Skillnaderna i befolkningens välfärd ökade i de österbottniska landskapen

Skillnaderna i befolkningens välfärd ökade i de österbottniska landskapen

15.12.2021

Det allmänna tillståndet för välfärden bland befolkningen i de österbottniska landskapen är på samma nivå som år 2017, men befolkningsgrupperna uppvisar skillnader och personer med mentala problem och ensamboende har fått det sämre ställt.

Välfärden bland invånarna i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten har utretts med den omfattande undersökningen Välfärdsbarometern för de österbottniska landskapen 2021. Genom enkäten kartlades olika yrkesgruppers syn på befolkningens välfärd och välfärdstjänsternas nuläge samt utvecklingstrenderna för dessa. Undersökningen gjordes nu för fjärde gången, den första gjordes 2009.

På basis av resultaten har befolkningens välfärd generellt bibehållits på 2017 års nivå, och den är bättre än år 2009. Ingen befolkningsgrupps ställning ses vara svagare än år 2009 och bland annat har situationen för personer med funktionsnedsättning, barnfamiljer och invandrare klart förbättrats under drygt tio år.

Utbudet av mentalvårdstjänster ökar långsamt

Välfärden bland personer med mentala problem är nu på samma nivå som år 2009, men en försämring har dock skett sedan den föregående undersökningen år 2017. Utbudet av mentalvårdstjänster har inte ökat på samma sätt som de mentala problemen har ökat. Tillgången till tjänster på området begränsas för sin del av en allt svårare brist på kunnig personal också inom andra tjänster. 

Problemen på grund ensamhet upplevs ha ökat, likaså rusmedelsmissbruket. Coronaepidemin har för sin del påverkat de ensamboendes välfärd.  

Fastän arbetslösheten som helhet har minskat från år 2017, är långtidsarbetslösheten fortsättningsvis ett stort problem i regionen. Långtidsarbetslösheten är ofta förknippad med bland annat hälsorelaterade problem.

En välfungerande kollektivtrafik är med tanke på välfärdstjänsternas tillgänglighet mycket viktig för många befolkningsgrupper, men den tros bli allt sämre under de kommande fyra åren.

Vårdreformen förmodas påverka befolkningens välfärd betydligt. Då det gäller att främja invånarnas välfärd anses samarbetet mellan välfärdsområdena, kommunerna och organisationerna vara mycket viktigt.

Olika yrkesgruppers syn kartlades

Under mars–april 2021 utreddes invånarnas välfärd i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten med hjälp av den omfattande undersökningen Välfärdsbarometern för de österbottniska landskapen 2021. Genom barometerenkäten kartlades olika yrkesgruppers syn på invånarnas välfärd och välfärdstjänsternas nuläge samt utvecklingstrenderna för dessa. I undersökningen sågs välfärd ur ett brett perspektiv som innefattar individens hälsa, sociala relationer och nätverk, verksamhet, levnadsförhållanden, miljö och tjänster.

Läs mer: 
Välfärdsbarometern för de österbottniska landskapen 2021 (PDF)

Foto: Jack Finnigan/Unsplash

Gå till "Aktuellt från förbundet"