Ansökningsomgång 1/2018

Ansökningsomgång för föregripande strukturomvandling (ERM) -finansiering till och med 6.4.2018


För denna ansökningsomgång anslås ca 150 000 euro att sökas ur regionala innovationer och försök (AIKO)/föregripande strukturomvandling (ERM) -programmet.

De projekt som finansieras ska falla under följande tyngdpunkter:

1. Digitalisering och nya modeller för affärsverksamhet
Målsättningen är att främja utnyttjandet av digitala lösningar i de små och medelstora företagens affärsverksamhet.

2. Forskningslaboratoriernas samarbetsnätverk
Målsättningen är att komplettera spetskompetensen i landskapet genom att förbättra de offentliga forskningslaboratoriernas nationella och internationella kontakter.

3. Företagens värdekedjor
Målsättningen är att hjälpa nätverk av små och medelstora företag med möjligheter till helhetsleveranser på exportmarknaden.

4. De små och medelstora företagens problemlösningsförmåga
Målsättningen är att förbättra de små och medelstora företagens förmåga att snabbt utveckla lösningar på kundernas problem.

5. Föregripande av strukturomvandlingen
Målet är att utveckla förmågan hos landskapets aktörer att förutse strukturomvandlingen och bereda sig på den.

Finansieringen riktas till små, snabba, experimentella åtgärder. Projekten bör i enlighet med smart specialiseringen för Österbotten utveckla innovationssystemet utgående från ett branschöverskridande angreppssätt. Åtgärderna bör höra ihop med landskapsstrategins insatsområden diversifierat näringsliv och innovationsverksamhet på hög nivå.

Bekanta dig  med plan för föregripande strukturomvandling i landskapet Österbotten.

Krav på projekt

  • Projektet ska vara klart fokuserat och innehålla element av försöksverksamhet.
  • Det ska finnas en tydlig koppling mellan problem och lösning.
  • Korta och snabba projekt, där man prövar nya verksamhetsmodeller.
  • Speciellt utveckling av sm-företagens verksamhetsförutsättningar.
  • Förnyelse, tillväxt och internationalisering inom näringslivet och företagsverksamheten samt försök som främjar sysselsättning och företagsverksamhet har en viktig roll.
  • Österbottens förbund bedömer i alla projekt om kostnaderna är nödvändiga och rimliga. Med tanke på bedömningen kan förbundet be att få bl.a. utredningar om prisnivån av sökande.
  • Österbottens förbund har endast möjlighet att stöda allmänna utvecklingsprojekt och sökande kan därför inte vara ett enskilt företag som med projekt vill utveckla sin affärsverksamhet.
  • Sökande kan vara forsknings- och utbildningsorganisationer, utvecklingsorganisationer inom näringarna, offentligt ägda teknologi- och kompetenscentra, kommuner och andra offentliga samfund, föreningar och andelslag.

Finansiering

Den sökta finansieringen kan utgöra max. 80,0 % av projektets totala budget. Den övriga finansieringen kan vara kommunal eller annan offentlig finansiering samt privat finansiering. Sökande bör stå för minst 5–10 % av den totala finansieringen. Den slutliga stödnivån fastställs i diskussioner med finansiären.

Kostnadsmodell

I samtliga projekt används kostnadsberäkningsmodell flat rate 24 % eller flat rate 15%. Beslutet om vilken kostnadsmodell som tillämpas i ett projekt fattas av den myndighet som beviljar stödet. Beslutet gäller hela projekttiden, samtliga stödmottagare och mottagare av överfört stöd. Närmare information om kostnadsmodellerna flat rat  24 % och flat rate 15 % finns i anvisningarna för ifyllande av finansieringsansökan.

Ansökningarna ska lämnas in till och med 6.4.2018.
Undertecknad
ansökan och bakgrundsblanketter sänds inom utsatt tid till adressen kirjaamo@obotnia.fi eller Österbottens förbund, PB 174, 65101 VASA.
Ansökan jämte bakgrundsblankett/bakgrundsblanketter sänds även i excel-format till adressen kirjaamo@obotnia.fi

Ansökningsblankett
Anvisningar för ifyllande av AIKO-finansieringsansökan
Anvisningar för ifyllande av bakgrundsblanketten för AIKO-finansieringsansökan (tillsatt 24.11.2017)
Specifisering av arbets- och näringsministeriet anvisningar 4.10.2017 (på finska) gällande uppföljningsuppgifterna

Vänligen kontakta Österbottens förbund före du lämnar in ansökan.

Ytterligare information:


Specialplanerare Stefan Rannanpää, telefon:06 320 6534, mobiltelefon:040 721 9732, e-post: fornamn.efternamn@obotnia.fi

Specialplanerare Johanna Leppänen, telefon:06 320 6553, mobiltelefon:044 320 6909, e-post: fornamn.efternamn@obotnia.fi

Tf. regionalutvecklingsdirektör Niklas Ulfvens, telefon:06 320 6543, mobiltelefon:044 320 6563, e-post: fornamn.efternamn@obotnia.fi

Uppdaterat 23.02.2018, klockan 08.30, Karita Beijar.