Mynt. Kolikoita.

Österbottniska aktörer sökte om sammanlagt 3,6 miljoner euro för utveckling av regionen

29.11.2023

Österbottens förbund öppnade under perioden september-november ansökningsomgångar för nationellt AKKE-stöd samt EU-medel från Fonden för en rättvis omställning (FRO/JTF) och från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Sammanlagt kom det in 20 ansökningar om stöd, totalt ansöktes om 3,6 miljoner euro.

Nationellt anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) riktades till åtgärder för att bygga upp verksamhetsmiljöer som stöder export och internationella investeringar för tryggande av tillgången på kompetent arbetskraft eller åtgärder som främjar koldioxidneutralitet. Fyra ansökningar om sammanlagt 245 000 euro kom in.

Från fonden för rättvis omställning (FRO/JTF) ansöktes sammanlagt om 1,4 miljoner euro. Vid ansökningsomgången efterlystes projekt som riktar sig till skapande av hållbara regionala energilösningar och nya möjligheter till grön affärsverksamhet eller främjande av klimatneutral växt- och djurproduktion och restaurering av torvmossar. Nio ansökningar om finansiering kom in.

För investeringar i åtgärder för att förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik eller för främjande av energieffektivitetsåtgärder och minskning av växthusgasutsläpp ansöktes om ERUF-medel sammanlagt 1,9 miljoner fördelat på sju projektansökningar.

De slutliga besluten om finansiering delges när Österbottens förbunds handläggning av ansökningarna är klar.

Gå till "Aktuellt från förbundet"