Botnia-Atlantica 2014–2020

Nationell medfinansiering för Botnia-Atlantica projekt

Bulbs

 

Ny ansökningsomgång 1 - 10 september 2020

Botnia-Atlantica öppnar en ansökningsomgång 1 - 10 september för förstudier inom insatsområdet Innovation. Vi välkomnar särskilt innovativa lösningar för att hantera pandemier. Sista dag för inlämnande av ansökan är 10.9.2020.

En förstudie kan pågå upp till nio månader och beviljas högst 45 000 € i EU-medel, vilket motsvarar maximalt 60 % av förstudiens totalbudget. En förstudie kan maximalt uppgå till totalt 90 000 € och ska syfta till att skapa ett starkt partnerskap kring en i förstudien utredd projektidé med sikte på att starta upp ett projekt i kommande programperiod.

Österbottens förbund beviljar nationell medfinansiering upp till maximalt 15 % av projektets totalbudget, (dock högst 11 250 €).

En förstudie kan beviljas i form av engångsersättning (Lump Sum). Finansieringen är därmed inte kopplad till förverkligade kostnader utan till förverkligandet av den godkända planen. Redovisningen förenklas men det innebär dock att förstudien måste uppfylla villkoren för projektet: uppfylls villkoren betalas finansieringen ut, uppfylls inte villkoren betalas inga medel ut.

Ta gärna kontakt med oss på Österbottens förbund senast 21.8 för att diskutera er projektidé innan ni lämnar in ansökan.

Läs mer på Botnia-Atlanticas webbplats

Allmänt om ansökan om statlig medfinansiering från Österbottens förbund

Österbottens förbund har möjlighet att bevilja statlig medfinansiering till projekt som söker finansiering ur Botnia-Atlanticaprogrammet. Den statliga medfinansieringen söks med en blankett som riktas till Österbottens förbund, på svenska eller finska. Stödprocenten för den statliga medfinansieringen från Österbottens förbund kan vara upp till 11 procent.

Innan du lämnar in din projektansökan

Ta gärna kontakt redan i idéstadiet med oss på Österbottens förbund så vi kan ge vägledning kring ansökan eftersom finansieringsmöjligheterna är begränsade nu när programperioden 2014 -2020 närmar sig sitt slut. Ni kan presentera er projektidé genom att fylla i detta projektidépapper. Observera att projektidéblanketten inte är en officiell ansökan.

Ansökan görs av Botnia-Atlanticaprojektets samordnande stödmottagare i Finland eller i Sverige. Som underlag för ansökan till Österbottens förbund använder ni den projektansökan – med tillhörande totalbudget och finansieringsplan – som utformats för finansiering ur Botnia-Atlanticaprogrammet och utarbetats i tjänsten Min ansökan.

Urvalskriterier

Ansökningarna bedöms utifrån en kvalitativ bedömning på basis av tre kriterier och en prövning mot programmets urvalskriterier.  

Kvaliteten i en projektansökan bedöms på en skala från 1 till 5 på basis av följande kriterier:

1. Hur projektet bidrar till att uppfylla det specifika målet

2. Kvaliteten i projektets resultat och

3. Partnerskapets kvalitet 

För att beviljas ska ett projekt ha fått minst 3 poäng på vardera av kriterierna. 

Därefter evalueras projekten på basis av urvalskriterierna: Gränsöverskridande mervärde, Gemensamt ansvar för projektet,(partnerskap), Bestående resultat, Resultatorientering, EU:s strategi för Östersjöregionen, Resultat som kan spridas i en vidare kontext, Näringslivets medverkan i projektgenomförande, Horisontella kriterier som verktyg för tillväxt.

Mera information finns på Botnia-Atlanticas webbplats. 

Annan offentlig finansiering

I Finland kan den statliga medfinansieringen utgöra ca 11 % av totalfinansieringen. Den bildar således en del av den totala offentliga medfinansiering som behövs från Finland för Botnia-Atlanticaprojektets finansiering. Projektet behöver också annan offentlig finansiering från Finland (kan vara kommunal, yrkeshögskola, universitet eller en annan offentlig sammanslutning).

Beredningen av ansökan sker på Österbottens förbund efter att den behandlats av en s.k. koordineringsgrupp. Gruppen består av representanter från Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Vi strävar efter att vårt beslut om eventuell medfinansiering tidsmässigt ska gå hand i hand med behandlingen av din projektansökan inom Botnia-Atlanticaprogrammet.

Ansökan om ändring

Om projektet helt eller delvis inte kan genomföras enligt projektbeslutet, om det sker förändringar i genomförandet, budgeten eller bland delgenonmförande ska det göras en ändringsansökan. Ta kontakt med Östebottens förbund för rådgivning. Ändringsansökan görs på blanketten "Medfinansieringsansökan Botnia-Atlanticaprogrammet" (nedan). Fyll i punkt 7, samt vid budgetändringar även punkt 8.

Ansökningsblanketter och anvisningar

Medfinansieringsansökan Botnia-Atlanticaprogrammet
Anvisningar för ifyllande av Botnia-Atlantica blanketten för finansieringsansökan

Information till projekt

Utbetalningsansökan för finländsk statlig medfinansiering


Botnia-Atlanticaprogrammet är ett av de gränsöverskridande Interreg-programmen som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond för att stöda samarbete mellan regioner och länder i Europa inom ramen för strukturfondernas mål Europeiskt territoriellt samarbete.

Österbottens förbund handlägger den statliga finländska medfinansieringen.

Botnia-Atlanticaprogrammet handhas av den förvaltande myndigheten som är placerad på Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå. Programsekretariatet, som bland annat ansvarar för handläggning av projektärenden, finns på den förvaltande myndigheten i Umeå. Sekretariatet har ett lokalkontor på Österbottens förbund i Vasa.

Den norska delen av projekten handläggs på Nordland fylkeskommune i Bodö.

 BA 2014 202 karta CMYK

Uppdaterat 12.06.2020, klockan 15.54, Harriet Skog-Mandell.