Aktuellt
 • 03.12.2019
  Österbottens förbund fortsätter den regionala koordineringen av det digitala stödet även nästa år, då pilotförsöket med digitalt stöd utvidgas till nationell verksamhet. Digitala färdigheter är en ny medborgarfärdighet, och de bör stödas i hela Finland.
 • 02.12.2019
  Landskapsstyrelsen har idag beslutat att lägga fram förslaget till Österbottens landskapsplan 2040 under tiden 9.12.2019–31.1.2020. Under den tid som planförslaget är framlagt kan alla intressenter lämna in anmärkningar.
 • 02.12.2019
  Österbottens organisationsdelegation kräver i ett ställningstagande att organisationer och föreningar i Österbotten blir knutna till planeringen av Österbottens välfärdssamkommun samt social- och hälsovårdsreformen i Österbotten från första början. En högaktuell uppgift är att tillsammans förbereda en ansökan om statsunderstöd till programmet för framtidens social- och hälsocentral.
 • 02.12.2019
  Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med regionala och riksomfattande aktörer inlett beredningen av strukturfondsprogrammet för Finland (exkl. Åland) för den kommande programperioden 2021−2027. Programmet medfinansieras av EU. Beredningen av programmet samordnas och sammanjämkas av arbetsgruppen Koheesio 2021+ som arbetar i enlighet med partnerskapsprinciperna samt delegationen för förnyelse i regionerna (AUNE).
 • 26.11.2019
  Tillgänglighet i den digitala världen är en mänsklig rättighet – det konstaterar de österbottniska kommunernas påverkansorgan. Österbottens förbunds delaktighetsgrupp och projektet för digitalt stöd, Digituki, ordnade workshoppar för kommunernas äldreråd, råd för personer med funktionsnedsättning och ungdomsfullmäktige under hösten 2019. Där diskuterades digital delaktighet, digitalt stöd och utmaningar med digitaliseringen.
 • 14.11.2019
  Vasas förening för ny kultur Volume rf tilldelas Mittnordiska barn- och ungdomspriset för sitt förtjänstfulla arbete för ungas kunskaper och utveckling inom musik. Föreningen har verkat i tio år och främjar på ett professionellt sätt livemusik och oavlönade frivilligarbetares deltagande i all verksamhet.
 • 08.11.2019
  Österbottens förbunds landskapsfullmäktigemöte valde fredagen den 8 november nytt presidium för fullmäktige samt ny landskapsstyrelse och kulturnämnd för åren 2020–2021.
 • 08.11.2019
  Österbottens förbunds kulturpris går i år till vasaborna Pekka Karppinen och Mikko Tamminen alias Kuningas Pähkinä och Setä Tamu för deras bredd som professionella musiker och insatser för att göra landskapet mer känt. Vasa, Österbotten och finska språket har en framträdande plats i deras raptexter och musikvideor.
 • 28.10.2019
  Vid träffen för medlemskommunerna och den andra behandlingen i landskapsstyrelsen kom inga förslag till ändringar i Österbottens förbunds verksamhets- och ekonomiplan för åren 2020–2022. På fredag nästa vecka ställs landskapsfullmäktige således inför ett budgetförslag som uppvisar drygt 416 000 euro i underskott.
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.