29.04.2019
Nyhetsposten 4/2019

Nyhetsposten informerar om landskapsstyrelsens beslut av idag och förbundets andra aktualiteter. Rubrikerna:

1) Landskapsstyrelsen vill hålla kvar Storkyro i landskapet Österbotten
2) Österbottens förbund satsar på delaktighet
3) Samråd om havsplaneringen pågår
4) Projektpengar för utveckling av välfärdsteknik
5) Nytt kulturprojekt i startgroparna
6) Välkommen att utveckla uppgifter om kultur
7) Personalnyheter
8) Goda nyheter från Österbotten

Landskapsstyrelsen vill hålla kvar Storkyro i landskapet Österbotten

Finansministeriet har återigen begärt att få ett utlåtande om Storkyro kommuns anhållan om att byta landskap. Ministeriet anser att tidigare avgivna utlåtanden inte längre kan användas som grund för att fatta beslut om landskapsindelningen, eftersom landskaps- och vårdreformen har strandat.

I det nya utlåtandet vidhåller landskapsstyrelsen att det vore djupt beklagligt om statsrådet beslutar att överföra Storkyro kommun från landskapet Österbotten till landskapet Södra Österbotten. Storkyro hör i funktionellt och ekonomiskt hänseende helt klart till landskapet Österbotten och till den enhetliga Vasaregionen. Banden är nära inom otaliga sektorer av samhället, eftersom merparten av storkyroborna jobbar i Österbotten och många gör sina daglig- och specialvaruinköp i Vasaregionen. Kommunen är också med i mångahanda samarbetskonstellationer i både Vasaregionen och i Österbotten.

Landskapsstyrelsen konstaterar att Kyrolandet bildar tillsammans med de övriga kommunerna i landskapet en ändamålsenlig helhet med tanke på planeringen av området. Det var en gång i tiden ett av kriterierna, när statsrådet beslöt till vilket landskap en kommun ska höra.

Österbottens förbund satsar på delaktighet

I Österbotten har det hittills inte funnits någon samarbetsgrupp på landskapsnivå för att främja delaktighet och nästan inga etablerade forum för samarbete mellan organisationer eller mellan organisationer och den offentliga sektorn. Nu blir det ändring på det, när landskapsstyrelsen idag utsåg en organisationsdelegation och beslöt att inrätta en delaktighetsgrupp för mandatperioden 2019–2021.

Österbottens organisationsdelegation ska främja samarbetet mellan organisationsfältet och den offentliga sektorn i landskapet. Medlemmarna består av ett tjugotal organisationer och föreningar i olika sektorer. Österbottens delaktighetsgrupp blir däremot myndighetsbetonad, och dess uppgift är att främja delaktighetsplanering inom den offentliga sektorn och samarbete kring delaktighetsfrämjande arbete i landskapet.

Organisationsdelegationen väljer senare en ordförande inom sig. Österbottens förbund tar på sig ordförandeskapet för delaktighetsgruppen.

Delaktighet Osallisuus Österbottens delaktighetsarena ordnades den 24 april.

Samråd om havsplaneringen pågår

Finlands åtta kustnära landskapsförbund håller tillsammans på att utarbeta tre havsplaner. Intressenterna får för första gången ge sina synpunkter på materialet, när utkasten till framtidsscenarier på riksnivå och situationsbilderna för planeringsområdena finns tillgängliga 10.4–10.5 på merialuesuunnittelu.fi.

Framtidsscenarierna anger riktningen för arbetet med att upprätta havsplaner. Arbetet fortsätter i maj-juni, när intressenterna får vara med och skissa fram regionala framtidsscenarier. Workshopparna för planeringsområdet för Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken hålls onsdagen den 8 maj i Kalajoki och fredagen den 24 maj i Karleby, och de är öppna för alla intresserade. Anmälan till workshopparna pågår som bäst.

Utifrån samrådet och de regionala framtidsworkshopparna inleds i höst beredningen av de egentliga planutkasten.

Projektpengar för utveckling av välfärdsteknik

• Projektet Vasa InnoCare föreslogs få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 127 545 euro) för tiden 1.8.2019–31.7.2021. Projektets mål är att skapa en regional innovationsmiljö inom digital teknik för vård- och omsorgssektorn i Österbotten. – Huvudman för projektet, som har Vasaregionen som målområde, är Åbo Akademi.

Nytt kulturprojekt i startgroparna

Centret för konstfrämjande har beviljat Österbottens förbund 100 000 euro för projektet Kulturvård II, som syftar till att integrera kulturen i social- och hälsovårdstjänsterna i den situation som råder efter att landskaps- och vårdreformen strandade.

Projektet pågår 1.5–31.12.2019, och i det deltar även Södra Österbottens förbund och Norra Savolax förbund samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Projektchef är FM Hanna-Kaisa Kleemola, som också ledde det föregående projektets delprojekt i Österbotten.

Välkommen att utveckla uppgifter om kultur

Hur ser kulturfältet i Österbotten ut jämfört med andra landskap? Hurudan information ger statistik och vad säger den om kulturen? Vilken sorts information behöver kulturfältet för beslutsfattare, lobbning eller planering när det handlar om till exempel finansiering av kultur, utveckling av kreativa näringar eller kulturell välfärd?

Österbotten deltar i undervisnings- och kulturministeriets pilotprojekt för att förbättra tillgången, begripligheten och täckningen när det gäller kulturrelaterade uppgifter. Välkommen till en workshop torsdagen den 16 maj kl. 13–15.30 för att höra om de uppgifter som beskriver kulturfältet i Österbotten och diskutera hur de borde vidareutvecklas för att vara till nytta. Inga förhandskunskaper behövs, bara ett intresse för att vidareutveckla kulturfältet.

Anmälan till workshoppen går ut onsdagen den 8 maj. Platsen meddelas efter detta.

Personalnyheter

IT-expert/IT-direktör Mari Lintula har sagt upp sig, och hennes arbetsförhållande till Österbottens förbund upphör 30.4.2019.

Förvaltningskandidat Katriina Nousiainen har anställts som praktikant vid Västra Finlands Europakontor för tiden 8.4.2019–30.4.2020.

Filosofie magister Hanna-Kaisa Kleemola har anställts som projektchef för projektet Kulturvård II för tiden 1.5–31.12.2019.

Goda nyheter från Österbotten

Landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten har den lägsta andelen arbetslösa på det finländska fastlandet (6,2 %). Motsvarande siffra i hela landet är 9,1 %. I flera kommuner i Österbotten är arbetslöshetsgraden rekordlåg: lägst är den i Larsmo (1,7 %), Pedersöre (2,0 %) och Närpes (3,1 %).

Läs mer goda nyheter på https://www.facebook.com/pohjanmaaosterbotten!

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.