28.05.2018
Nyhetsposten 5/2018

Nyhetsposten sammanfattar vad landskapsstyrelsen beslutade den 28 maj och påminner om anmälan till Österbottens förbunds vargforum. Rubrikerna:

1) Responsen på utkastet till landskapsplanen behandlades i landskapsstyrelsen
2) Organisationsdelegationen tar form
3) Jämställdhetsgruppen tillsattes
4) Landskapsreformen diskuterades
5) Personalnyheter
6) Anmäl dig till vargforumet!

Responsen på utkastet till landskapsplanen behandlades i landskapsstyrelsen

Landskapsstyrelsen behandlade och godkände bemötandena till de utlåtanden och åsikter som lämnats in om utkastet till Österbottens landskapsplan 2040 och beslöt utifrån synpunkterna om vilka smärre ändringar som ska göras i utkastet.

Sammanlagt kom det in 42 utlåtanden och 32 åsikter om planutkastet. Dessutom gavs 39 öppna kommentarer i en digital karttjänst, som nu testades för första gången. Ämnen som tas upp i responsen är bland annat riktgivande vägsträckningar, skjutbanor, avgränsningar av områden för vindkraftverk samt rekreationsområden. Bemötandena läggs ut på förbundets webbplats senare idag.

Härnäst börjar förbundet utarbeta ett planförslag. Avsikten är att det ska läggas fram och sändas på remiss i början av nästa år.

Organisationsdelegationen tar form senare

Processen med att utse medlemmar till Österbottens organisationsdelegation är på gång. Landskapsstyrelsen beslöt idag att återremittera ärendet för ny beredning för att få en större geografisk spridning i delegationen.

Delegationens uppgift är att främja samarbetet mellan organisationsfältet och den offentliga sektorn i landskapet.

Jämställdhetsgruppen tillsattes

Österbottens jämställdhetsgrupp är nu tillsatt. I den finns företrädare för kommuner, läroinrättningar, organisationer och landskapsstyrelsen enligt följande (ersättare inom parentes):

Kommunerna representeras av Marjo Hannu-Jama, Vasa (Håkan Knip, Malax), Olli Raatikainen, Laihela (Helena Tuuri-Tammela, Storkyro), Marianne Nyqvist-Mannsén, Närpes (Jan-Anders Lundenius, Kaskö) och Greger Forsblom, Pedersöre (Johanna Holmäng, Pedersöre).

Läroanstalterna företräds av Tommi Lehtonen, Vasa universitet (Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi), Tony Pellfolk, Novia (Anna Sjöholm, Vasa yrkeshögskola), Thomas Fant, Yrkesakademin i Österbotten (Elin Näse, Optima) och Jaana Väre-Hautala, Vamia (Matti Kontiokari, Vamia).

Tre medlemmar har bjudits in från organisationer eller organisationer som står näringslivet nära, och de är Agneta Udd-Saarela, Svenska Kvinnoförbundet, Maria Norrlin-Asplund, Kust-Österbottens Företagare och Triinu Varblane, Merinova.

Som ordförande för jämställdhetsgruppen fortsätter Ann-Sofi Backgren (Elli Flén). Landskapsstyrelsens övriga representanter i gruppen är Joakim Strand (Folke Storbacka) och Anne-Marie Viinamäki (May-Gret Axell).

Sekreteraruppgifterna handhas av utvecklingsplanerare Irina Nori, Österbottens förbund.

Jämställdhetsgruppen arbetar främst med att främja jämställdheten mellan kvinnor och män i landskapet. Gruppens mandatperiod löper ut år 2019.

Landskapsreformen diskuterades

Landskapsstyrelsen konstaterade att den omfattar en komplettering av sammansättningen i den politiska referensgruppen, så att alla partier är företrädda. I fortsättningen beaktas representationen i beredningsarbetet.

Landskapsstyrelsen är beredd att hålla ett extra möte måndagen den 13 augusti, om landskapsreformen går framåt.

Personalnyheter

Landskapsstyrelsen beslöt att välja ekonomie doktor Johanna Dahl till befattningen som utvecklingsplanerare och politices magister Karl-Gustav Byskata till befattningen som specialplanerare. Båda jobben är ordinarie.

Tony Färm har anställts som IT-projektchef för landskapsreformen för tiden 1.5.2018–31.12.2019.

Anmäl dig till vargforumet!

Österbottens förbund bjuder in olika myndigheter, experter, politiker och invånare i landskapet till en faktaspäckad och öppen dialog om vargen måndagen den 11 juni i Korsholms kulturhus, Skolvägen 1, Smedsby.

Sista anmälningsdag är onsdagen den 6 juni.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.