29.01.2018
Utkastet till landskapsplan läggs fram

Österbotten är på väg att få en ny landskapsplan. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt idag att utkastet till landskapsplan 2040 läggs fram i förbundets ämbetsverk, på dess webbplats och i kommunerna i landskapet. Planen är framlagd från den 5 februari till den 9 mars.

Under den tiden har alla intresserade möjlighet att skriftligen framföra sin åsikt om planutkastet, och kommunerna och övriga myndigheter ombes lämna utlåtanden. Dessutom finns det för första gången möjlighet att kommentera planen i en interaktiv karttjänst. De synpunkter som fås in den vägen beaktas i planprocessen, men utlåtanden och åsikter ska alltjämt skickas till förbundet per post eller per e-post.

Förbundets planläggare åker i februari runt i landskapet och presenterar planutkastet. Möten för beslutsfattare och tjänstemän hålls den 12 februari i Sydösterbotten, den 13 februari i Jakobstadsregionen och den 15 februari i Vasaregionen. Landskapsplanforum för alla intresserade ordnas den 12 februari kl. 18–20 i Mitt i stan-huset i Närpes, den 13 februari kl. 18–20 på ABC-servicestationen i Jakobstad och den 14 februari kl. 18–20 Vasa stadsbibliotek (Dramasalen).

Efter remissbehandlingen börjar förbundet utarbeta ett planförslag. Det ska enligt planerna läggas fram och sändas på remiss i början av nästa år. Landskapsplanen föreläggs landskapsfullmäktige för godkännande tidigast i slutet av år 2019.

 slogan element small

Målet är en konkurrenskraftig region

Målet för den nya landskapsplanen är att Österbotten ska år 2040 vara en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö. I planen konkretiseras målen i form av principer för områdesanvändningen samt områdesreserveringar för bland annat service, trafik, naturskydd, rekreation, näringar och energiförsörjning.

Planlösningen grundar sig på en rad utredningar och ett omfattande samarbete med invånare, intressenter, kommuner och övriga myndigheter.

Största delen av planbeteckningarna är nya, men en del har överförts från den nuvarande landskapsplanen och etapplandskapsplanerna. En del av de nya rekreationsområdena baserar sig på en webbenkät där invånarna fick pricka in sina favoritställen på en karta. Modernt byggnadsarv och områden för kreatursbesättning kommer att behandlas i planförslaget.

I landskapsplanen anges endast sådana beteckningar och områdesreserveringar som har åtminstone regional betydelse för markanvändningen. Lokala ärenden på kommunnivå behandlas i general- och detaljplaner. För kommunerna är landskapsplanen ett viktigt arbetsredskap då den tjänar som ledning för deras planläggning.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.