Landskapen i Västra Finland redo för sektorsövergripande landskap

Landskapen i Västra Finland redo för sektorsövergripande landskap

26.10.2020

Landskapsförbunden i Västra Finland – Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Satakunta och Österbotten – anser det vara viktigt att de nya vårdlandskap som uppstår om regeringen Marins vårdreform blir av så fort som möjligt tilldelas också andra uppgifter som stärker deras sektorsövergripande karaktär.

De nuvarande landskapsförbunden svarar i egenskap av kommunbaserade regionutvecklingsmyndigheter för bl.a. regional utveckling och planering på landskapsnivå samt intressebevakning och internationalisering. Dessa uppgifter har en direkt koppling till de planerade vårdlandskapen, varför landskapsförbundens nuvarande uppgifter och andra statliga och kommunala uppgifter som stärker regionutvecklingen och grundar sig på beredning och beslutsfattande i regionerna så fort som möjligt bör överföras, i likhet med social- och hälsovården och räddningsväsendet, till landskapsförvaltningen, som väljs genom direkta val. Denna omstrukturering skulle minska överlappningen inom förvaltningen, ge olika organ en tydligare roll och stå bättre i samklang med Finlands åtaganden gentemot Europa.

Ändringen skulle förtydliga landskapsfullmäktigeledamöternas uppgift och i hög grad stärka den regionala demokratin. Samtidigt skulle de finländska landskapens förutsättningar att bedriva europeiskt samarbete bli avsevärt bättre.

Gå till "Aktuellt från förbundet"