Vindkraft, tuulivoima

Hamnsamarbete väntas ge Österbotten en avgörande roll i logistiken för havsbaserad vindkraft

28.6.2023

Havsbaserad vindkraft är en ny fas i produktionen av förnybar energi för 2030-talet. Byggandet av havsbaserade vindkraftverk är ett logistiskt massivt framtidsprojekt och Österbottens förbund utreder nu hur regionens hamnar tillsammans kan erbjuda vindkraftsbyggare den bästa servicelösningen.

I fjol byggdes rekordmånga vindkraftverk i Finland och vindkraftsproduktionen ökade med hela 41 procent. De flesta av de nuvarande nästan 1400 vindkraftverken är på land, men de viktigaste framtida projekten kommer att involvera havsbaserade vindkraftverk. Den första havsbaserade vindkraftparken på öppet hav kommer att byggas utanför Korsnäs.

Enligt en studie* finns de områden som lämpar sig bäst för vindkraftsproduktion söder om Kvarken och i de mellersta och södra delarna av Bottenhavet. I dessa områden finns i praktiken redan den största koncentrationen av landbaserade vindkraftverk i Österbotten, som står för cirka 37 procent av alla vindkraftverk i Finland.

Specialist på vindkraftslogistik genom samarbete

Det finns minst fem hamnar i Österbotten som på grund av sitt läge kan spela en betydande roll i logistiken för vindkraft: Jakobstad hamn, Kanäs hamn i Nykarleby, Vasa hamn, Kaskö hamn och Björnöns hamn i Kristinestad.

Havsbaserade vindkraftparker är massiva byggprojekt när det gäller logistik, vilket kräver mycket av infrastrukturen i målområdet, särskilt hamnarna.

– I dagsläget kan ingen hamn ensam hantera dessa stora projekt, säger Patrik Hellman, vd för Kaskö Hamn. Därför undersöker vi samarbetsmöjligheter och strategiska alternativ med andra hamnar i Österbotten för att kunna betjäna kunderna på bästa möjliga sätt i framtiden.

Österbottens förbund har tillsammans med hamnarna i regionen startat projektet "Havsbaserad vindkraft och hamnar i Österbotten", vars syfte är att ta reda på hur regionens hamnar i samarbete med hamnar på den svenska östkusten bäst kan möta efterfrågan från havsbaserade vindkraftsbyggare och energibolag. Utgående från projektet utarbetas en gemensam strategi för hamnarna i Österbotten för att främja byggandet av havsbaserad vindkraft. Ramboll har idag valts till projektgenomförare.

Hamnar spelar en viktig roll under vindkraftverkens hela livscykel

Det tredelade projektet kartlägger först hamnarnas lägesbild och jämför dem med andra hamnar i Bottniska viken och Östersjön, med beaktande av havsbaserad vindkrafts värdekedja och dess genomförandebehov.

I det andra skedet utreds samarbetet och arbetsfördelningen utgående från hamnarnas särdrag. Skräddarsydda roller finns i utvecklings-, bygg-, drifts-, underhålls- och avvecklingsfaserna för vindkraft.

Den tredje delen av studien utreder de utvecklingsmöjligheter som havsbaserad vindkraft erbjuder hamnar och utforskar industriområden som lämpar sig för gröna investeringar, såsom vätgasekonomin eller e-bränslen. I Österbotten – Kristinestad, Kaskö och Vasa och längre norrut i Brahestad – pågår flera miljardprojekt som behöver grön energi.

Både i energibyggande i denna skala och i industriella investeringar spelas en nyckelroll av markinfrastrukturens förmåga att uppfylla sina krav. Renoveringsplanerna har redan tagits med i regeringsprogrammet och rapporten ger viktig information som stöd för beslutsfattandet.

– Produktionen av förnybar energi i Österbotten möjliggör ytterligare investeringar längs vår kust, utsläppsfri nyindustrialisering och framför allt tillväxt på klimatets villkor, säger landskapsdirektör Mats Brandt från Österbottens förbund:

– Genom att investera i våra hamnar och i strategiska samarbeten kan vi säkerställa att framtida storinvesteringar syns i regionens förädlingsvärde och sysselsättning.

– Investeringsplaner och beslut fattas först när vi vet vad resultatet av strategiöversynen blir, förklarar Patrik Hellman och fortsätter: Vi måste komma ihåg att Kaskö också planerar Europas största kartongbruksprojekt, vars behov för närvarande kommer först. Hamnen är dock inte utvecklad för en enda aktivitet. Utvecklingen av hamnen är en helhet som alltid tar hänsyn till möjliga framtidsscenarier.

* Balancing profitability of energy production, societal impacts and biodiversity in offshore wind farm design.

Gå till "Aktuellt från förbundet"