29.10.2018
Nyhetsposten 9/2018

Nyhetsposten rapporterar vad landskapsstyrelsen beslöt på sitt möte den 29 oktober samt kommer med projekt- och personalnyheter. Rubrikerna:

1) Budgeten vidare till behandling i fullmäktige
2) Vasa delgeneralplan väckte frågor
3) Havsplaneringen har startat
4) Projekt utvecklar digitalt stöd för alla
5) Personalnyheter
6) Nya namn i landskapets samarbetsgrupp

Budgeten vidare till behandling i fullmäktige

Landskapsfullmäktige får om knappa två veckor framför sig förbundets verksamhets- och ekonomiplan för åren 2019–2021. Landskapsstyrelsens förslag är att medlemskommunernas betalningsandelar ska vara lika stora som i år. Den summa som uppbärs räcker inte riktigt till, men tanken är att underskottet på drygt 53 000 euro ska täckas av överskottet från i fjol.

Den största enskilda utgiftsposten är personalens löner. I budgetförslaget ingår förutom ämbetsverkets kostnader också understöd och andelar med vilka förbundet bidrar till att utveckla landskapet. De största understöden föreslås gå till Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa (66 000 euro) och Vasa sommaruniversitet (65 000 euro).

Verksamhetsplanen utgår från antagandet att under de två följande åren jobbar förbundet på som förut – oavsett hur det går med landskaps- och vårdreformen. På gång är exempelvis en ny landskapsplan, som är tänkt att vara klar våren 2020. Nästa år påbörjar förbundet också arbetet med att ta fram en digital agenda för Österbotten.

Landskapsfullmäktige sammanträder fredagen den 9 november för att fatta beslut om verksamheten och budgetramen för de kommande åren. Landskapsstyrelsen godkänner i december en dispositionsplan som grundar sig på budgeten.

Vasa delgeneralplan väckte frågor

Landskapsstyrelsen gav sitt utlåtande om förslaget till delgeneralplan för Vasa centrum. Förslaget har varit framlagt på nytt, och den mest betydande ändringen i jämförelse med det första planförslaget är planbeteckningen för Wärtsiläs industriområde.

Landskapsstyrelsen ställer sig kritiskt till att områdets primära användning fortfarande skulle vara industri år 2040, vilket är planens målår. Området ligger mycket centralt och borde reserveras för mer centrumrelaterade funktioner. Dessutom bör behovet av ett område för service, handel och arbetsplatser samt ett område för parkering invid Träskgatan i Metviksparken utredas.

Havsplaneringen har startat

Finlands åtta kustnära landskapsförbund håller tillsammans på att utarbeta tre havsplaner. Österbottens förbund uppgör tillsammans med landskapsförbunden i Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland en havsplan för Bottenhavets norra del, Kvarken och Bottenviken. Planen uttrycker en vision om hur havsområdet ska användas i framtiden.

Alla intresserade kan delta i beredningen av planen genom att anmäla sig till samarbetsnätverket för havsplanering. Under planeringen arrangeras regelbundet riksomfattande öppna aktualitetsmöten och ges möjligheter att framföra synpunkter. Det första samrådet, som gäller lägesbeskrivningarna och framtidsscenarierna för planeringsområdena, genomförs i huvudsak elektroniskt i början av nästa år.

Havsplanerna ska vara godkända senast den 31 mars 2021. Havsplanen för Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken godkänns av landskapsfullmäktige i de landskap som har utarbetat den.

Projekt utvecklar digitalt stöd för alla

Finansministeriet har beviljat Österbottens förbund finansiering för ett pilotprojekt för digitalt stöd.

Projektet ska bygga upp ett nätverk av aktörer inom offentliga sektorn, föreningar och företag som ska stöda olika målgrupper i användningen av digitala tjänster. Tanken är att på detta sätt se till att det finns stöd att få runtom i landskapet oberoende av personens modersmål eller boningsort.

Projektet är gemensamt med Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt, och det är avsett att pågå fram till slutet av 2019.

Personalnyheter

Vakansen som utvecklingsplanerare vid Österbottens förbund väckte stort intresse: totalt 27 ansökningar kom in. Landskapsstyrelsen väntas utse den nya befattningshavaren på sitt följande möte.

Filosofie magister Mikaela Sandberg har anställts som pedagog vid Barnkulturnätverket i Österbotten Bark för tiden 20.8–30.11.2018.

Politices magister Jessica Fagerström har anställts som projektchef för pilotprojektet för digitalt stöd i Österbotten för tiden 1.10–31.12.2018. Rehabiliteringsledare (högre YH) Mirva Gullman har anställts som projektarbetare i pilotprojektet för samma tid.

Politices kandidat Caroline Lång fortsätter som assistent för beredningen av landskaps- och vårdreformen fram till slutet av året.

Nya namn i landskapets samarbetsgrupp

Österbottens Svenska Producentförbund r.f:s representant i landskapets samarbetsgrupp byts ut, och Susanne West kommer in istället för Madelene Lindqvist. NTM-centralen i Österbotten byter ut sin ersättare så att Mika Palosaari blir personlig ersättare för Marja-Riitta Vest.

liitonlogo kaksikielineni300RGB 

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.