Viktig aktuell information för ERUF-projekt

19.3.2020

Beaktande av coronavirusepidemin i strukturfondsverksamheten

Mer information om myndigheternas anvisningar för projektaktörer läggs ut på webbplatsen strukturfonder.fi: http://www.rakennerahastot.fi/sv/web/lansi-suomen-suuralue/uutiset. Vi ber er följa webbplatsen strukturfonder.fi med tanke på eventuella nya uppdateringar. Österbottens förbund informerar också projektgenomförarna per e-post och på webbsidan https://www.obotnia.fi/finansiering/.

Ytterligare information ges av Johanna Leppänen, johanna.leppanen@obotnia.fi, 044 320 6909.

Suomi.fi-identifikation vid inloggning i EURA 2014

Identifieringen i EURA 2014 ändrades 16.3.2020. Efter detta datum ska den sökande identifiera sig med hjälp av Suomi.fi-identifikation med antingen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. KATSO-IDENTIFIERING ANVÄNDS INTE LÄNGRE. Läs mer om ändringarna i identifiering och fullmakter på http://www.rakennerahastot.fi/ under ”Elektroniska tjänster”.

Tillgänglighetskrav för webbtjänster

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) trädde i kraft 1.4.2019. Den ålägger den offentliga förvaltningen att se till att dess digitala tjänster uppfyller tillgänglighetskraven. Lagen tillämpas också på företags, stiftelsers, föreningars och andra sammanslutningars digitala tjänster, om de av en myndighet får specialunderstöd för att utveckla, tillhandahålla och underhålla webbtjänster. Då ska tjänsterna vara tillgängliga.

Lagen bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och betonar deras delaktighet och möjlighet att självständigt sköta sina ärenden även i en digital miljö. I praktiken innebär tillgänglighet att så många olika människor som möjligt kan använda digitala tjänster så enkelt som möjligt, även med eventuella hjälpmedel. Innehållet i tjänsten ska presenteras i ett sådant format som mottagaren lätt kan ta del av. Informationen kan till exempel finnas både i form av text och ljudmaterial. Det viktiga är att innehållet även är begripligt, det vill säga att informationen är lätt att förstå.
Sådana projekt som omfattas av kraven på tillgängliga digitala tjänster ska sammanställa ett tillgänglighetsutlåtande.

Ytterligare information:
Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster
Vad avses med en webbtjänst?
Mall för tillgänglighetsutlåtande

Läs också den information om tillgänglighet som finns på den webbplats som upprätthålls av Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tillgänglighetskrav.fi, och Celias (finskspråkiga) webbplats om tillgänglighet saavutettavasti.fi för närmare instruktioner om tillgänglighet när det gäller webbinnehåll och kommunikation. I projekten är det bra att först diskutera med den egna organisationens kommunikationsexperter hur webbplatsen ska göras om. En eventuell ändringsansökan behövs om projektet uttryckligen ska utveckla, tillhandahålla eller underhålla en webbtjänst.

Styrgruppsprotokoll

Arbets- och näringsministeriet har gett preciserade anvisningar om styrgruppsprotokoll: det är fråga om protokoll, inte promemorior, och därför ska protokollen undertecknas av styrgruppens ordförande och sekreterare. I samband med ändringsansökningar ska detta noteras också i beslutet om ändring.

Gå till "Aktuellt från förbundet"