11.06.2019
Medlen för regional utveckling måste fördelas jämlikt

Landskapen i södra och västra Finland: 
Under EU:s kommande programperiod måste medlen för regional utveckling fördelas jämlikt

De elva landskapen i södra och västra Finland föreslår att EU:s regionalpolitiska utvecklingsmedel ska fördelas jämnare över hela landet än under tidigare programperioder. En ny sjuårig programperiod inleds år 2021. Landskapen kräver att fokus i regionalpolitiken ska ligga på hela Finlands intresse och de nationella målen för utvecklingen av regionerna.

Arbets- och näringsministeriet håller som bäst på att förbereda ett nationellt beslut om användningen av EU:s regionalstöd under nästa programperiod. Enligt förslaget till förordning kommer Finland att få 1,6 miljarder euro, vilket är cirka 100 miljoner euro mer än under den nuvarande perioden. Europeiska unionens regionalpolitik är det viktigaste instrumentet för att stöda utvecklingen av regionerna.

Under de tidigare programperioderna har nästan två tredjedelar av strukturfondsmedlen styrts till östra och norra Finland. Sett till regionalekonomiska nyckeltal har östra och norra Finland som storregion knappat in på skillnaden i utvecklingsnivå gentemot södra och västra Finland. Den regionalpolitik som bedrivits har alltså gett önskade resultat.

Under de senaste åren har skillnaderna i utvecklingsnivå synts mer inom landskapen, mellan den centrala stadsregionen och landskapet i övrigt, än mellan de traditionella storregionerna. Därför anser landskapen i södra och västra Finland att det inte längre är motiverat att fördela medlen enligt storregionernas gränser. De vill också påminna om att utvecklingsprojekten i södra och västra Finland har omfattande effekt, vilket ger kraft åt regional- och strukturpolitiken.

– Tillväxt, sysselsättning och utbildning är gemensamma mål för hela Finland. Under den nya finansieringsperioden räcker det att ha ett enda nationellt program, och det finns ingen anledning att skapa konstgjorda gränser för den regionala utvecklingen, konstaterar landskapsdirektör Ossi Savolainen på Nylands förbund.

Förberedelserna inför programperioden på god väg

Det förberedande arbetet inför EU:s regional- och strukturpolitik under den nya programperioden går framåt i Finland, och Europeiska kommissionen förväntar sig att få ett förslag till programdokument av Finland i början av år 2020. Den nationella beredningen leds av arbets- och näringsministeriet. Programförslaget föreläggs statsrådet för godkännande innan det skickas till kommissionen. Det slutliga beslutet om godkännande fattas av kommissionen efter formella förhandlingar.

I Finland görs den regionala beredningen inför den nya programperioden i två storregioner: i östra och norra Finland samt i södra och västra Finland. Till storregionen södra och västra Finland hör Södra Karelen, Kymmenedalen, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland.

Beslutsfattare i södra och västra Finland samlas tisdagen den 11 juni för att fundera på de regionala prioriteringarna under den nya programperioden.

De berörda landskapen har av politices doktor Timo Aro beställt en utredning där han analyserar den strukturfinansiering som storregionerna har fått samt utvecklingen av regionerna med utgångspunkt i statistiskt material. Förslagen som gäller den nya programperioden grundar sig på resultaten av utredningen.

Utredning: Aluekehityksen kokonaiskuva, Tilastoanalyysi suuralueiden (NUTS2) kehityksestä (pdf) (på finska)

eu flag

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.