03.12.2019
Mer digitalt stöd i Österbotten 2020

Österbottens förbund fortsätter den regionala koordineringen av det digitala stödet även nästa år, då pilotförsöket med digitalt stöd utvidgas till nationell verksamhet. Digitala färdigheter är en ny medborgarfärdighet, och de bör stödas i hela Finland.

Österbottens förbund har deltagit i det av finansministeriet finansierade nationella pilotförsöket med digitalt stöd, som har pågått i drygt ett år. I försöket har invånarna erbjudits stöd i hanteringen av digitala ärenden och fått hjälp med utvecklingen av digitala färdigheter. Verksamheten fortsätter nästa år, då det digitala stödet utvidgas till nationell nivå, sammanlagt omfattande 14 landskap.

– Under pilotförsöket har det framkommit att stöd för utveckling av digitala färdigheter erbjuds i olika former och åt olika målgrupper i Österbotten, men att aktörerna inom det digitala stödet inte är särskilt bekanta med varandra. Man bör även utveckla stödets synlighet, så att alla invånare känner till och hittar det stöd de behöver, säger Jessica Fagerström, projektchef vid Österbottens förbund.

De som erbjuder digitalt stöd har som uppgift att se till att alla medborgare har tillräckliga digitala färdigheter samt möjliggöra jämlika myndighetskontakter i Finland.

– Digitala färdigheter är en ny medborgarfärdighet. Även om vi finländare är digitalt kompetenta har alla inte samma möjligheter att lära sig digitala färdigheter eller att använda elektroniska tjänster. Det är då aktörerna i nätverket för digitalt stöd kan hjälpa. De ser till att alla har jämlika möjligheter att sköta sina ärenden, de erbjuder praktisk hjälp och uppmuntrar till inlärning, berättar Minna Piirainen, projektchef för koordineringen av det digitala stödet vid Befolkningsregistercentralen.

Befolkningsregistercentralen stöder landskapsförbunden i verksamheten med att bygga upp nätverk för det digitala stödet och fungerar som förespråkare för det digitala stödet. Landskapens uppgift är att handleda nätverket för det digitala stödet i regionen, öka kännedomen om det digitala stödet samt utveckla dess tillgänglighet.

– Då många föreningar, kommuner, myndigheter och företag samlar sina krafter med hjälp av landskapsförbunden, föds en drivkraft, som har en avgörande roll i utvecklingen av ett bättre betjänande och mera framgångsrikt Finland. Det digitala hör till oss alla, säger Piirainen.

I Österbotten har runt tjugo aktörer som erbjuder digitalt stöd deltagit i pilotskedet, och tack vare den fortsatta finansieringen stärks nätverket ytterligare.

– Vi vill att de som har behov av att utveckla sina digitala färdigheter ska hitta det stöd de behöver. Vi lyfter även fram digitaliseringens fördelar på ett uppmuntrande sätt och på så sätt visar vi att man inte behöver vara rädd för den. Det handlar om en sak som gör vardagen lättare på många sätt, berättar Fagerström från Österbottens förbund.

Mirva Gullman Jessica Fagerstrom

Mirva Gullman, projektplanerare och Jessica Fagerström, projektchef

 

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.