Den regionala återhämtningsplanen stöder exportindustri och grön omställning

Den regionala återhämtningsplanen stöder exportindustri och grön omställning

12.10.2020

EU:s återhämtningsfinansiering är ett viktigt verktyg då ekonomin i Österbotten ska få ny fart efter coronapandemin. Österbottens förbund har gjort upp en regional återhämtningsplan i ett brett samarbete med olika aktörer i landskapet.

Den exportbetonade industrin i Österbotten har stor betydelse för välfärden i hela landet. Enligt en prognos från EU-kommissionen kommer hela Västra Finland att vara ett av de områden i Europa som drabbas hårdast av coronakrisen. Det beror på regionens starka exportindustri, som riktar sig till både EU och utanför unionen.

Den regionala återhämtningsplanen för Österbotten bygger på principerna om stöd enligt EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) och Finlands program för hållbar tillväxt. Vid förhandlingarna om budgetpropositionen för 2021 godkände regeringen riktlinjer för hur den nationella delen av EU:s återhämtningsmedel (ca 2,5 md euro) ska användas. Målet är att 700 miljoner euro ska kanaliseras till Österbotten. Finansieringen skulle riktas till projekt som gör Österbotten till en ännu starkare leverantör av miljövänliga lösningar.

Stöd för grön och digital omställning

I den regionala återhämtningsplanen för Österbotten betonas stöd för den exportdrivna industrins verksamhetsförutsättningar, omställning och tillväxt.

Planen består av åtta prioriterade satsningar, som tar avstamp i regionens styrkor. Dessa utgör ramar, som de projekt som ska finansieras ska passa inom. Investeringarna och åtgärderna ska göras mellan åren 2021 och 2026.

 • EnergySAMPO, 500 000 000 €
 • Giga Vaasa, 97 300 000 €
 • Sustainable and Circular Ostrobothnia, 45 300 000 €
 • PK Next Step, 41 000 000 €
 • TKI-Boost, 20 000 000 €
  + KompetensHub Jakobstad, 2 000 000 €
 • Vaasa Future Harbour Concept, 15 900 000 €
 • Technobothnia, 4 900 000 €
 • VEBIC Freesi lab, 1 600 000 €
 • Digitala närtjänster inom social- och hälsovården i Österbotten, utvecklingsprojekt
   

Tanken med planen är att alla projekt som ska finansieras dels stimulerar återhämtningen direkt, dels har potential till kraftig tillväxt i framtiden. Bland fokusområdena finns kompetensutveckling, forskning och investering, nya affärsmodeller samt export och internationalisering. Investeringar i infrastruktur och utveckling av hållbar trafik främjar verksamhetsförutsättningarna för exportindustrin.

Dessa satsningar prioriterar Österbotten

 • EnergySAMPO är ett samförståndsavtal mellan sju företag med global verksamhet om att dela kunskap på hög nivå och utveckla innovativa systemlösningar.
 • I projekthelheten GigaVaasa säkerställs förutsättningarna för att snabbt kunna bygga ett batterifabriksområde. Hit hör intern logistik på området och förbindelser till stomleder och järnvägsspår och via dem till hamnen.
 • Sustainable and Circular Ostrobothnia fokuserar på fyra temaområden: biogas (i Sydösterbotten och Jakobstadsregionen), nya bränslen, tillverkning av hållbarare produkter samt kunnande om cirkulär ekonomi.
 • PK-Next-step: Utveckling i SM-företag efter corona söker tillsammans med företagen efter lösningar för att förnya deras affärsverksamhet.
 • I projekthelheten TKI-Boost finansieras åtgärder för sm-företag som höjer deras kunnande, sätter fart på förnyelse och som främjar digitalisering och grön omställning.  I Jakobstadsregionen görs satsningar i byggnader och utrustning som sammanbinder företagen med universitet och yrkeshögskolor.
 • Vaasa Future Proof Harbour har som mål att utveckla hamnområdets verksamhet så den blir effektiv och hållbar. Detta görs genom forskning, utveckling och pilotprojekt inom energisystem, ICT-lösningar, logistikapplikationer och waste-to-energy-system samt satsningar på infrastruktur, LNG och elektrifiering i samband med den nya Kvarkenfärjan.
 • Technobothnia görs investeringar som gör det möjligt att sprida forskningsresultat och som utvecklar tjänster för näringslivet.
 • Investeringar i utrustning inom VEBIC FREESI lab stärker vetenskaplig forskning och förbättrar möjligheterna att börja använda och kommersialisera vetenskapliga forskningsresultat.
 • Målet med satsningen kring Digitala närtjänster inom social- och hälsovården i Österbotten är att utveckla digitala lösningar inom social- och hälsovårdens närservice. Projektets målsättning är att trygga tillgången på tjänster och deras datasäkerhet och kvalitet.

Behandlingen av planen fortsätter den 13 oktober då aktörer i landskapet och representanter för olika ministerier samlas till ett möte, som sammankallats av finansministeriet. Vid mötet diskuteras de prioriterade satsningarna i Österbottens plan och hur de passar in i den nationella planen.

Gå till "Aktuellt från förbundet"