Botnia-Atlantica 2014–2020

Ansökan om statlig medfinansiering 2019

Till den sista ansökningsomgången kom det till Österbottens Förbund in 11 ansökningar om statlig medfinansiering för Botnia-Atlantica-projekt. Anökningarna uppgick totalt till 1,24 miljoner euro, vilket utgör 11 procent av projektens totala budgeter. Den gemensamma koordineringsgruppen för de tre österbottniska landskapen behandlar ansökningarna 5.4. Botnia-Atlanticas styrkommitté fattar de slutliga finansieringsbesluten 27.5.

Detta var sista möjligheten inom denna projektperiod att ansökan om treåriga projekt. Beroende på finansieringsläget med återbetalning av oanvända projektpengar, utlyses nya ansökningsomgångar längre fram.

Söker ditt projekt finansiering ur Botnia-Atlanticaprogrammet? I så fall kan du söka om statlig medfinansiering för projektet via Österbottens förbund

Österbottens förbund har möjlighet att bevilja s.k. statlig nationell finländsk medfinansiering till projekt som söker finansiering ur Botnia-Atlanticaprogrammet. Den statliga medfinansieringen söks med en blankett som riktas till Österbottens förbund, på svenska eller finska.

Ansökan görs av Botnia-Atlanticaprojektets samordnande stödmottagare i Finland eller i Sverige. Som underlag för ansökan använder du den projektansökan – med tillhörande totalbudget och finansieringsplan – som utformats för finansiering ur Botnia-Atlanticaprogrammet och utarbetats i tjänsten Min ansökan.

Urvalskriterier

Ansökningarna bedöms utifrån en kvalitativ bedömning på basis av tre kriterier och en prövning mot programmets urvalskriterier.  

Kvaliteten i en projektansökan bedöms på en skala från 1 till 5 på basis av följande kriterier:

1. Hur projektet bidrar till att uppfylla det specifika målet

2. Kvaliteten i projektets resultat och

3. Partnerskapets kvalitet 

För att beviljas ska ett projekt ha fått minst 3 poäng på vardera av kriterierna. 

Därefter evalueras projekten på basis av urvalskriterierna: Gränsöverskridande mervärde, Gemensamt ansvar för projektet,(partnerskap), Bestående resultat, Resultatorientering, EU:s strategi för Östersjöregionen, Resultat som kan spridas i en vidare kontext, Näringslivets medverkan i projektgenomförande, Horisontella kriterier som verktyg för tillväxt.

Nya finansieringsformer

Det har nu blivit möjligt att genomföra förstudier inom Botnia-Atlanticaprogrammet. En förstudie syftar till att undersöka och lyfta fram förutsättningar för genomförande av ett vanligt projekt. En förstudie kan till exempel handla om att samla ett partnerskap kring en projektidé och göra upp alla förutsättningar inför ett framtida projekt.

Den maximala genomförandetiden är nio månader och stödet kan vara högst 45 000 € i EU-medel (max. 60 % av förstudiens totalbudget). En förstudie kan beviljas i form av engångsersättning (Lump Sum), det vill säga att om förstudien bedöms ligga i linje med något av programmets insatsområden och uppfylla övriga krav, kan förstudien beviljas en finansiering som sedan inte är kopplad till nedlagda kostnader. I stället baseras finansieringen på uppfyllandet av de villkor som är satta för förstudien. Uppfyller förstudien villkoren betalas finansieringen ut, uppfylls inte villkoren betalas inga medel ut.

Mera information finns på Botnia-Atlanticas webbplats. 

Annan offentlig finansiering

I Finland kan den statliga medfinansieringen utgöra ca 11 % av totalfinansieringen. Den bildar således en del av den totala offentliga medfinansiering som behövs från Finland för Botnia-Atlanticaprojektets finansiering. Projektet behöver också annan offentlig finansiering från Finland (kan vara kommunal, yrkeshögskola, universitet eller en annan offentlig sammanslutning).

Beredningen av ansökan sker på Österbottens förbund efter att den behandlats av en s.k. koordineringsgrupp. Gruppen består av representanter från Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Vi strävar efter att vårt beslut om eventuell medfinansiering tidsmässigt ska gå hand i hand med behandlingen av din projektansökan inom Botnia-Atlanticaprogrammet.

Ansökan om ändring

Om projektet helt eller delvis inte kan genomföras enligt projektbeslutet, om det sker förändringar i genomförandet, budgeten eller bland delgenonmförande ska det göras en ändringsansökan. Ta kontakt med Östebottens förbund för rådgivning. Ändringsansökan görs på blanketten "Medfinansieringsansökan Botnia-Atlanticaprogrammet" (nedan). Fyll i punkt 7, samt vid budgetändringar även punkt 8.

Ansökningsblankett och anvisningar

Medfinansieringsansökan Botnia-Atlanticaprogrammet
Anvisningar för ifyllande av Botnia-Atlantica blanketten för finansieringsansökan

Information till projekt

Utbetalningsansökan för finländsk statlig medfinansiering


Botnia-Atlanticaprogrammet är ett av de gränsöverskridande Interreg-programmen som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond för att stöda samarbete mellan regioner och länder i Europa inom ramen för strukturfondernas mål Europeiskt territoriellt samarbete.

Österbottens förbund handlägger den statliga finländska medfinansieringen.

Botnia-Atlanticaprogrammet handhas av den förvaltande myndigheten som är placerad på Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå. Programsekretariatet, som bland annat ansvarar för handläggning av projektärenden, finns på den förvaltande myndigheten i Umeå. Sekretariatet har ett lokalkontor på Österbottens förbund i Vasa.

Den norska delen av projekten handläggs på Nordland fylkeskommune i Bodö.

 BA 2014 202 karta CMYK

Uppdaterat 28.03.2019, klockan 16.24, Harriet Skog-Mandell.