JTF teemat

Teema 1: Miten voimme luoda kestävän kehityksen ja kiertotalouden liiketoimintamalleja?

Kiertotalouden sisällyttämisen vauhdittamiseksi yrityksissä, on tarvetta lisätä tietoa kestävyydestä ja kiertotalouden liiketoimintamallista.

Tarvitaan investointeja, jotka osoittavat yritysten taloudellisia hyötyjä ja jotka hyödyntävät mahdollisuuksia tehostua kiertotalouden alalla ja jotka esimerkiksi uusien materiaalivirtojen avulla, tuovat säästöjä ja lisäävät voittomarginaalia ja kannattavuutta. Tärkeä seuraava askel on myös toimialakohtaiset investoinnit, jotka selvemmin toteuttavat kiertotalouden konseptia toimialalle ja ohjaavat yrityksiä kohti kiertotalouden liiketoimintamallia. Tämän teeman puitteissa keskustellaan mahdollisista ideoista ja tulevista investoinneista, jotka esimerkiksi:

  • kehittävät edellytyksiä bioenergialle biokaasun kautta, kestäviä liiketoimintamalleja biokaasun tuotantoon ja käyttöön, materiaalivirtoja ja materiaalien saatavuutta
  • keskittyvät luomaan edellytyksiä kiertoratkaisuille liike- tai teollisuusalueille ja perustaksi uusille toimipaikoille ja investoinneille
  • kehittävät edellytyksiä kiertotaloudelle toimialakohtaisten tarpeiden pohjalta (esim. kehittää selkeät suuntaviivat ja pohjat sille, miten kiertotalous vaikuttaa toimialaan, mitä pätee ja mitä ajatella ja analysoida kiertotalouden näkökulmasta, hyviä esimerkkejä)
  • luovat pilotti- ja demonstraatioympäristöjä sekä uusia innovaatioyhteistyön muotoja

 

Teema 2: Energiatehokas teollisuus ja uudet energiansäästöä edistävät ratkaisut


Keskittyminen kannattavuuteen on nostettu tärkeäksi väyläksi lisäämään yritysten kiinnostusta ja investointeja energia- ja materiaalitehokkuuteen. Kannattavuuden osoittamiseksi tietoihin pääsy ja analyysi ovat keskeisiä osia seuraavan askeleen kehittämiseksi ja työstämiseksi. Teollisuuden investoinnit, jotka lisäävät tietoa materiaalivirroista, materiaali- ja energiatehokkuudesta ja jätteiden hyödyntämisestä, ovat edelleen keskeisiä investointeja energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Yhteistyön kehittäminen ja materiaalivirtojen koordinointi voi myös olla tärkeä edellytys pienille yrityksille uusien ratkaisujen löytämiselle.

Teema 3: Uusiutuvan energian tuotanto, kestävyys ja omavaraisuus


Keskittyminen investointeihin kasvihuoneteollisuudessa ja energiaklusterin osaamisen ja TKI-toiminnan yhdistäminen kasvihuoneteollisuuden osaamiseen ja tarpeeseen energiatehokkaiden ratkaisujen ja hiilidioksidineutraalin tuotannon kanssa.

Uusiutuvan energian ratkaisuja kehitettäessä on otettava huomioon uusien ratkaisujen kannattavuus ja millaista liiketoimintamallia ne vaativat. Tästä löytyy potentiaalia uusille yhteistyömuodoille, miten erilaisia uudistuvia energiamuotoja voidaan yhdistää energian varastointiin ja siirtoon järjestelmäratkaisujen rakentamiseksi, jotka vastaavat alueellisiin tarpeisiin.

Keskeisiä ovat myös uudet ratkaisut, miten sähköverkon joustavuutta voidaan vahvistaa aktivoimalla kuluttajia, varastointia ja mikroverkkoja. Vastaavanlaiset investoinnit voivat myötävaikuttaa uudella osaamisella ja uusilla tuloksilla ajankohtaisten teemojen kuten resilienssin, turvallisuuden ja omavaraisuuden ympärillä

Teema 4: Investoinnit uusiutuvan energian tuotantoon ja vihreän vedyn käyttöön energian kantajana ja energian varastoinnissa - miten maksimoida Pohjanmaan mahdollisuudet?

Teema 4 käsittelee sitä, miten kunnat ja alue ekosysteemi voivat hallita ja maksimoida mahdollisuuksia uusiutuvan energian tuotannon tulevien toimipaikkojen kanssa.

Panostukset, jotka luovat valmiutta ja aktiivista perustamistyötä uusiutuvan energian investointeihin ja käyttöön tulevat olemaan keskeisiä Pohjanmaalle tulevina vuosina. Jotta panostuksista voitaisiin hyötyä laajemminkin, tarvitaan lisää tietoa siitä, miten erityyppisiä energiantuotannon ja -varastoinnin investointeja voidaan yhdistää ja mitä sivuvaikutuksia voidaan hyödyntää ja mitä mahdollisia lopputuotteita voidaan luoda.

Uusia yhteistyöhankkeita tarvitaan myös tutkimus- ja koulutussektorin sekä uusiutuvan energian tuotannon alueiden välillä, jotta löydetään tehokkaita investointeja tukevia tutkimus-, koulutus- ja koulutustoimenpiteitä.

EU logo Euroopan unionin osarahoittama