Motorväg korsning Moottoritie risteys

Ny strategisk plan styr framtidens trafik i Österbotten

20.4.2022

Österbottens trafiksystemplan 2050 är klar. I landskapets trafiksystemplan uttrycks landskapets vilja och behov av att utveckla trafiksystemet. Målet är att planen ska godkännas av landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund i maj. 

– Även om det här är en plan som sträcker sig långt in i framtiden är det meningen att den ska leva och uppdateras aktivt då behov av ändringar uppstår, säger trafikexpert Tero Voldi vid Österbottens förbund. 

De viktigaste ändringarna ska landskapsstyrelsen fatta beslut om 1–2 gånger per år. Planen kan också uppdateras gällande mindre delar, till exempel de strategiska målen eller de främsta projekten. 

Trafiksystemplanen styr landskapets intressebevakning i trafikfrågor och hur landskapsutvecklingspengar riktas till projekt och planer för utveckling av trafiksystemet. Utkastet till trafiksystemplan var föremål för en omfattande remissbehandling hösten 2021. 

De viktigaste åtgärderna för trafiken samlade 

Planen har tre delar: visioner och mål, åtgärdsprogram och uppföljning. Till de främsta åtgärderna i planen hör bland annat utveckling av riksväg 8, breddning och fördjupning av farlederna i Kaskö och Vasa samt utveckling av stambanan.  

– Avsikten med åtgärderna är att säkerställa tillgängligheten. För exporten och näringslivet är det viktigt att förbättra väg- och järnvägsförbindelserna till hamnarna och vidareutveckla korridoren för riksväg 8. Det framväxande batteri- och energiklustret behöver väloljad logistik och goda kommunikationer ut i världen, säger Tero Voldi. 

Planen är ett gemensamt verktyg för landskapet Österbotten, dess kommuner och statliga myndigheter.  

– Trafiksystemplanen är ett viktigt strategiskt redskap då vi arbetar mot gemensamma mål, försöker förbättra landskapets tillgänglighet och minska utsläppen, säger Tero Voldi. 

Trafiken ska vara smidig och trygg. Ett annat centralt mål är trafiksystemets sociala och ekologiska hållbarhet. Gång- och cykeltrafik ska vara de mest lockande färdsätten på korta sträckor, medan elcyklar och andra elektriska transportmedel ska göra det möjligt att åka också längre sträckor.  

En väsentlig del av planen är uppföljningsverktyget för trafiksystemet. Både målen och åtgärdsprogrammet följs upp, först huruvida de går vidare till planer, sedan får finansiering och vidare till att de förverkligas. 

Adressen till planen är trafik.osterbotten.fi  

Foto: Antti Kuusiniemi

Gå till "Aktuellt från förbundet"