10.04.2019
Den sannolika framtiden för havsområdena ska tas fram

Intressenterna hörs om utkast till framtidsscenarier på riksnivå för havsområdena samt situationsbilder för planeringsområdena 10.4–10.5.2019. I april-juni får intressenterna vara med och skissa fram regionala framtidsbilder. Framtidsscenarierna anger riktningen för arbetet med att upprätta havsplaner.

Havsplanerna är en vision om hur havsområdena ska användas i framtiden. Visionen kommer att tas fram av landskapsförbunden vid kusten i Finland och Åland i samarbete med intressenterna.

Enligt EU:s strategi för blå tillväxt är målet att utnyttja havsområdena mer än tidigare som en del av en hållbar blå ekonomi. Samtidigt har EU:s medlemsstater förbundit sig att se till att vattenområdena har nått en god ekologisk status senast år 2020. Havsplaneringen, som görs samtidigt i alla medlemsstater och grundar sig på en ekosystembaserad metod, samordnar olika intressen som gäller havsområdena.

Grunden för havsplaneringen utgörs av en situationsbild, som består av flera separata utredningar:
- Situationsbilden för den blå ekonomin 2018
- Havsmiljöns tillstånd 2018
- Zonation-analys av havsnaturen 2018
- Särdrag hos marint kulturarv i planeringsområdena
- Särdrag i planeringsområdena
- Uppföljningsundersökning av bebyggda och obyggda stränder vid Finlands havskust

Utifrån situationsbilden har havsplanerarna under vårvintern under ledning av Capful Oy och tillsammans med intressenterna skissat fram framtidsscenarier på riksnivå för havsområdena.

– I scenariearbetet försöker vi definiera de mest troliga framtidsbilderna, bedöma deras konsekvenser och förbereda oss på att framtidsbilderna blir verklighet. På så vis skapar vi en grund för målen, ”vägkartorna” och områdesavgränsningarna i havsplanerna, konstaterar Pekka Salminen, koordinator för havsplaneringssamarbetet.

Intressenter ombeds ge sina synpunkter

Intressenter ombeds lämna sina synpunkter på situationsbilden och utkasten till framtidsscenarier på riksnivå. Materialet (övervägande på finska) finns tillgängligt 10.4–10.5.2019 på merialuesuunnittelu.fi. Respons kan ges med en elektronisk blankett.

Från scenarierna på riksnivå går arbetet genom workshoppar för intressenterna i april–maj vidare till scenarier för de olika planeringsområdena. Scenarier tas fram för tre planeringsområden: Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavets södra del, Bottenhavets norra del, Kvarken och Bottenviken.

– Varje område har sina egna styrkor och ramvillkor, som för sin del är avgörande för områdenas troliga framtidsbilder. Aktörerna i områdena har den bästa inblicken i de faktorer som definierar framtiden, så därför vill vi att de deltar i planeringsarbetet, konstaterar Heikki Saarento, ordförande för koordinationsgruppen för havsplanering.

Framtidsscenarierna och konsekvensbedömningarna för planeringsområdena blir färdiga i augusti. Efter detta börjar i planeringsområdena en period med dialog med intressenterna, där de får vara med och bereda de slutliga förslagen till havsplaner. Fullmäktige i kustlandskapen tar beslut om planerna på basis av förslagen våren 2020.

Kartbild över havsplanering.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.