I bilden alla deltager. Kuvassa kaikki osallistujat.

Finlands framgång ökar i väst

29.9.2023

Tillväxten sker i Västra Finlands storområde. Landskapen Södra Österbotten, Tavastland, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten och Satakunta förtätar sitt samarbete. Det här stöds också i visionsarbetet där Västra Finland tack vare sin särprägel utkristalliseras som en mervärdestillförande kraft för hela Finland.

Beslutsfattare och riksdagsledamöter från landskapen i Västra Finland samlades på tisdag kväll i Helsingfors för att diskutera framgångsfaktorerna, påverkansarbetet, infrastrukturen, trafikstrategin och regeringsprogrammet gällande området. Vid sammankomsten talade kommunikationsminister Lulu Ranne.

Minister Ranne påminde om vikten av ett tänkande som föreskriver strikt ekonomisk disciplin och baserar sig på fakta. Hennes påpekande lämpar sig väl för Västra Finland, eftersom de här landskapen är vana vid att tänka fakta- och informationsbaserat.

- Vårt mål är att vi i slutet av regeringsperioden kan visa upp en karta över Finland med infrastrukturprojekt som stärker Finland så jämbördigt och rättvist som möjligt. Det kan hända att något önskeprojekt som inte finns svart på vitt i regeringsprogrammet också avancerar till den kartan, sade minister Rinne.

- För kommunikationsministeriet presenteras en outsinlig mängd önskemål om viktiga projekt, av vilka bara en del kan förverkligas. Under den här regeringsperioden riktas eurorna till trafikleder som är viktiga för medborgarna och näringslivet samt på att avveckla reparationsskulden överallt i Finland.

Västra Finlands lyft ur regeringsprogrammet

Från varje landskap hade en riksdagsledamot inbjudits för att lyfta fram konkreta exempel ur regeringsprogrammet gällande gemensamma mål och stegmärken. Vid diskussionen lyftes fram:

- Västra Finland och Södra Finland är viktiga för Finlands livskraft och tillväxt. Den principiellt viktiga allmänna skrivningen främjar förhandlingar på olika nivåer med ministerierna, eftersom den förpliktar till att beakta storområdets behov.

- Då det gäller att främja västkustens konkurrenskraft och tillväxt nämns att en utredning görs om en fast förbindelse över Kvarken (Vasa-Umeå) och att hamnarnas trafikförbindelser förbättras för att trygga försörjningsberedskapen och utrikeshandeln. Utan ett starkt Västra Finland, dess värdekedjor och logistiska kopplingar finns det ingen exportindustri. Blicken riktas utåt från Finland: mot förbindelserna med de nordiska länderna och världen.

- Man svarar mot näringslivets kompetensbehov genom att öka antalet nybörjarplatser och examensrättigheter i synnerhet i export- och industrilandskapen. Västra Finlands konkurrenskraft bör främjas förutom vid kusten även i storområdets inre delar, också genom att beakta utgångspunkterna för mera landsortsbetonade områden. På dessa områden lönar det sig att beakta näringslivets behov med hjälp av en yrkeshögskolespets. Också små företag är viktiga och därför borde FoUI-pengar inte anvisas enbart utifrån de stora företagens behov.

- Västra Finlands landskap bildar ryggraden för Finlands tillverkningsindustri. I början av valperioden utarbetas en industripolitisk strategi på lång sikt, en långsiktig strategi för inhemsk matproduktion och ett tillväxtprogram för livsmedelsexporten. När programmen och strategierna utarbetas ska landskapsprogrammen och annan information som lyfts fram i landskapen beaktas. Yrkeshögskolorna och universiteten bör knytas fastare till internationell finansiering. Att få finansiering för den gröna omställningen kräver att företag och andra aktörer kommer med.

- Regeringen strävar efter att Natos funktioner --- ska placeras i Finland. En betydande del av landets försvarsindustri finns i Västra Finland. Vi har kompetens i cybersäkerhet, chipteknologi och annan högteknologi. Ett förtätat samarbete mellan högskolor, forskningsinstitutioner, företagsekosystem ger viktigt mervärde till det här.

- En så stor del som möjligt av den ökande elproduktionen används i Finland. Vätgasekonomin är ett viktigt verktyg i industrins energiomställning och i utnyttjandet av möjligheterna i den gröna omställningen. I Västra Finland förstår vi våra styrkor och kommunicerar om det. En förutsättning för att det ska lyckas är att tillståndsprocesserna görs flexiblare.

Väst genererar mat, skydd och el

Västra Finland utarbetar en vision, där området definierar sig själv allt noggrannare. Vi lyfter fram vår potential och behoven som behöver tillfredsställas för att den ska realiseras.

Forskningen och kompetensen i väst är hela Finlands växtkraft. Förutsättningar för tillväxt skapas med EU-finansiering och smart specialisering. Spetsbranscher främjas modigt i framkant.

Väst saknar ett finansiellt instrument som ger möjlighet att svara mot existerande behov och framtida utmaningar och möjligheter.

Då världen förändrades i fjol krävdes en ny inriktning, förmåga och flexibilitet för att fatta beslut – det vill säga sådant som Västra Finland är bra på. Säkerhets- och försörjningsberedskapskusten i väst garanterar tryggade förbindelser till Norden, Europa och hela världen. Alternativet i väst till Ishavets spårförbindelse är rutten över Kvarken till Mo i Rana.

I Västra Finlands visionsarbete har en bred grupp aktörer från områdets landskap och experter som verkat länge i arbete på landskapsnivå deltagit. Visionen sammanställs av universitetslektor Ilari Karppi från Tammerfors universitet.

Vad Västra Finland är:

  • Ett industrialiserat område både vad gäller traditioner och framtid (hög kompetens, utbildning och teknologi)
  • Ett storområde för helhetsbetonat säkerhetstänkande
  • Producerar utsläppsfri energi för hela Finlands behov
  • Producerar och transporterar mat till hela nationen
  • Västra Finlands trafikleder stöder och stärker hela Finlands förmåga till förnyelse och förändringstålighet.

Konferencier vid sammankomsten var Mellersta Finlands landskapsdirektör Pekka Hokkanen. Åtgärdsprogrammet för Västra Finlands trafikstrategi, som offentliggörs i slutet av året, presenterades av strategigruppens ordförande Mari Pohjola från Södra Österbottens förbund. Trafikstrategin och dess åtgärdsprogram har en viktig roll som stöd för påverkansarbetet och som utgångspunkt för gemensamt strategiskt tänkande och gemensamma strävanden.

Riksdagsledamöter som intervjuades i anslutning till lyften ur regeringsprogrammet:


Matias Marttinen (Saml), Satakunta

Joakim Strand (SFP), Österbotten

Mikko Savola (C), Södra Österbotten

Tarja Filatov (SDP), Tavastland

Sinuhe Wallinheimo (Saml), Mellersta-Finland

Aleksi Jäntti (Saml), Birkaland

Riksdagsledamöterna intervjuades av Satakuntas landskapsdirektör Kristiina Salonen.

Gå till "Aktuellt från förbundet"