Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2021 -kysely käynnistyy

Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2021 -kysely käynnistyy

19.3.2021

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa toteutetaan vuonna 2021 Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2021 -tutkimus.

Tutkimuksen toteutuksesta vastaa FCG Konsultointi Oy yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liiton kanssa. Vastaava kyselytutkimus on toteutettu aikaisemmin kaksikielisenä vuosina 2009, 2012 ja 2017.  

Edellisen Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometrin 2017 aineistot löytyvät täältä. 

Barometrikyselyllä kartoitetaan eri alojen ammattilaisten näkemyksiä alueen väestön hyvinvoinnin ja hyvinvointipalveluiden nykytilasta sekä niiden kehityssuunnista lähivuosina. Hyvinvointi ajatellaan tässä yhteydessä laaja-alaisena käsitteenä, joka kattaa yksilön terveyden, sosiaaliset suhteet ja verkostot, toiminnan, elinolot, ympäristön ja palvelut. 

Kyselyn vastaajat edustavat kuntien keskeisiä toimialoja, työ- ja elinkeinohallintoa, poliisia, pelastustointa, Kansaneläkelaitosta, erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa, evankelis-luterilaisia seurakuntia sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Tutkimuksen kohdejoukkoon kuuluu yhteensä noin 2000 asiantuntijaa. Säännöllisesti toteutettuna barometrikysely antaa tietoa hyvinvoinnin pitkän aikavälin muutoksista pohjalaismaakunnissa.  

Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi maakuntaohjelmassa, alueellisessa suunnittelussa sekä kuntien hyvinvointikertomusten laadinnan tukena. Kyselyn tulokset kootaan helposti hyödynnettäväksi raportiksi 15.12.2021 mennessä.  

 

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle