Botnia-Atlantica 2014–2020

Ansökan om statlig medfinansiering 2019

Den sista ansökningsomgången kommer att vara den 11.2–4.3.2019 (insatsområden Innovation och Miljö). Beroende på eventuella återföringar av medel från avslutade projekt kommer även Näringsliv och Transport vara öppna för ansökningar. Kontrollera den senaste informationen på Botnia-Atlanticas hemsida

Sök projektfinansiering inom insatsområdena: innovation, näringsliv och miljö

Söker ditt projekt finansiering ur Botnia-Atlanticaprogrammet? I så fall kan du söka om statlig medfinansiering för projektet via Österbottens förbund.

Österbottens förbund har möjlighet att bevilja s.k. statlig nationell finländsk medfinansiering till projekt som söker finansiering ur Botnia-Atlanticaprogrammet. Den statliga medfinansieringen söks med en blankett som riktas till Österbottens förbund, på svenska eller finska.

Ansökan görs av Botnia-Atlanticaprojektets samordnande stödmottagare i Finland eller i Sverige. Som underlag för ansökan använder du den projektansökan – med tillhörande totalbudget och finansieringsplan – som utformats för finansiering ur Botnia-Atlanticaprogrammet och utarbetats i tjänsten Min ansökan.

Annan offentlig finansiering

I Finland kan den statliga medfinansieringen utgöra ca 11 % av totalfinansieringen. Den bildar således en del av den totala offentliga medfinansiering som behövs från Finland för Botnia-Atlanticaprojektets finansiering. Projektet behöver också annan offentlig finansiering från Finland (kan vara kommunal, yrkeshögskola, universitet eller en annan offentlig sammanslutning).

Beredningen av ansökan sker på Österbottens förbund efter att den behandlats av en s.k. koordineringsgrupp. Gruppen består av representanter från Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund, SödraÖsterbottens förbund samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Vi strävar efter att vårt beslut om eventuell medfinansiering tidsmässigt ska gå hand i hand med behandlingen av din projektansökan inom Botnia-Atlanticaprogrammet.

Ansökan om ändring

Om projektet helt eller delvis inte kan genomföras enligt projektbeslutet, om det sker förändringar i genomförandet, budgeten eller bland delgenonmförande ska det göras en ändringsansökan. Ta kontakt med Östebottens förbund för rådgivning. Ändringsansökan görs på blanketten "Medfinansieringsansökan Botnia-Atlanticaprogrammet" (nedan). Fyll i punkt 7, samt vid budgetändringar även punkt 8.

Ansökningsblankett och anvisningar

Medfinansieringsansökan Botnia-Atlanticaprogrammet
Anvisningar för ifyllande av Botnia-Atlantica blanketten för finansieringsansökan

Information till projekt

Utbetalningsansökan för finländsk statlig medfinansiering


Botnia-Atlanticaprogrammet är ett av de gränsöverskridande Interreg-programmen som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond för att stöda samarbete mellan regioner och länder i Europa inom ramen för strukturfondernas mål Europeiskt territoriellt samarbete.

Österbottens förbund handlägger den statliga finländska medfinansieringen.

Botnia-Atlanticaprogrammet handhas av den förvaltande myndigheten som är placerad på Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå. Programsekretariatet, som bland annat ansvarar för handläggning av projektärenden, finns på den förvaltande myndigheten i Umeå. Sekretariatet har ett lokalkontor på Österbottens förbund i Vasa.

Den norska delen av projekten handläggs på Nordland fylkeskommune i Bodö.

 BA 2014 202 karta CMYK

Uppdaterat 12.12.2018, klockan 10.35, Karl-Gustav Byskata.