09.06.2020
Utredning: Österbotten kan nå målen för att minska trafikutsläppen

En färsk utredning om koldioxidutsläppen från trafiken i Österbotten visar att det är möjligt för Österbotten att nå Finlands mål för att minska utsläppen från trafiken. För att målen ska kunna nås måste både privatpersoner, företag, kommuner och staten göra sin del. Finland har som mål att minska utsläppen med hälften fram till år 2030 jämfört med läget år 2005 och vara koldioxidneutralt senast år 2045.

Trafikens andel av koldioxidutsläppen i Österbotten är cirka 20 %, av vilket cirka 90 % kommer från vägtrafiken. Av utsläppen från vägtrafiken står personbilarna för 53 % och den tunga trafiken för 34 %. De största insatserna för att minska trafikutsläppen måste följaktligen inriktas på personbils- och lastbilstrafiken.

 20200609 kuva liikenteen paastot Pohjanmaan sv

 

Från fossila drivmedel till el och korta resor utan bil

Enligt utredningen färdas en österbottning i genomsnitt 39 kilometer under en dag. Av resorna görs 87 % med personbil. Om det är möjligt att byta bil är det effektivaste sättet att minska utsläppen att byta till en biogas- eller elbil. Också antalet bilar i hushållet har betydelse. Att istället för bilen välja hållbara färdsätt för korta vardagsresor är klokt. Under en halv kilometer mindre körning om dagen ger enligt utredningen en enprocentig minskning av utsläppen.

– När vi pratar om trafikutsläppen är det skäl att komma ihåg att det speciellt på landsbygden är svårt att klara sig utan egen bil. Det är ändå möjligt använda bilen sparsamt och till exempel kombinera resor för att minska bilåkandet överlag, säger trafikexpert Tero Voldi på Österbottens förbund.

Kommunerna är förebilder i förändringen

För kommuner och företag är ett av de viktigaste sätten att minska sina trafikutsläpp att byta ut fordonsparken till biogas- eller elbilar. Ett bra exempel på detta är de 12 biogasbussarna i Vasa stads lokaltrafik. Kommunerna skulle i större utsträckning än idag kunna tillhandahålla sina bilar för samanvändning utanför tjänstetid, vilket skulle minska behovet att ha egen bil. Kommunen kan också bygga ut distributionen av biogas och el inom sitt område. Bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik gör också att gång och cykling blir mer lockande som färdsätt.

– Förutom de direkta effekterna i form av minskade utsläpp utgör kommunernas och företagens agerande klart och tydligt en förebild. Vad en kommun eller ett företag gör är en signal till invånarna, konstaterar Tero Voldi.

I vår har personalen på många arbetsplatser jobbat på distans. Att öka mängden distansarbete inverkar också på koldioxidutsläppen.

– I en del yrken är distansarbete inte möjligt. Vår utredning visar att om alla kontorsanställda i kommunerna i Österbotten skulle jobba på distans en dag mer i veckan än deras nuvarande praxis är skulle koldioxidutsläppen från trafiken minska betydligt. En sådan praxis vore också ett föredöme för andra arbetsgivare, säger Tero Voldi.

De viktigaste besluten fattas nationellt och på EU-nivå

På lokal nivå ger reformer som styr människor att lämna bilen hemma på korta resor och välja kollektivtrafik för resor inom stadsregionerna eller mellan städerna bäst effekt med tanke på koldioxidutsläppen.

– Också en liten insats ger effekt, konstaterar Tero Voldi.

Störst effekt har ändå de beslut som fattas på EU- och riksnivå. Genom dem regleras valet av drivmedel och fordonens egenskaper. Till exempel klassificeras biogasbilar i nuläget inte som utsläppsfria utan likställs med naturgasbilar. Detta inverkar på beskattningen och alternativets attraktionskraft.

– I slutändan är det konsumenten som avgör och väljer. Men det är möjligt att påverka konsumenternas beslut och styra besluten i önskad riktning. Det enda som behövs är tillräckliga incitament, tydliga beslut och rätt slags information, anser Tero Voldi.

 

Utredningen om koldioxidutsläppen från trafiken i Österbotten är beställd av Österbottens förbund, NTM-centralen i Södra Österbotten och Vasa stad. Utredningen är gjord av Sitowise Oy.

Läs utredningen (på finska) här.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.