Vindkraft/Tuulivoima Foto: Joonatan Knuutila

Landskapsplanen samlade 54 utlåtanden, 80 åsikter och 69 kommentarer

11.9.2023

Landskapsstyrelsen har godkänt bemötandena till utlåtanden och åsikter gällande utkastet till Österbottens landskapsplan 2050.

Sammanlagt inlämnades 54 utlåtanden om utkastet. Utlåtanden hade begärts av cirka 95 myndigheter, organisationer och centrala föreningar. Allmänt anses planutkastet vara välgjort och grunda sig på tillräckliga utredningar och en omfattande dialog. Den största bristen i planutkastet anses vara bedömningen av vindkraftsområdenas konsekvenser, särskilt de kumulativa konsekvenserna. Österbottens förbund anser att konsekvenserna har utretts på basen av den information som finns att tillgå och i den utsträckning som det är ändamålsenligt för en översiktlig plan.

I tillägg till utlåtandena inlämnades 80 åsikter. Åsikterna gäller i första hand vindkraftsområden och deras avgränsningar. Privata personer, miljöorganisationer och föreningar önskar att vindkraftsområden stryks ur landskapsplanen pga. deras konsekvenser för landskapet och naturmiljön, medan vindkraftsaktörer önskar att nya vindkraftsområden anvisas i landskapsplanen eller att vindkraftsområdenas avgränsning ändras. Två stora namninsamlingar lämnades in. 1727 namn motsätter sig vindkraftsetableringar i Norra Kvarkens havsområde och 448 namn en vindkraftspark utanför Nämpnäs i Närpes. I bemötandena konstateras att vindkraftsområdenas avgränsningar granskas och planeringsbestämmelserna diskuteras vid uppgörandet av förslaget till Österbottens landskapsplan 2050.

Under tiden utkastet till Österbottens landskapsplan var framlagt fanns det också möjlighet att kommentera utkastet via en karttjänst. Totalt lämnades 69 kommentarer av vilka en stor del gäller vindkraftsområden. En del av dessa kommentarer lämnades även som åsikt. Till dessa kommentarer skrivs inget bemötande, men de beaktas vid uppgörandet av förslaget till Österbottens landskapsplan 2050.

Gå till "Aktuellt från förbundet"