Intressebevakning

Förbundet är den viktigaste intressebevakaren i landskapet med målet att stärka Österbottens konkurrenskraft. För att nå det målet jobbar vi bland annat med att påverka statliga beslut som berör landskapet. Våra främsta målgrupper är Finlands riksdag, regeringen, de centrala ministerierna samt centralorganisationer för olika intressegrupper och näringslivet. Intressebevakningen kräver ett långsiktigt och brett samarbete och arbetsfördelning med olika parter i landskapet.

Regeringsprogram 2019–2023: Export-Finlands konkurrenskraft i skick

Österbottens förbund föreslår att i Finlands regeringsprogram för åren 2019–2023 sätts säkerställande av export-Finlands verksamhetsförutsättningar i fokus. Det behövs till exempel åtgärder för att främja tillgången på arbetskraft och ett nationellt utvecklingsprogram för att hjälpa mindre företag att dra nytta av digitaliseringen.

Österbottens förbunds detaljerade förslag till regeringsprogrammet finns här. Förslagen är grupperade under sex huvudteman. För varje förslag finns ett sammandrag där de konkreta åtgärderna för förslaget framgår. Rubrikerna (s.4) är länkar till dessa sidor.

regeringsprogram hallitusohjelma bild

 

 

Statistik

Olika typer av statistiska uppgifter om Österbotten uppdateras regelbundet på webbplatsen www.osterbottenisiffror.fi

Utlåtanden och ställningstaganden

Här publicerar vi ett urval av ställningstaganden samt utlåtanden som begärts av Österbottens förbund.

5.9.2016 Utlåtande om utkastet till regeringens proposition om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen samt utkastet till statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden (på finska, Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaali-huoltolain muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä)
7.6.2016 Pohjanmaan maakunnassa pelastustoimi ja ensihoito järjestettävä jatkossa maakuntajaon pohjalta (enbart på finska)
23.5.2016 Pohjanmaa liiton lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (enbart på finska)
21.3.2016 Ställningstagande: Domstolsverket till Vasa
8.3.2016 Österbottens förbund och Vasa stad: Migrationsverket bör placera sin enhet i Vasa
25.1.2016 Utlåtande om regeringens riktlinjer som underlag för indelningen av självstyrande områden och social- och hälsovårdsreformens stegmärken
19.10.2015 Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av markanvändnings- och bygglagen

 

Uppdaterat 07.03.2019, klockan 21.35, Marie Sjölind.