24.10.2019
Med sikte på mångfald i arbetslivet

I Finland och i Österbotten är utbildning och arbetsliv starkt uppdelade efter kön och etnisk bakgrund. Största delen av de som studerar och jobbar inom hälsovård och välfärd samt pedagogik är fortfarande kvinnor medan män dominerar inom teknik. Personer med utländsk bakgrund lyckas bäst med att få jobb inom städ- och restaurangbranschen, om de får jobb. Sysselsättningsgraden bland invandrare är alltjämt betydligt lägre än bland infödda finländare och invandrare har oftare ett arbete som inte motsvarar deras utbildning. En direktör eller en styrelsemedlem i ett börsbolag är fortfarande oftast en man.

Hur påverkar detta landskapets livskraft och tillgången på arbetskraft? Antalet personer i arbetsför ålder förväntas minska avsevärt i Österbotten och i Finland, vilket innebär att konkurrensen om kvalificerad arbetskraft kommer att fortsätta hårdna. Då är det viktigt att arbetsgivare inte utestänger potentiella arbetstagare genom sitt eget agerande. Ju mer mans- eller kvinnodominerad en bransch är, desto mer behöver arbetsgivare ägna sig åt självkritisk reflektion. Hurudana associationer väcker vår organisation hos potentiella arbetssökande? Hurudan är vår arbetskultur – känner alla sig som en del av gruppen? Kallar vi en person med utländskt namn till en anställningsintervju? Forskning visar att heterogena arbetsplatser är mer kreativa, mer innovativa och mer produktiva – speciellt om också medlemmarna i ledningsgruppen och i styrelsen representerar olika kön och bakgrund.

Hur kan vi tillsammans få till stånd en förändring? Österbottens jämställdhetsgrupp funderade på frågan vid en rundabordsdiskussion med representanter för näringslivet den 21 oktober. Vid diskussionen nämndes många åtgärder, som vi kan vidta i våra organisationer och tillsammans.

Vad kan en enskild organisation göra?

- Systematiskt titta på kommunikation och marknadsföring i ett mångfaldsperspektiv. Finns det bara ljushyade män eller kvinnor på våra bilder?
- Övergå till anonym rekrytering. Forskning visar att det är mer sannolikt att en man kallas till en arbetsintervju i mansdominerade branscher och mer sannolikt att en kvinna kallas i kvinnodominerade branscher. Också ett utländskt namn minskar chansen att få komma på en jobbintervju.
- Kritiskt syna arbetsmiljön och arbetskulturen. Känner alla arbetstagare sig som en del av gruppen? Hur familjevänlig är vår organisation?
- Aktivt sporra och uppmuntra kvinnor att avancera i arbetet. Det är en fördel för organisationen att det finns både kvinnor och män i ledningen.

Vad kan vi göra tillsammans?

- Öka medvetenheten och lyfta fram positiva exempel.
- Rätta till felaktiga och förlegade uppfattningar. Föräldrar och lärare kan fortfarande ha förlegade uppfattningar om vilka branscher som passar för flickor respektive för pojkar eller vad till exempel industriarbete är nuförtiden.
- Utse årets jämställdhetsföretag. Österbottens jämställdhetsgrupp börjar förbereda utmärkelseprocessen tillsammans med näringslivsbolag och företagarorganisationer.

Jamstalldhetsgruppen tasa arvoryhma1

 Österbottens jämställdhetsgrupp

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.