Motorväg. Moottoritie.

Västra Finland är vägen till världen – stambanan och riksvägarna tryggar funktionssäkerheten och försörjningsberedskapen i hela landet

29.11.2023

Åtgärdsplanen för Västra Finlands trafikstrategi är klar. Trafiksystemet i Västra Finland bör utvecklas med fokus på väg- och bannätets huvudleder. Huvudlederna bidrar till att säkra Finlands funktionssäkerhet och försörjningsberedskap. Åtgärdsplanen för Västra Finlands trafikstrategi har tagits fram av landskapsförbunden i Södra Österbotten, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten och Satakunta och den sammanfattar områdets syn på de viktigaste utvecklingsobjekten i trafiksystemet.

Stambanan och riksväg 4 från Helsingfors till Uleåborg är Finlands och norra Europas stomleder. Eftersom lederna ingår i det europeiska stomnätet är utvecklingen av dem speciellt viktig. Ur nordisk synvinkel är det ytterst betydelsefullt att funktionsdugligheten på stambanan och riksväg 4 säkerställs.

Ungefär 40 procent av Finlands livsmedelsindustri och en avsevärd del av primärproduktionen finns för närvarande i Västra Finland. Riksväg 3 mellan Helsingfors och Vasa samt riksväg 19 mellan Kurikka och Nykarleby utgör Finlands livsmedelsleder. Därför är det av nationell vikt att dessa transportleder utvecklas.

På grund av geopolitiska förändringar i omvärlden har hamnarna i Västra Finland fått en alltmer kritisk roll. Riksväg 8 mellan Åbo och Uleåborg och riksväg 2 mellan Helsingfors och Björneborg bör utvecklas för att garantera välfungerande förbindelser för exportindustrin och tillgängligheten till hamnarna i Västra Finland. Också de tvärgående förbindelserna från inlandet till kusten har blivit allt viktigare. Det är viktigt att riksväg 9 mellan Åbo och Kuopio utvecklas som en tvärgående transportled som förenar östra och västra Finland.

Mot en grön omställning

Största delen av investeringarna i den gröna omställningen i Finland riktas till Västra Finland. Områdets trafiksystem bör utvecklas för att Finlands konkurrenskraft ska bevaras och de planerade investeringarna förverkligas. Investeringar riktas också längre bort från huvudlederna och därför är åtgärdsplanen ett försök att säkra finansiering för det lägre vägnätet.

För att minska utsläppen från trafiken föreslås det i strategin åtgärder för hur tillgången på offentliga laddstationer samt tankstationer för vätgas och biogas kan förbättras. För den tunga trafiken bör smarta serviceområden förverkligas för att svara på långa och tunga transporters behov.

Västra Finland har ett stort pendlingsnätverk. Målet är att kollektivtrafiken och mobilitetstjänsterna ska bli en smidig och intelligent helhet bland annat genom utveckling av utbud, information och möjligheter att köpa biljetter på samma ställe till alla delar av resekedjan.

- Med hjälp av åtgärdsprogrammet kan vi stärka Västra Finlands roll som ett lockande område för företagsetableringar och investeringar samt erbjuda bra förbindelser från världen till oss och från oss ut i världen. Vi vill tacka intressegrupperna och de näringslivsrepresentanter som deltagit i arbetet med åtgärdsplanen, säger landskapsdirektör Mats Brandt på Österbottens förbund.

Åtgärdsplanen fördjupar ytterligare det goda samarbetet i Västra Finlands område kring utvecklingen av trafiksystemet. Avsikten med åtgärdsplanen är att förmedla ett budskap om vad som är viktigt för Västra Finland till riksdagen som bereder och beslutar om trafikinvesteringar, till Trafikledsverket inför arbetet med investerings- och planeringsprogram samt för uppdateringen av den riksomfattande trafiksystemplanen som har påbörjats under hösten 2023.

Åtgärdsplanen:

Gå till "Aktuellt från förbundet"