Botnia-Atlantica 2014–2020

Ansökan om statlig medfinansiering 2019

Ansökningsomgång 2/2019

Botnia-Atlanticas ansökningsomgång 2/2019, öppnar den 15 augusti. Sista dagen för inlämnande av ansökan är den 30 augusti.

Österbottens förbund har möjlighet att bevilja statlig medfinansiering till projekt som söker finansiering ur Botnia-Atlanticaprogrammet. Den statliga medfinansieringen söks med en blankett som riktas till Österbottens förbund, på svenska eller finska. Stödprocenten för den statliga medfinansieringen från Österbottens förbund kan vara upp till 11 procent.

Denna omgång välkomnar vi ansökningar inom insatsområdet Miljö.

Förstudier för planering av kommande projekt

Nu har det öppnats möjligheten att ansöka om medel för förstudier. En förstudie kan erhålla upp till 45 000 euro i EU-medel och genomförandetiden vara upp till nio månader lång. En förstudie kan t.ex. handla om att samla partnerskap kring en projektidé och göra upp förutsättningar för ett framtida projekt. Resultaten presenteras i en rapport där förutsättningarna för ett framtida projekt framgår eller fakta varför idén inte kommer att fungera för ett framtida projekt. Stödprocenten för den statliga medfinansieringen från Österbottens förbund kan vara upp till 15 procent av projektets totalbudget eller högst 11 250 euro. Utförligare information om Botnia-Atlantica finansieringsmöjligheter finns i Projekthandboken på Botnia-Atlanticas hemsida

En förstudie kan beviljas finansiering i form av engångsersättning (klumpsumma). Om förstudien bedöms ligga i linje med något av programmets insatsområden och uppfylla övriga krav, kan förstudien beviljas en finansiering som sedan inte är kopplad till nedlagda kostnader. Finansieringen baseras i stället på uppfyllandet av de villkor som är satta för förstudien. Uppfyller förstudien villkoren betalas finansieringen ut, uppfylls inte villkoren kommer inga medel att utbetalas.

Medel för förstudier kan sökas inom insatsområdena Innovation, Miljö och Transport.

Ta gärna kontakt redan i idéstadiet med oss på Österbottens förbund så vi kan ge vägledning kring ansökan eftersom finansieringsmöjligheterna är begränsade nu när programperioden 2014 -2020 närmar sig sitt slut. Ni kan presentera er projektidé genom att fylla i detta projektidépapper. Observera att projektidéblanketten inte är en officiell ansökan.

Så här söker ni statlig medfinansiering för projekt via Österbottens förbund

Ansökan görs av Botnia-Atlanticaprojektets samordnande stödmottagare i Finland eller i Sverige. Som underlag för ansökan till Österbottens förbund använder ni den projektansökan – med tillhörande totalbudget och finansieringsplan – som utformats för finansiering ur Botnia-Atlanticaprogrammet och utarbetats i tjänsten Min ansökan.

Urvalskriterier

Ansökningarna bedöms utifrån en kvalitativ bedömning på basis av tre kriterier och en prövning mot programmets urvalskriterier.  

Kvaliteten i en projektansökan bedöms på en skala från 1 till 5 på basis av följande kriterier:

1. Hur projektet bidrar till att uppfylla det specifika målet

2. Kvaliteten i projektets resultat och

3. Partnerskapets kvalitet 

För att beviljas ska ett projekt ha fått minst 3 poäng på vardera av kriterierna. 

Därefter evalueras projekten på basis av urvalskriterierna: Gränsöverskridande mervärde, Gemensamt ansvar för projektet,(partnerskap), Bestående resultat, Resultatorientering, EU:s strategi för Östersjöregionen, Resultat som kan spridas i en vidare kontext, Näringslivets medverkan i projektgenomförande, Horisontella kriterier som verktyg för tillväxt.

Nya finansieringsformer

Det har nu blivit möjligt att genomföra förstudier inom Botnia-Atlanticaprogrammet. En förstudie syftar till att undersöka och lyfta fram förutsättningar för genomförande av ett vanligt projekt. En förstudie kan till exempel handla om att samla ett partnerskap kring en projektidé och göra upp alla förutsättningar inför ett framtida projekt.

Den maximala genomförandetiden är nio månader och stödet kan vara högst 45 000 € i EU-medel (max. 60 % av förstudiens totalbudget). En förstudie kan beviljas i form av engångsersättning (Lump Sum), det vill säga att om förstudien bedöms ligga i linje med något av programmets insatsområden och uppfylla övriga krav, kan förstudien beviljas en finansiering som sedan inte är kopplad till nedlagda kostnader. I stället baseras finansieringen på uppfyllandet av de villkor som är satta för förstudien. Uppfyller förstudien villkoren betalas finansieringen ut, uppfylls inte villkoren betalas inga medel ut.

Mera information finns på Botnia-Atlanticas webbplats. 

Annan offentlig finansiering

I Finland kan den statliga medfinansieringen utgöra ca 11 % av totalfinansieringen. Den bildar således en del av den totala offentliga medfinansiering som behövs från Finland för Botnia-Atlanticaprojektets finansiering. Projektet behöver också annan offentlig finansiering från Finland (kan vara kommunal, yrkeshögskola, universitet eller en annan offentlig sammanslutning).

Beredningen av ansökan sker på Österbottens förbund efter att den behandlats av en s.k. koordineringsgrupp. Gruppen består av representanter från Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Vi strävar efter att vårt beslut om eventuell medfinansiering tidsmässigt ska gå hand i hand med behandlingen av din projektansökan inom Botnia-Atlanticaprogrammet.

Ansökan om ändring

Om projektet helt eller delvis inte kan genomföras enligt projektbeslutet, om det sker förändringar i genomförandet, budgeten eller bland delgenonmförande ska det göras en ändringsansökan. Ta kontakt med Östebottens förbund för rådgivning. Ändringsansökan görs på blanketten "Medfinansieringsansökan Botnia-Atlanticaprogrammet" (nedan). Fyll i punkt 7, samt vid budgetändringar även punkt 8.

Ansökningsblanketter och anvisningar

Medfinansieringsansökan Botnia-Atlanticaprogrammet
Anvisningar för ifyllande av Botnia-Atlantica blanketten för finansieringsansökan

Information till projekt

Utbetalningsansökan för finländsk statlig medfinansiering


Botnia-Atlanticaprogrammet är ett av de gränsöverskridande Interreg-programmen som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond för att stöda samarbete mellan regioner och länder i Europa inom ramen för strukturfondernas mål Europeiskt territoriellt samarbete.

Österbottens förbund handlägger den statliga finländska medfinansieringen.

Botnia-Atlanticaprogrammet handhas av den förvaltande myndigheten som är placerad på Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå. Programsekretariatet, som bland annat ansvarar för handläggning av projektärenden, finns på den förvaltande myndigheten i Umeå. Sekretariatet har ett lokalkontor på Österbottens förbund i Vasa.

Den norska delen av projekten handläggs på Nordland fylkeskommune i Bodö.

 BA 2014 202 karta CMYK

Uppdaterat 08.08.2019, klockan 10.14, Karl-Gustav Byskata.