Digitalt stöd

digitukiverkosto 

Digitaliseringen av de offentliga tjänsterna är ett av regeringens spetsprojekt. Tjänsterna byggs upp användarvänligt och i första hand digitalt. För att så många medborgare som möjligt skall ha möjlighet att uträtta ärenden digitalt, gäller det att säkerställa att det finns tillräckligt med digitalt stöd åt olika målgrupper.

Digitalt stöd innebär stöd för att använda digitala tjänster och verktyg och för att uträtta ärenden digitalt. Syftet med stödet är att hjälpa kunden att självständigt och säkert använda digitala verktyg och elektroniska tjänster. I stödet ingår även handledning i digitala tjänster och sätt att uträtta ärenden.

Digitalt stöd utvecklas inom fem landskap från och med hösten 2018. Ett av landskapen är Österbotten, där vi bygger upp ett nätverk som svarar på behovet av digitalt stöd. Projektet finansieras av finansministeriet och pågår till slutet av 2019.

Utvecklingsprojekten inom landskapen verkar i nära samarbete sinsemellan samt med Befolkningsregistercentralens och finansministeriets team för digitalt stöd. Målsättningen är att säkerställa regional täckning, tillgänglighet och kvalitet. Verksamhetsmodellen för digitalt stöd baserar sig på finansministeriets AUTA-projekt (2016–2017).

Förslaget till verksamhetsmodell som har utvecklats i AUTA-projektet:

digituki toimintamalliehdotus sve
 

Den viktigaste uppgiften i pilotprojekten är att starta ett nätverk för regionala aktörer som erbjuder digitalt stöd.

Befolkningsregistercentralen och nätverken i landskapen utvecklar i samarbete strukturer för digitalt stöd, såsom utbildningar och metoder, som i fortsättningen kan användas för att erbjuda digitalt stöd enhetligt i hela Finland.

 Utgående från erfarenheter i projektet ska verksamhetsmodellen för digitalt stöd vidareutvecklas så, att de olika aktörernas (Befolkningsregistercentralen, regional aktör, de som tillhandahåller digitalt stöd) uppgifter och ansvar är tydliga och fungerande. Resultat och erfarenheter från projekten används då Befolkningsregistercentralen och finansministeriet utvärderar den regionala utvecklings- och koordinatorrollen.

 

Målsättningar i Österbottens pilotprojekt med digitalt stöd är:

1. Skapa ett regionalt nätverk för digitalt stöd, vars aktörer och organisationer förbinder sig till det digitala stödets målsättningar på lång sikt (bibliotek, social- och hälsovårdstjänster, övriga offentliga tjänster, tredje sektorn, företag).

2. Utveckla, testa, utvärdera och förverkliga en verksamhetsmodell för att producera digitalt stöd jämlikt i Österbotten. I utvecklingsarbetet tillämpar verksamhetsmodellen som har utvecklats i AUTA-projektet.

3. Under pilotprojektet testas och utvärderas olika former av digitalt stöd riktat till olika målgrupper i Österbotten.

 Material

Vad innebär digitalt stöd? 

Nätverkets program 2019   

6.2.2019 nätverkets träff 

26.3.2019 nätverkets träff  

21.5.2019 nätverkets träff 

21.5.2019 kundorienterade tjänster med service design 

3.10.2019 nätverkets träff 

#digituki #digitaltstöd #digikaikille 

digituki logo su

 

Uppdaterat 19.12.2019, klockan 13.24, Petra Fager.