12.04.2019
Fyra landskap vill påskynda investeringar i riksväg 3 på avsnittet mellan Tammerfors och Vasa

Fyra landskap längs riksväg 3 vill att utvecklingen av vägen tas med både i regeringsprogrammet och i finansieringsprogrammet för den nationella tolvåriga trafiksystemplan som håller på att göras upp.

Det har länge varit ett gemensamt viktigt mål för Birkaland, Södra Österbotten och Österbotten att få brådskande investeringar i riksväg 3 på avsnittet mellan Tammerfors och Vasa gjorda. Förbindelsen till rikstrean är viktig också för Satakunta. Vägplanerna har varit färdiga länge och de är godkända av trafikmyndigheterna.

De regionala aktörerna längs rikstrean föreslår att nästa regeringsprogram ska innehålla en skrivning om att regeringen förbinder sig till att göra investeringar som förbättrar framkomligheten och säkerheten i trafiken på de riksvägar som är viktigast för Finlands näringsliv. Investeringarna tryggar också driftssäkerheten för exporttransporterna.

De investeringsobjekt som är brådskande och ekonomiskt realistiska på rikstrean bör upptas i finansieringsprogrammet för den nationella tolvåriga trafiksystemplanen, som görs upp som bäst.

De fyra landskapen föreslår en gemensamt utvald projektkorg värd 128 miljoner euro. Byggandet av objekten kan starta genast. Den största investeringen är omfartsvägen i Tavastkyro, som får bort den flaskhals som stör framkomligheten i trafiken mest. För Österbottens del hör förbättring av den planskilda korsningen mellan riksväg 3 och riksväg 8 vid Förbindelsevägen i Vasa till projektkorgen.

motorvag moottoritie

De mest brådskande investeringsobjekten

  • Omfartsvägen i Tavastkyro 65 M€
  • Mitträcken till omkörningsfilerna Sikuri–Ikalis 4,6 M€
  • Omkörningsfiler Teikangas–Mansoniemi 5,5 M€
  • Ny omkörningsfil och uträtning av vägen Alaskylä–Parkano (riksväg 23) 13,0 M€
  • Omkörningsfiler i Koskue 4,5 M€
  • Omkörningsfil i Rajalanmäki och anslutning i Mantila 5,6 M€
  • Omkörningsfiler i Lamminkoski 5,5 M€
  • Planskild anslutning i Jalasjärvi 6,5 M€
  • Förbättring av den planskilda anslutningen mellan riksväg 3 och riksväg 8 (förbindelsevägen) i Vasa 5,5 M€
  • Mindre anslutnings- och trafiksäkerhetprojekt 12,0 M€

Sammanlagt 128 miljoner euro

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.