Järnväg och farleder behöver prioriteras i statens investeringsprogram för trafiknät

Järnväg och farleder behöver prioriteras i statens investeringsprogram för trafiknät

13.9.2021

I Österbottens förbunds utlåtande om investeringsprogrammet för statens trafikledsnät 2022–2029 konstateras att vägprojekten i investeringsprogrammet är riktiga och för Österbottens del uttryckligen de som också finns anvisade i Österbottens landskapsplan 2040. Förbundet vill ändå lyfta upp betydelsen av Vasa hamnväg och till den anslutna förbindelser till de nationella huvudlederna, riksväg 3 och riksväg 8, för utvecklingen av Vasa stadsregion. Även för byggande och slutförande av omkörningsfilerna på riksväg 8 ska nödvändiga resurser reserveras.

Förbundet anmärker också på att inga bannätsprojekt i landskapet Österbotten finns med. Seinäjoki-Vasa-banan och Sydbottenbanan borde ingå i programmet. På grund av den snabba utvecklingen av GigaVaasa-området borde resurser reserveras för utvecklandet av trafiken kring området, som industrispår och Vasa hamnväg. 

Förbundet anser också att farleden in till Kaskö borde vara ett av projekten i investeringsprogrammet. Internationella förbindelser och förbättringen av de internationella flygplatsernas verksamhetsförutsättningar borde ingå.

Österbottens förbund konstaterar att de 60 miljoner euro som är reserverade för vägnätsprojekt som inte omnämns i investeringsprogrammet är inte tillräckligt. De vägnätsprojekt i landskapet Österbottens som ingår i programmet är Riksväg 8, Vasa–Karleby: omkörningsfiler med mitträcken (13 miljoner euro), Riksväg 8 och regionalväg 742, Vasas förbindelseväg, fas 1 (37 miljoner euro).  

Trafikledsverket utarbetar årligen ett åttaårigt investeringsprogram för statens trafikledsnät som en del av genomförandet av den nationella trafiksystemplanen, Trafik 12. Investeringsprogrammet för 2022–2029 är ett förslag om genomförandet av ban-, väg- och vattentrafikledsprojekt. 

Utkast till utlåtande om investeringsprogrammet för statens trafikledsnät 2022–2029

Foto: Antti Kuusiniemi

Gå till "Aktuellt från förbundet"