Interreg Aurora: Ett helt nytt program för gränsöverskridande samarbete i Europa

Interreg Aurora: Ett helt nytt program för gränsöverskridande samarbete i Europa

12.2.2021

Interreg Aurora är ett nytt program inom den europeiska Interreg-gemenskapen 2021–2027 för gränsöverskridande samarbete. Programmet möjliggör nya och spännande samarbeten.

Ett nytt programområde

Interreg Aurora kombinerar det geografiska området av de två Interreg 2014–2020-programmen Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica. Programområdet omfattar även Sápmi i Sverige, Finland och Norge. Samerna är Europas enda ursprungsbefolkning. Den samiska kulturen omfattar nio olika språk och ett rikt kulturarv med traditionell kunskap och ett traditionellt leverne som utövas på moderna sätt.

Ur ett europeiskt perspektiv är det geografiska området jämförbart med nästan hela Spanien och Portugal tillsammans eller mer än ett och ett halvt Tyskland.

– Kvarkenregionen har en stark tradition av samarbete, och många viktiga samarbetsprojekt har möjliggjorts genom finansiering via Interreg Botnia-Atlantica-programmet som snart avslutas. Vi hoppas att nätverken och samarbetsandan som finns idag ska utvecklas ytterligare när det nya Interreg Aurora-programmet öppnar dörrarna till en större samarbetsregion, säger Susanna Ehrs som är regionutvecklingsexpert vid Österbottens förbund.

Karta där Interreg Aurora-området är markerat. Kartta, jossa Interreg Aurora-alue on merkitty.

Följande NUTS III-regioner omfattas av Interreg Aurora-programmet:

  • Sverige: Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland
  • Finland: Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten
  • Norge: Troms og Finnmark och Nordland
  • Sápmi: Lappland, Norra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland. Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland samt Idre Sameby i Dalarna i Sverige. Troms och Finnmark, Nordland och Tröndelag samt en del av Innlandet (Elgå Reinbeitedistrikt) i Norge.

Ett nytt program

Förberedelserna för det nya programmet för perioden 2021–2027 fortskrider och programlanseringen förväntas under första halvåret 2022.

Programskrivandet och valet av prioriteringar samordnas av Lapplands förbund, Region Norrbotten och Troms og Finnmarks fylkeskommune. Arbetsgruppen består av representanter från samtliga tio regioner inom programområdet samt de svenska, finska och norska Sametingen.

– Urvalet av prioriteringar kommer att grundas på behoven och utmaningarna inom programområdet. Vi har engagerat oss i dialoger med intressenter och allmänheten för att samla in synpunkter och erfarenheter genom en webbenkät och ett webbinarium, säger Anna-Mari Auniola, programkoordinator på Lapplands förbund.

Länsstyrelsen i Norrbotten är utsedd till förvaltande myndighet.

Läs mer om förberedelserna av Interreg Aurora här.

(Foto, Vasa hamn: Antti Kuusiniemi)

Gå till "Aktuellt från förbundet"