Ansökningsomgång 1/2020

art big data blur 373543 3

Inför ansökan

Vi diskuterar gärna möjliga projektidéer på förhand. Som stöd för diskussion kan du fylla i denna blankett och sända den till Österbottens förbund: johanna.leppanen@obotnia.fi. Observera att den egentliga projektansökan bör ifyllas i EURA 2014-systemet.

Ansökningsomgång för ERUF-finansiering till och med 9.3.2020

 För denna ansökningsomgång anslås ca 500 000 euro att sökas ur Europeiska regionala utvecklings-fonden (ERUF) hos Birkalands förbund inom ramen för Österbottens förbunds finansieringsram. I denna ansökningsomgång ligger fokus på digitalisering och industriellt internet (i temat ingår till exempel artificiell intelligens, skapande av 3D-modeller, simulering, design, robotik, automation, smarta elnät, cybersäkerhet och Big Data) samt koldioxidsnål ekonomi.

Vi välkomnar speciellt projekt under dessa teman, men öppnar samtidigt upp för möjligheten att söka finansiering för andra typer av projekt.

De projekt som finansieras ska falla under prioriterat område 2 i Finlands strukturfondsprogram "produktion och användning av ny kompetens och kunskap”. Projekten ska arbeta med något av de särskilda målen 4.1 eller 3.2 och någon av de åtgärder som hör ihop med det särskilda målet:

1. Särskilt mål 4.1 Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor

• förbättra infrastrukturen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som stöder regionens näringsverksamhet genom pilot-, försöks- och demonstrationsmiljöer
• skapa och utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster genom att utveckla FoUI-miljöer och försöksplattformar utgående från regionala kompetensspetsar
• öka universitetens, högskolornas, forskningsinstitutens, yrkesläroanstalternas, de offentliga samfundens och företagens FoUI-samarbete även internationellt, i synnerhet i Östersjöregionen.

2. Särskilt mål 3.2 Att utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar

• stöda utveckling, kommersialisering och introduktion av ny teknologi för koldioxidsnåla produkter, tjänster och produktionsmetoder med beaktande av efterfrågan och användarorientering samt miljökostnaderna under produkternas livscykel
• stöda prototyper, pilotförsök och demonstrationer av nya koldioxidsnåla produkter, material och produktionsmetoder
• stöda innovativa lösningar och utredningar som är väsentliga för att verkställa strategier för koldioxidsnålhet
• utveckla innovationer och teknologier för energieffektivt boende
• skapa nätverk och samarbetsformer som är till stöd för att utnyttja regionala material- och energiflöden.

I enlighet med målen i Österbottens landskapsprogram ska projekten främja ett koldioxidsnålt samhälle, ett diversifierat näringsliv eller innovationsverksamhet på hög nivå.

Krav på projekt

• Projekten ska fylla de krav som ställs på dem i Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 med tillhörande elektroniska hanteringssystem (EURA 2014).
• Projekten bör främja möjligheterna att uppnå de utfallsindikatorer som fastställts för de särskilda målen. Utfallsindikatorerna finns i programdokumentet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 och i punkt 12 i ansökningsblanketten.
• Projektet ska stöda genomförandet av Österbottens landskapsprogram 2018-2021 samt processen kring smart specialisering (www.obotnia.fi/regionutveckling).
• Projektet ska vara klart fokuserat och gärna innehålla element av försöksverksamhet.
• Det ska finnas en tydlig koppling mellan problem och lösning.
• Projektet ska basera sig på ett dokumenterat behov hos målgruppen.
• Det ska tydligt framgå vilka de tänkta resultaten är och vilken instans som ansvarar för det fortsatta arbetet efter avslutat projekt.
• De utfall som eftersträvas i projekt som finansieras med engångsersättning ska vara så tydligt formulerade i ansökan att det vid handläggning av ansökan om utbetalning inte kan bli oklart huruvida projektet har genomförts i enlighet med finansieringsbeslutet.
• Flat rate -projekt kan pågå i maximalt två år (projekt kan pågår också under år 2022, men projekttiden är alltjämt högst två år) och engångsersättningsprojekt maximalt ett år.
• Österbottens förbund bedömer i alla projekt om kostnaderna är nödvändiga och rimliga. Med tanke på bedömningen kan förbundet be att få bl.a. utredningar om prisnivån av sökande.
• Österbottens förbund har endast möjlighet att stöda allmänna utvecklingsprojekt och sökande kan därför inte vara ett enskilt företag som med projekt vill utveckla sin affärsverksamhet.

Flat rate-projekt

Den sökta ERUF-finansieringen och den statliga medfinansieringen kan utgöra max. 80,0 % av projektets totala budget. Den övriga finansieringen kan vara kommunal eller annan offentlig finansiering samt privat finansiering. Sökande bör stå för minst 5–10 % av den totala finansieringen.

Om det ingår investeringar i projektet ska en separat investeringsansökan göras för dem. I investeringsprojekt kan den sökta finansieringen från ERUF och den statliga medfinansieringen utgöra högst 70 % av projektets totala budget.

Den slutliga stödnivån fastställs i diskussioner med finansiären.

Engångsersättningsprojekt

Den ansökta finansieringsandelen från ERUF eller staten får vara högst 80,0 % eller högst 80 000 €. I ett projekt som finansieras genom engångsersättning kan den offentliga finansieringen uppgå till högst 100 000 euro.

I samband med ansökan om engångsersättning ska för fastställande av stödets storlek lämnas en detaljerad kostnadskalkyl med motivering samt en uppskattning av de anskaffningar som kommer att företas hos utomstående. Projektets kostnadskalkyl görs så att det vid de projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden tillämpas en i 9 § (förordning 358/2014) avsedd andel om 24 procent av projektpersonalens lönekostnader.

Ett projekt som finansieras med engångsersättning kan förutom lönekostnader och indirekta kostnader också innehålla kostnader för upphandling av köptjänster och övriga kostnader. När det gäller projekt som finansieras med engångsersättning bedöms kostnadernas rimlighet i kostnadsförslaget före finansieringsbeslutet görs. Köptjänster och andra eventuella kostnader i kostnadsförslaget ska grunda sig på tillräcklig prisjämförelse eller konkurrensutsättning. Anvisningar för dessa tillvägagångssätt finner du i bilagan Birkalands förbunds upphandlingsanvisningar.

I ansökan om engångsersättning ska det utfall som ska nås eller de åtgärder som ska vidtas och de handlingar som behövs för verifiering av detta specificeras så att det kan bli klarlagt att projektet har genomförts i enlighet med finansieringsbeslutet innan stödet betalas ut.

Ansökningarna ska lämnas in till myndighetsbehandling i EURA 2014-systemet senast måndagen 9.3.2020. Systemet finns på www.eura2014.fi. Ange Birkalands förbund som myndighet och Österbottens förbund som det förbund som behandlar ansökan.

Ansökan ska lämnas in på svenska eller på finska.

Vänligen läs Hållbar tillväxt och jobb – strukturfondsprogrammet för Finland noggrant innan du skriver ansökan. Programmet och övriga instruktioner för ansökningsomgången finns på www.strukturfonder.fi.

Den officiella ansökningsanvisningen finns på http://www.rakennerahastot.fi/sv/web/lansi-suomen-suuralue/hakuajat.

Ytterligare information:

Johanna Leppänen
Specialplanerare
Telefon:06 320 6553
Mobiltelefon:044 320 6909

Niklas Ulfvens
Utvecklings- och näringslivschef
Telefon:06 320 6543
Mobiltelefon:044 320 6563


Uppdaterat 12.12.2019, klockan 21.19, Johanna Leppänen.