Cornerstones for VEBIC Innovation Platform (VIP)

Vaasa Energy Business Innovation Centreon är en ny forsknings- och innovationsplattform som leds av Vaasan yliopisto: Projektet samlar forsknings och företagslivet och strävar till att svara mot behoven av en effektiv energiproduktion, affärsverksamhet in

Projektet koncentrerar sig på att skapa en ny öppen innovationsplattform. Innovationsplattformen är planerad att byggas kring fyra grundpelare (cornerstones).

1) nationellt och internationellt forskningssamarbete

2) strategiskt samarbete med SME- företagsnätverk

3) ett brett mellan olika intressenter och

4) samarbete med intressenter på det politiska planet

Projekttiden är 1.8.2018 – 31.7.2020 och består av sammanlagt fem arbetspaket. Förutom de fyra grundpelarna i VEBIC:s innovaitionsplattform ingår ett arbetspaket för att utveckla  "impact assessement toolbox" som används vid utväderingen resultaten och effekterna av VEBIC:s utveckingsarbete

Till projektets egentliga målgrupper hör regionens univerisitet och yrkeshögskolor, SME-företag, städernas, kommunernas och andra offentliga organisationers beslutsfattare och tjänstemän samt studerande, organisationer, medborgargrupper och enskilda medborgare.

Projektets konkreta åtgärder är riktade till att förverkligas i första hand i formen av en vägkarta. Den erbjuder en möjlighet till ett aktivt deltagande och möjlighet att påverka även för dem som inte tidigare har erfarenhet av motsvarande projekt.

De mest centrala resultaten av projektet:

1) Förberedande av fyra vägkartor som styr det öppna utvecklingsarbetet av VEBIC:s öppna innovationsplattform

2) Utvecklandet av spetskompetens som hör till modelleringen av batteriteknik och länkadet av denna till en del av Business Finlands "Batteries from Finland" aktiveringshelhet.

3) Nya öppningar för forskning och projekt av vilken den första till H2020-programmets 'CE-NMBP-25-2019 - Photocatalytic Synhesis' ansökning

4) En utveckling och pilotering av ’Working together toward clean energy’ - workshops-serien som är riktad till SME-företag, forskare och andra intressenter

5) Förberedande av nya företagsdrivna Business from Finland-projekt

6) En 'VEBIC Energy Research Day’ -happening som är riktad till landskapets "stora massor"

7) En kurshelhet inom engergibranschen som är riktad til ungdomar i åldern 16 - 19 år

8) Energi- och hållbar utveckling- kurshelheter som är riktade till gymnasierna

9) Kunskapspaket kring förändringar i engerin som är riktade till kommunala beslutsfattare

10) En 'impact assessement toolbox' som utvärderar VEBIC:s verksamhet

 

 

‹ Tillbaka