Regionala innovationer och försök

Finansieringen av regionala innovationer och försök (AIKO) ska bidra till att säkerställa Finlands konkurrenskraft, öka tillväxten och dra nytta av resurser och kompetens på olika håll i landet. Genom att förbättra företagsverksamhetens förutsättningar och regionernas förnyelseförmåga stärks näringsstrukturen.

I Österbotten omfattas följande åtgärder av finansieringen av regionala innovationer och försök:

1) Åtgärder för föregripande strukturomvandling

I Österbotten får följande åtgärdspaket inom föregripande strukturomvandling finansiering för regionala innovationer och försök:

1. Digitalisering och nya modeller för affärsverksamhet
Målsättningen är att främja utnyttjandet av digitala lösningar i de små och medelstora företagens affärsverksamhet.

2. Forskningslaboratoriernas samarbetsnätverk
Målsättningen är att komplettera spetskompetensen i landskapet genom att förbättra de offentliga forskningslaboratoriernas nationella och internationella kontakter.

3. Företagens värdekedjor
Målsättningen är att hjälpa nätverk av små och medelstora företag med möjligheter till helhetsleveranser på exportmarknaden.

4. De små och medelstora företagens problemlösningsförmåga
Målsättningen är att förbättra de små och medelstora företagens förmåga att snabbt utveckla lösningar på kundernas problem.

5. Föregripande av strukturomvandlingen
Målet är att utveckla förmågan hos landskapets aktörer att förutse strukturomvandlingen och bereda sig på den.

Finansieringen riktas till små och snabba, experimentella åtgärder. Projekten bör grunda sig på utveckling av innovationssystemet i enlighet med smart specialisering och som är branschöverskridande. Åtgärderna bör höra ihop med landskapsstrategins insatsområden diversifierat näringsliv och innovationsverksamhet på hög nivå.

För finansiering godkända föregripande strukturomvandlingsprojekt (situationen 30.5.2017)

2) Tillväxtavtalet mellan staten och Vasa stad

Finansieringen täcker även åtgärder som ingår i tillväxtavtalet mellan staten och Vasa stad.

För finansiering godkända tillväxtavtalsprojekt (situationen 30.5.2017)


Blanketter:

Finansieringsansökan
Anvisningar för ifyllande av AIKO-finansieringsansökan
Anvisningar för ifyllande av bakgrundsblanketten för AIKO-finansieringsansökan (tillsatt 24.11.2017)
Specifisering av arbets- och näringsministeriet anvisningar 4.10.2017 (på finska) gällande uppföljningsuppgifterna

Utbetalningsansökan (uppdaterad 18.12.2018)

Bakgrundsblankett för insamling av delgenomförarens uppgifter  (uppdaterad 18.12.2018)
(OBS! Uppgifterna ska överföras till den egentliga utbetalningsansökans bakgrundsblankett)

Löneutredningsblankett

Slutrapport

 

Uppdaterat 18.12.2018, klockan 13.12, Johanna Leppänen.