sparbankens Biathlon Arena i Närpes

En av utgångspunkterna vid val av skjutbana var tillgängligheten. Målsättningen är att det från alla landskapets hörn ska vara möjligt att inom 40 minuter nå en skjutbana i Österbotten eller i något av grannlandskapen. Korta avstånd bidrar till ett tryggt hobbyskytte samt säkerhet på skjutbanor och i närheten av dem. Landskapsplanlösningen möjliggör att 99,4 % av invånarna i Österbotten bor inom 40 minuters köravstånd från en skjutbana. 

Huolellisella suunnittelulla hyvä elin- ja toimintaympäristö asukkaille ja yrityksille

Kirjoittanut » Kaj Suomela, maakuntajohtaja | 26.6.2017

Suunnittelu, ja varsinkin pitkälle tähtäävä suunnittelu, on vaativa prosessi. Uutta Pohjanmaan maakuntakaavaa aina vuodelle 2040 laadittaessa on huomioitava paljon asioita ja myöskin jätettävä tilaa niille mahdollisille asioille, jotka ovat tulossa, mutta eivät vielä tiedossamme.

Tiedämme jo melko varmasti, että on syntymässä uusi hallinnollinen taso kuntien ja valtion väliin. Tämä uusi taso on itsehallinnollinen maakunta, jossa on vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Näitä maakuntia on 18 mukaan lukien Pohjanmaan maakunta. Uuden maakunnan tehtävät koostuvat TE-toimistojen, ELY-keskusten, maakuntaliittojen, sairaanhoitopiirien, palo- ja- pelastustoimien tehtävistä sekä kunnilta siirtyvistä tehtävistä. Kuntien tehtävistä n. puolet siirtyy uusille maakunnille sisältäen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maaseutuhallinnon tehtäviä.

Kun maakunnan toimijat kootaan yhteen organisaatioon, tehostaa se myös maakuntasuunnittelua. Eri sektoreiden tarpeet ja toiveet voidaan paremmin huomioida pitkän tähtäimen suunnittelussa. Suunnittelussa viranomaisten toiveet eivät kuitenkaan ole tärkeimpiä, vaan se, miten niiden kautta varmistetaan asukkaiden ja yritysten hyvä elin- ja toimintaympäristö. Suunnitelmassa linjataan mitä pitäisi tehdä, miksi ja mikä on toivottu tulos.
Toivotun tuloksen aikaansaaminen edellyttää viranomaisyhteistyön lisäksi asukkaiden, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden osallistamista suunnitteluprosessiin. Tavoitteena on luoda perusta elinvoimaiselle ja turvalliselle arjelle.

Maakuntakaavan onnistunut laatiminen luo edellytykset Pohjanmaan kehittämiseksi. Tärkeintä on pystyä kokoamaan kaikki ne toiveet, jotka nyt tiedostetaan ja niiden pohjalta laatia maakuntakaava, joka luo edellytykset positiiviselle kehitykselle vuoteen 2040 saakka.

Toivon, että mahdollisimman moni osallistuu Pohjanmaan tulevaisuuden suunnitteluun.

Kaj Vasabild

Naturen en källa till kraft

Kirjoittanut » Christine Bonn, ympäristöasiantuntija, Pohjanmaan liitto | 27.2.2017

Det solstänkta havet, myrarnas mystik och skogarnas lugn ger österbottningen plats för vila och rekreation. Naturmiljön är viktig för identitetsskapandet såväl för den enskilda individen som för ett samhälle, en region. Betydelsen av det är något jag tror vi lätt förbiser. Det kan vara en fallgrop till exempel då vi ska utveckla naturturism eller besöksnäringen över lag, att vi inte har förstått och definierat kvalitéerna och det säregna som naturmiljön erbjuder i vår region, vår kommun. Det kan kallas att vara hemmablind, det kan också ibland bero på att naturmiljön inte värderas och ges samma tyngd och betydelse som ekonomi, infrastruktur och andra faktorer.

solnedgang

Naturen som kraftkälla har genom århundraden beskrivits i både poesi och prosa. Det senaste årtionden har naturens betydelse för människans hälsa, både fysiska och mentala, lyfts fram genom forskning och konkreta verksamheter. Tyvärr har naturhälsotjänstformer som rehabiliteringsalternativ inte fått ersättningsberättigande status i vårt land ännu. Vi lever ju i en tid då vi tror mer på ett blodprov än på det helande vi får av att röra oss i naturen. Den poetiska beskrivningens ljus, dofter och färger byts ut mot urinprov, pulsmätare och prestationer. Men liksom naturen genom tiderna har gett konstutövare inspiration, ger den varje enskild människa möjlighet att uppleva sin plats i ett oändligt och komplicerat system och därigenom en känsla av mening och tillhörighet. Om naturen sen upplevs springande, sittande eller liggande är detsamma. Det är upp till var och en att njuta av naturen på sitt sätt.

I samband med uppgörandet av Österbottens landskapsplan 2040 utreds landskapets rekreationsområden och rekreations-/turistobjekt. Som en del av det har Österbottens förbund frågat invånarna i landskapet var i Österbottens natur de njuter. 

Kyselyn tulokset: Pohjalaisten suosituimmat virkistyspaikat

Kvarkenregionen – en europeisk nod år 2040

Kirjoittanut » Olav Jern | 18.1.2017

Förändringar intresserar oss samtidigt som vi inte med exakthet kan fastslå vad som händer i morgon eller om ett år för att inte tala om vad som händer om 23 år i Österbotten 2040. Med säkerhet vet vi dock att förändringar kommer att ske, både önskade och oönskade. Förändringar kan också styras och för vissa typer av förändringar är det särskilt viktigt att grunden för förändringarna skapas genom noggrant planerade beslut därför att följderna har konsekvenser som syns långt i framtiden.

Förändringar i markanvändningen hör till denna kategori av långsiktig påverkan. Och samtidigt sker förändringarna i markanvändningen ändå relativt långsamt och ofta på rätt begränsade områden. I ett historiskt perspektiv är flyttningen av Vasa till sitt nuvarande ställe efter branden 1852, de många nyskiften, som flyttat gårdar ut från centrum av byar, anläggandet av järnvägarna och byggandet av riksvägarna exempel på beslut med långt gående verkningar.

Hur förändras trafiken?

Den första fråga, som jag således ställer mig, är, kommer det att ske stora förändringar i vägnätet och järnvägsnätet? Knappast. Men vissa betydelsefulla förändringar har skett år 2040. Vasa hamnväg är en sådan. Likaså är utvecklingskorridoren Vasa – Seinäjoki förstärkt genom förlängning av motorvägen från Vasa, och järnvägen moderniserats så att den betjänar den dagliga pendlingen. Riksväg 8 är en verklig Europaväg, som binder ihop landskapets olika delar. Och Jakobstadsregionen är bättre än nu knuten till förbindelser österut, medan Bennäs är Jakobstadsregionens starka järnvägslänk, som då får heta något annat än Bennäs station!

Jag föreställer mig också att förbindelserna över Kvarken är tätare och mångsidigare än nu. Det är inte enbart Vasa – Umeå, som gäller, utan fler städer sammanbinds över Kvarken. Det stora paradigmskiftet kommer att vara att Kvarkenregionen är den sammanbindande noden för de nordsydliga, europeiska transportkorridorer, som sträcker sig ända ner till Medelhavet.

kvarken utsikt bjorkoUtblick över Kvarken (Foto: Christine Bonn)

De österbottniska tätorterna kommer inte att ha brett ut sig särdeles mycket. Mycket av det som är byggt på 1960- och 1970-talen kommer att rivas och ersättas med nybyggen, som kommer att förverkliga idén om den gröna tätorten och det gröna boendet. Tätorterna utvecklas till att vara verkliga tätorter – små eller stora.

Mångsidiga näringar på landsbygden

Digitaliseringen, telekommunikationerna, internet och robotiseringen kommer att sudda ut gränsen mellan stad och landsbygd. Landsbygden kommer inte att vara något konserverat reservat för sentida gröna hippierörelser, utan basen för mångsidiga näringar där den lokala kreativiteten ingår i kedjan av globala nätverk. Smart specialisering kommer att vara kännetecknande för det vi idag kallar landsbygd och då gäller smart specialisering inte enbart jord- och skogsbruket utan hela det utrymme som dagens landsbygd skapar för olika ekonomiska aktiviteter som är uppkopplade med hela världen.

Men kommunerna då? Och landskapet? I praktiken kommer Österbotten att vara en kommun, men inte i dagens bemärkelse.

Jag håller med Peter Backa om att vi blir tvungna att skapa riktig närdemokrati, en ”platsdemokrati”. Det dagliga brödet och de tjänster och aktiviteter, som vi behöver ha för att upprätthålla lokalsamhället, kommer att vara så nära knutna till varandra, att de överordnade beslutssystemen inte kommer att kunna reagera på eller administrera de lokala aktiviteterna, som i mycket stöder sig på digitaliseringen.

Det stora samhället – landskapet och staten – kommer att upprätthålla tjänster och verksamheter, som verkligen är beroende av större befolkningsunderlag, medan det som kommunerna gör idag kommer att vara beroende av att mänskorna själva aktivt är med och arbetar för närsamhället. Och det är möjligt genom digitaliseringen. Dessutom kommer detta att vara en lika stor självklarhet som att man lokalt kommer att komma överens om ersättningarna för det arbete som görs i företag, i kooperativ, i allmännyttig verksamhet. Andelen av värdeskapandet – enskilt eller kollektivt – är något som österbottningen år 2040 själv kan räkna ut.

Minne sinä suuntaat, kun lähdet luontoon?

Kirjoittanut » Mikaela Jussila | 4.11.2016 | 1 kommentti(a)

Osana Pohjanmaan liiton työtä maakuntakaavan 2040 parissa liitto on ottanut käyttöön karttasovelluksen, jonka avulla on tarkoitus kerätä tietoa siitä, mitkä ovat Pohjanmaalla suosittuja paikkoja ulkoiluun ja virkistäytymiseen. Vastaavanlaista tutkimusta ole aikaisemmin Pohjanmaalla tehty.

Merkitse karttaan, missä sinä nautit luonnosta

Kun sinä alueen asukkaana merkitset karttaan omat ulkoilupaikkasi, antaa se meille paremman kokonaiskuvan eri virkistysalueiden käytöstä. Tulosten perusteella saatetaan lisätä uusia virkistysalueita maakuntakaavaan. Toisaalta meitä kiinnostaa myös tietää, miten pohjalaiset näille alueille kulkevat.

Katso, missä pohjalaiset ulkoilevat ja merkitse sinäkin suosikkipaikkasi karttaan!

Avaa kartta

Alla näet muutamia esimerkkejä virkistysalueista. Mikä houkuttelisi sinut näihin paikkoihin? Minkälaisia tunteita ne sinussa herättävät?

1

765432

 

 

 

Päivitetty 05.01.2016, Kello 16.41, .