02.10.2017
Förbundet siktar på nollresultat

Landskapsdirektör Kaj Suomela lade idag fram sitt preliminära förslag till verksamhets- och ekonomiplan för åren 2018–2020 för landskapsstyrelsen. Målet för år 2018 är ett nollresultat, vilket förutsätter kapade verksamhetskostnader och statlig finansiering för att täcka kostnaderna för landskapsreformen.

Hur mycket pengar förbundet får av staten för reformarbetet är än så länge ovisst, så budgetförslaget präglas i flera avseenden av osäkerhet. Enligt förslaget kommer medlemskommunernas betalningsandelar att vara lika stora som i år.

Nästa år påverkas förbundets verksamhet på ett påtagligt sätt av landskapsreformen. Ämbetsverket ansvarar för förberedelserna ända till början av juni, när lagstiftningen om det nya landskapet väntas träda i kraft. Samtidigt får det temporära beredningsorganet officiell status.

Parallellt med reformarbetet ska förbundet också sköta sina sedvanliga lagstadgade och andra uppgifter. Där finns det mycket att stå i, exempelvis arbetet med Österbottens landskapsplan 2040. Om allt går som det är tänkt läggs ett planutkast fram vid årsskiftet och ett planförslag hösten 2018. Också inom regionutvecklingen riktas blicken mot framtiden: den strukturfondsperiod som börjar år 2021 förbereds i väsentliga delar i Europeiska unionen och medlemsländerna år 2018.

Förbundet förhandlar om den preliminära verksamhets- och ekonomiplanen med medlemskommunerna nästa vecka. Landskapsstyrelsen behandlar ärendet på nytt senare i oktober.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.