04.02.2019
Nyhetsposten 1/2019

Årets första Nyhetsposten informerar om landskapsstyrelsens beslut av idag och förbundets andra aktualiteter. Rubrikerna:

1) Utbildning och tillgång på arbetskraft ska stå i fokus i nästa regeringsprogram
2) Ställningstagande om vargen fick understöd
3) Rekommendation till landskapen för att förbättra tillgängligheten till konst och kultur
4) Projektpengar till utveckling av koldioxidsnåla transporter
5) Ansökningsomgångar för projekt pågår
6) På nya poster
7) Jämställdhetsgruppens frukostträff

Utbildning och tillgång på arbetskraft ska stå i fokus i nästa regeringsprogram

Landskapsstyrelsen har börjat fundera på vilka teman den vill att skrivs in i nästa regeringsprogram. Även om mycket har gått framåt under de senaste åren kommer de nyvalda rikspolitikerna att ha fullt upp med att tackla såväl evighetsfrågor som de nya utmaningar som följer av en föränderlig omvärld.

Mot bakgrund av dagens diskussion har landskapsstyrelsen förhoppningar om ett regeringsprogram där beslutsfattarna utlovar satsningar på trafik och infrastruktur, utbildning och näringslivsutveckling. Det behövs till exempel åtgärder för att säkerställa tillgången på arbetskraft och ett nationellt utvecklingsprogram för att hjälpa mindre företag att dra nytta av digitaliseringen. Jordbruket och pälsnäringen är i behov av statliga stödinsatser för att övervinna sina svårigheter.

I regeringsprogrammet vore det också skäl att ta in skrivningar om bland annat klimatförändringen, sunda inomhusmiljöer och de nya landskapens behörighet. Alla landskap måste ha reell befogenhet att fatta beslut om ordnande, produktion och finansiering av service inom sitt område, vilket skulle kräva åtminstone beskattningsrätt.

Diskussionen om målen fortsätter på nästa möte i slutet av månaden, och då ska landskapsstyrelsen fatta beslut om sina förslag till det kommande regeringsprogrammet.

Ställningstagande om vargen fick understöd

Landskapsstyrelsen behandlade idag ett ställningstagande med förslag till omedelbara åtgärder för att lösa vargproblemet. De som ursprungligen har undertecknat ställningstagandet representerar föreningar, en producentorganisation, Centralskolan i Oravais, Korsholms daghem och Brottsofferjouren i Västra Finland.

I ställningstagandet ges förslag till sex åtgärder för att hålla den växande vargstammen i schack och få människor att känna sig trygga igen. Flera av förslagen går ut på att ändra lagstiftning och ge lokala myndigheter större befogenheter. Undertecknarna skulle tillåta avlivning av vargar som rör sig nära bebyggelse samt stamvårdande jakt. Målet i slutändan är en socialt accepterad vargförvaltningsplan.

Landskapsstyrelsen uttalade sitt stöd för skrivelsen och beslöt att påminna berörda ministerier och myndigheter om sina utlåtanden i vargfrågor.

Rekommendation till landskapen för att förbättra tillgängligheten till konst och kultur

I december offentliggjorde två ministrar rekommendationer som ålägger landskapen och kommunerna att förbättra tillgången och tillgängligheten till konst och kultur inom social- och hälsovården.

Att främja välfärd och hälsa blir till följd av landskapsreformen en gemensam uppgift för kommunerna och landskapen, och de ska komma överens om samordningen av kontaktytorna i ärenden som gäller konst och kultur samt främjande av välfärd och hälsa.

Landskapsstyrelsen beslöt att skicka rekommendationerna till den politiska ledningen och de ledande tjänsteinnehavare som förbereder landskapsreformen i Österbotten.

Projektpengar till utveckling av koldioxidsnåla transporter

• Projektet MoveIT – koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 föreslogs få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 112 331 euro) för åren 2019–2020. Syftet med projektet är att ta fram en verksamhetsplan för att utveckla koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen. – Huvudman för projektet, som har Vasaregionen och Kyroland som målområden, är Vasaregionens Utveckling Ab.

Ansökningsomgångar för projekt pågår

Projektfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden kan som bäst sökas hos Österbottens förbund. Projekten ska hänföra sig till prioriterat område 2, produktion och användning av ny kunskap och kompetens. Fokus i ansökningsomgången ligger på koldioxidsnål ekonomi samt digitalisering och industriellt internet, men finansiering kan sökas också för andra slags projekt.

I Botnia-Atlanticaprogrammet pågår en ansökningsomgång i insatsområdena Innovation och Miljö. Eftersom programperioden lider mot sitt slut är den här utlysningen sista chansen att söka finansiering för treåriga projekt.

Båda ansökningsomgångarna avslutas måndagen den 4 mars. Mer information finns på www.obotnia.fi och www.botnia-atlantica.fi.

På nya poster

Bildkonstnär (YH) Sini Björkholm har anställts som konstpedagog i Barnkulturnätverket i Österbotten Barks projekt Klubbmix 3 för tiden 7.1–6.4.2019.

Pedagogie magister Ritva Mertaniemi har anställts som planerare för landskapsreformen för tiden 7.1–6.4.2019.

Master of Science, Master of Arts Anniina Palmu har anställts som EU-sakkunnig vid Västra Finlands Europakontor för tiden 6.2.2019–31.12.2020. Platsen söktes av nio personer.

Yrkeshögskolan Novias representant i Österbottens jämställdhetsgrupp är i fortsättningen arbetarskyddschef Åsa Nyberg-Sundqvist.

Jämställdhetsgruppens frukostträff

 

liitonlogo kaksikielineni300RGB

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.