Regionalt stöd

Regionalt stöd till projekt i Österbotten som antagits till programmet Finland 100

Det statsunderstöd som Österbottens förbund har beviljats kommer att kanaliseras vidare till sådana projekt som blivit antagna till programmet Finland 100 och genomförs i Österbotten. Ansökningstiden gick ut den 17 februari 2017 kl. 16. 

Principer för projekt som får stöd av Österbottens förbund

  1. Projektet måste ha blivit antaget till det officiella programmet Finland 100 och uppfyller följaktligen de sex grundvillkoren för programprojekt.
  2. Projektet ska genomföras i landskapet Österbotten.
  3. Ett projekt som genomförs i flera landskap kan erhålla stöd endast till den del som det genomförs i Österbotten.
  4. Stödet kan inte täcka det fulla beloppet av projektets totalkostnader.
  5. Om sökande är ett offentligt samfund måste självfinansieringsandelen vara minst 50 %. Om sökande är någon annan än ett offentligt samfund förutsätts en självfinansieringsandel på minst 30 %.
  6. Som självfinansieringsandel kan godkännas bl.a. lönekostnader inklusive sociala avgifter för anställda inom projektet samt understöd och stöd som erhållits från annat håll. Lönekostnader för ordinarie anställda vid offentliga samfund godkänns inte som självfinansieringsandel.

Vem kan ansöka om bidrag?

Bidrag kan sökas av privatpersoner, arbetsgrupper, föreningar och offentliga samfund bakom sådana projekt som blivit antagna till programmet Finland 100 och genomförs i Österbotten. Ett företag kan inte vara sökande.

Hur ansöker man?

Ansökan görs på en blankett. Bifoga en utförlig plan med beskrivning av vad understödet ska användas till samt en kopia av beslutet om antagning till programmet Finland 100. Bilagorna returneras inte, men de kan hämtas från Österbottens förbund efter att bidragsbesluten är fattade.

Beslut om bidrag

Samordningsnätverket i Österbotten behandlar ansökningarna och gör ett beslutsförslag till Österbottens förbund.

Utbetalning av bidrag

Första delbetalningen av bidraget (50 %) betalas in på det bankkonto som sökande har uppgett och efter att ansökan om utbetalning och ett undertecknat avtal om understödets användning samt övervakningen av och villkoren för användningen har lämnats in till Österbottens förbund. Andra delbetalningen (50 %) sker efter att en godtagbar slutrapport om projektet och ansökan om utbetalning har lämnats in till Österbottens förbund.

Redogörelse för använda medel

Understödstagare ska senast den 2 januari 2018 kl. 16 lämna in en redogörelse till Österbottens förbund över hur medlen använts. Redogörelserna adresseras till

Österbottens förbund, Registraturen
PB 174
65101 Vasa

Övriga villkor

Understödet beviljas enligt prövning. Enligt 7 § 2 mom. i lagen om statsunderstöd (688/2001) förutsätts att det ingås ett avtal om understödets användning samt övervakningen av och villkoren för användningen med den som genomför projektet. Österbottens förbund har rätt att återkräva det beviljade understödet, om understödstagaren har brutit mot avtalsvillkoren.

Understödstagare ska i marknadsföring o.d. ange att Österbottens förbund har understött verksamheten. För detta ändamål kan Österbottens förbunds logo laddas ner här.

Uppdaterat 07.06.2017, klockan 16.27, Tarja Hautamäki.