30.06.2020
Budskap till utvecklingsarbetet på riksomfattande nivå och idéer till landskapens gemensamma åtgärde

Utkastet till Västra Finlands gemensamma trafikstrategi är redo för kommentarer. Bärande teman i strategiutkastet är rese- och transportkedjor i vid mening. De omfattar trafikleder, information, drivmedel, kollektivtrafik och transporttjänster samt prissättningen av dessa. Genom samarbete mellan olika aktörer kan man utveckla ovan nämnda frågor.

Budskap till utvecklingsarbetet på riksomfattande nivå

Man måste försäkra sig om att kommunikationsnäten fungerar, har tillräckligt med kapacitet och täckning och är tillräckligt snabba. De är en grundförutsättning för medborgarnas och näringslivets verksamhet såväl i olika typer av landsbygdsområden som i täta samhällsstrukturer. Med kommunikationsnät kan man minska mobiliteten, kombinera skjutsar och transporter samt automatisera trafiken.

Att se till att trafiklederna är i gott skick är a och o. Dessutom måste man anpassa sig efter utvecklingen av fordonsparkerna och se till att de största tillåtna fordonen kan användas hela transportsträckan. I Västra Finland finns det högteknologiindustri även på landsbygden. Därför är det centralt att skapa rutter för stora specialtransporter. Även livsmedelsproduktionen och bioekonomin behöver ett fungerande trafiknät från produktionens primära källor till konsumentens varukorg. För områden med mycket exportindustri är framkomliga, säkra och snabba förbindelser till hamnar och flygplatser ett livsvillkor. Samma förbindelser tjänar också kontakterna inom landet. Det kritiska momentet för tågtransporter är huruvida bannätets kapacitet är tillräcklig. För tunga vägtransporter är en hastighetsnivå som är jämn, förutsägbar och säkrar korta körtider optimal både ekonomiskt och utsläppsmässigt.

Att bygga upp resekedjor och ett samordnat biljettsystem blir bara tomt prat utan ett riksomfattande system i bakgrunden. Systemet behöver en värd och en stabil finansiell grund. För att knyta samman persontransporter som ordnas av olika aktörer i samhället med trafiktjänster som är öppna för alla behövs en dataplattform och en förvaltningsstruktur – nu finns det många olika anordnare av transporter. Pendlingsparkering är en förutsättning om cyklister och bilister ska byta till buss eller tåg. Pendlingsparkering kräver samarbete mellan många aktörer och därför behövs en tydlig riksomfattande modell och statlig finansiering.

liikenne kuvituskuva

Landskapens gemensamma åtgärder

Landskapsförbundens befogenheter i trafikfrågor är begränsade. Landskapsförbunden kan ta upp frågor till diskussion genom att tillsammans utarbeta utredningar och således öka medvetenheten om och diskussionerna kring teman som berör många olika parter. En annan viktig roll är att föra samman olika parter. Förbunden kan sammankalla parter som tillsammans kan lösa utmaningar och starta pilotprojekt, som i bästa fall kan leda till reproducerbara verksamhetsmodeller. I strategiutkastet ges exempel på sådant som kan förverkligas i samarbete mellan landskapen.

Läs hela strategiutkastet och kommentera!

Strategiutkastet kan kommenteras till slutet av augusti 2020 via en enkät. Länk till strategiutkastet och enkäten  https://www.sitowise.com/lansi-suomen-liikennestrategia

Utarbetandet av den gemensamma trafikstrategin i korthet

Vad?

Sex landskap i Västra Finland (Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Satakunta, Södra Österbotten och Österbotten) uppgör som bäst en gemensam trafikstrategi. Strategin omfattar en gemensam syn på de viktigaste trafiksystemfrågorna inom området med beaktande av alla trafikformer.  

Varför?

Den gemensamma ambitionen är att föra vidare budskap till den riksomfattande trafiksystemplaneringen, så att ärenden som är viktiga för Västra Finland beaktas. Strategiarbetet har också som mål att identifiera teman kring vilka landskapen borde samarbeta av allmännyttiga och kostnadseffektiva skäl.

Hur?

Västra Finlands gemensamma trafikstrategi utarbetas i nära samspel med statens trafikmyndigheter. Trafikstrategin drar upp riktlinjer långt in i framtiden. Därför är det viktigt att ge förtroendevalda, unga, näringslivet och övriga intressenter möjlighet att påverka.

Landskapsstyrelsernas presidier samlas i oktober 2020 till sitt andra toppmöte för att behandla utkastet till den gemensamma trafikstrategin. Varje landskap fattar för egen del beslut om godkännandet av det gemensamma strategiutkastet.

Ytterligare information:

Heikki Pusa, heikki.pusa@hame.fi, ordförande för styrgruppen

Ruut-Maaria Rissanen, ruut-maaria.rissanen@pirkanmaa.fi

Markus Erkkilä, markus.erkkila@keskisuomi.fi

Antti Saartenoja, antti.saartenoja@etela-pohjanmaa.fi

Tero Voldi, tero.voldi@obotnia.fi

Esa Perttula, esa.perttula@satakunta.fi

 

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.