Landskapets konstnärsunderstöd

Kulturnämnden vid Österbottens förbund beviljar två landskapets konstnärsunderstöd på 5 000 euro för finskspråkig konstnärlig verksamhet som gör invånarna i landskapet delaktiga. Konstnärer kan ansöka om landskapets konstnärsunderstöd bara för en konstnärlig verksamhet eller ett projekt åt gången.

Den ifyllda och utskrivna ansökningsblanketten ska vara inlämnad till Österbottens förbunds registratorskontor senast då ansökningstiden går ut den 16 maj 2022 kl. 16. Ansökan kan inte göras elektroniskt, och det rekommenderas heller inte att skicka ansökningar per e-post. Avsändaren ansvarar för att ansökan kommer in i tid. Ansökningar som inkommit efter att ansökningstiden har gått ut registreras som försenade och behandlas inte.

Blanketterna skickas till
Österbottens förbund, registratorskontoret
PB 174
65101 Vasa

Tre blåa fåglar och en röd fågel

Vem kan ansöka om understöd?

Landskapets konstnärsunderstöd kan sökas av yrkeskonstnärer som är sysselsatta på heltid inom vilken konstart som helst, bor och arbetar i landskapet Österbotten och utövar sin verksamhet i landskapet Österbotten. Understödet är inte avsett för arbetsgrupper eller sammanslutningar.

För vilket ändamål?

Understödet är avsett för finskspråkig konstnärlig verksamhet som stödjer invånarnas delaktighet, görs tillsammans med invånarna och riktar sig till invånarna i landskapet. Den konstnärliga verksamheten kan utmynna i ett verk, ett evenemang eller ett fenomen som främjar delaktighet.

Understödsbelopp

Understödsbeloppet är 5 000 euro. Beroende på arbetsplanen kan understödet täcka konstnärens arbete (ca 2 månader), material, resekostnader eller liknande. Om 5 000 euro inte är tillräckligt för att genomföra arbetsplanen ska konstnären själv säkra den finansiering som fattas på annat sätt och i ansökan redovisa hur glappet i finansieringen är avsett att täckas.

Förutsättningar

Den sökande ska lägga fram en arbetsplan som anger hur kriterierna för att stödja invånarnas delaktighet uppfylls samt tidsplanen för den konstnärliga verksamheten eller projektet. Det är en fördel om verksamheten eller projektet omfattar hela landskapet åtminstone delvis.

Den konstnärliga verksamheten ska bygga på direkt samverkan mellan konstnären och invånarna. Erfarenhet av arbete som konstinstruktör eller producent räknas som en merit. Det är också en fördel om konstnären är villig att syssla med konstnärlig verksamhet tvärkonstnärligt tillsammans med den andra understödstagaren. Understödet ska ändå inte sökas av ett arbetspar utan det beviljas som personligt understöd.

För att lyckas med den deltagande konstnärliga verksamheten krävs att den sökande är initiativrik, självgående, flexibel, bra på att lösa problem och kan arbeta på finska tillsammans med invånarna i landskapet.

Hur ansöka?

Ansökan görs på en blankett, till vilken det ska bifogas en arbetsplan och en kostnadskalkyl. Bilagorna returneras inte, men de kan hämtas från Österbottens förbund efter att besluten om understöd är fattade.

Beslut om understöd

Kulturnämnden vid Österbottens förbund fattar beslut om understöd i juni utifrån ovan nämnda kriterier. När nämnden fattar beslut följer den också Österbottens förbunds strategiska policyer och andra anvisningar och tar fasta på finskspråkigheten, den geografiska balansen inom landskapet och bredden inom kulturverksamheten.

Utbetalning av understöd

Understödet betalas till det bankkonto som den sökande har angett sedan beslutet om understöd har vunnit laga kraft.

Redogörelse för använda medel

Understödstagaren ska före utgången av augusti 2023 på en separat blankett lämna en redogörelse för den bedrivna konstnärliga verksamheten. Redogörelsen ska åtföljas av en dokumenterad beskrivning av hur den planerade konstnärliga verksamheten förverkligades och en självutvärdering av hur arbetsplanen genomfördes.

Nämnden förbehåller sig rätten att kräva tillbaka beviljat understöd om konstnären har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan eller i sin arbetsplan, eller om den konstnärliga verksamheten i arbetsplanen inte har utförts.

Övriga villkor

I samband med den konstnärliga verksamheten ska det anges att Österbottens förbund har understött verksamheten. Österbottens förbunds logotyp kan laddas ner här.

Den konstnärliga verksamheten eller projektet ska genomföras före utgången av juni 2023.

Dataskydd 

Av de uppgifter som de sökande har uppgett på ansökningsblanketten bildas vid handläggningen ett personregister. Dataskyddsbeskrivningen över detta register finns här.

Blanketter

Ansökningsblankett
Rapporteringsblankett

Ta kontakt

Tarja Hautamäki
Kulturchef