Trafiken på Sydbottenbanan måste säkerställas

Trafiken på Sydbottenbanan måste säkerställas

24.1.2022

Sydbottenbanan, som går från Seinäjoki till Kaskö, är viktig för Kaskö hamn men också för kommunerna längs banan, landskapen Österbotten och Södra Österbotten samt skogsindustrin i Finland. Landskapen Södra Österbotten och Österbotten förutsätter att trafikeringen på Sydbottenbanan fortsätter också i framtiden.

En projektbedömning för Sydbottenbanan, beställd av Trafikledsverket, blev klar i slutet av år 2021. Enligt den är en omfattande grundläggande reparation eller ens en förenklad renovering av banan olönsamma investeringar. I projektbedömningen sägs att det inte längre är möjligt att fortsätta trafikera banan efter år 2022 enbart med hjälp av förstärkt underhåll, vilket i praktiken betyder att utan reparationsåtgärder upphör trafikeringen i början av år 2023.

Projektbedömningarna ger en alltför pessimistisk framtidsbild

Mer ingående projektbedömningar för Sydbottenbanan har gjorts även år 2011 och 2017. I bedömningen från år 2017 ingick förutom ett grundalternativ också en optimistisk uppskattning av framtida transportvolymer. Projektbedömningarna utgår ifrån att råvirkestransporterna kan flyttas från järnvägen till vägnätet. Det är inte fraktekonomiskt möjligt.

I projektbedömningen från 2021 beaktas inte alls de positiva effekter för den regionala ekonomin som en renovering innebär, och som avspeglas på hela Finlands ekonomi. Projektbedömningarna är alltså alldeles för pessimistiska gällande framtidsutsikterna. Södra Österbottens förbund och Österbottens förbund är av helt annan åsikt gällande framtidsutsikterna för banan.

Landskapen Södra Österbotten och Österbotten föreslår tilläggsfinansiering för grundläggande reparation

Landskapen Södra Österbotten och Österbotten kräver att banan ska iståndsättas genom en förenklad grundläggande reparation av banan, och att trafikeringen på Sydbottenbanan säkerställs till dess att förbättringsåtgärderna inleds. Landskapsförbunden föreslår att ett anslag på 5 miljoner euro (2022) för en förenklad grundläggande reparation och planering av Sydbottenbanan anvisas i statens tilläggsbudget, samt att totalt 40 miljoner euro anvisas i budgeten för 2023 och 2024.

Sydbottenbanans regionalekonomiska nytta återspeglas i hela Finland, och iståndsättningen av banan har betydelse för en ökad användning av bannätet också på ett bredare plan. När Sydbottenbanan används för godstransporter frigörs kapacitet på det övriga bannätet och behovet att transportera virke längs den hårt belastade stambanan minskar.

Sydbottenbanans ändstation är Kaskö hamn. Foto: Port of Kaskinen. 

 

Gå till "Aktuellt från förbundet"