Landskapsplanen 2050 logo - Maakuntakaava 2050 logo

Landskapsplanens program för deltagande och bedömning godkändes

16.5.2022

Arbetet med Österbottens landskapsplan 2050 har kommit igång. Planens program för deltagande och bedömning var framlagt i mars, och totalt kom det in 41 utlåtanden och åsikter om programmet.

Sammanlagt inlämnades 24 utlåtanden. Allmänt anses programmet vara väl gjort och ge en tydlig bild av planeringsprocessen. I utlåtandena lyfts fram vilka utredningar som bör göras och hur de ska beaktas i den fortsatta planeringen samt vilka konsekvenser som bör utredas. Utlåtandena leder inte till några större ändringar i programmet. Endast listan över myndigheter och intressenter kompletteras.

Förutom utlåtandena inlämnades 17 åsikter. Åsikterna gäller i första hand vindkraftsutredningen och vissa områdens olämplighet för vindkraftsproduktion av regional betydelse. Dessa åsikter kommer att beaktas vid utarbetandet av utkastet till Österbottens landskapsplan 2050 och leder inte till några ändringar i programmet för deltagande och bedömning.

Landskapsstyrelsen godkände det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning samt bemötandena till utlåtandena och åsikterna.

Gå till "Aktuellt från förbundet"