Energiamatsi

Energikampen

Projektets syfte var att göra en pilot kring konceptet Energiamatsi- Energikampen, en tävling för att engagera Vasas invånare i frågor som rör energisparande och energikonsumtion. Inom ramen för denna pilot testades olika delmoment inför en framtida fulls

Målet var att testa olika delar av produk­tionen före den egentliga tävlingen. Konceptet prövas med en testtävling mellan två programledare och två familjer. Program­ledarna hjälper familjerna att bli energismartare och samtidigt tävlar familjerna mot varandra om vem som får till stånd större ändringar i sin energiförbrukning. Projektets mål är också att hitta nya samarbetsformer inom energi mellan regionens högskolor samt ta fram en strategi för att få med regionens företag i själva programproduktionen.

Projektet har gjort en pilot, det vill säga testat berättelseformen, genomfört en urvalsprocess för vem som ska engageras som experter och som deltagare, testat de tekniska lösningarna (både gällande produktion men framförallt för avläsning och redovisning av energianvändning på ett bra sätt) samt testat produktionstakten och utrett distributionsmöjligheterna. Pilotversionen gav material som kan användas som trailers och marknadsföringsmaterial för att sälja in det fullskaliga konceptet till potentiella finansiärer likaväl som den tänkta publiken. Projektet har också utmynnat i en strategi för hur företag kan inkluderas i detta projekt som ett led i företagens innovationsverksamhet på energins område.

Som ett resultat av detta projekt levereras:
- en dokumentation i pappersform över hur tävlingskonceptet genomförs för att engagera och nå framåt samt en strategi för sociala medier
- ett inspelat och klippt pilotavsnitt (video) som visar konceptets videodel
- en prototypversion av en websajt för Energiamatsi - Energikampen. På denna websajt finns videoklipp och annat material som visar på hur konceptet kommer att fungera när det rullas ut i fullskalig produktion
- en strategi för hur olika företag kan vara med i produktionen av Energiamatsi i full skala samt en strategi för en innovationsdel/produktutvecklingsdel
- En utredning över tekniska lösningar som finns eller bör utvecklas för att monitorera och visualisera energiförbrukningen i egnahemshus på ett för konceptet passande sätt, samt över hur tekniken fungerade/inte fungerade i inspelningsskedet i hemmen jämte utvecklingsförslag

Genom att projektet i förlängningen strävar till en ökad medvetenhet om energikonsumtion hos medborgare och företag har projektet en uttrycklig strävan mot ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Medvetandegörande om energikonsumtionsmönster kan också leda till en ökad insikt om eventuella ojämlikheter i konsumtionsmönster hos män och kvinnor.

Projektet finansieras av

Österbottens förbund/Birkalands förbund, Åbo Akademi, Ab Yrkeshögskolan Novia, Vasa universitet/Levoninstitutet, HANKEN Fortbildning Vasa

‹ Tillbaka