Västra Finlands gemensamma trafikstrategi är klar

Västra Finlands gemensamma trafikstrategi är klar

6.11.2020

Spetsåtgärder främjas med gemensamma krafter

Västra Finlands första gemensamma trafikstrategi har godkänts av samtliga sex landskapsstyrelser. De spetsåtgärder som identifieras i strategin förbättrar livskvaliteten och verksamhetsförutsättningarna för det på många sätt nätverksbaserade näringslivet i Västra Finland. Fungerande rese- och transportkedjor i vid mening är det gemensamma överordnade målet för regionen.

Budskapen till det riksomfattande utvecklingsarbetet kopplas till tre teman

I beredningsprocessen identifierades tre teman där särdragen i Västra Finland och de riksomfattande målen möts:

 • Fungerande nationella och internationella förbindelser i vardagen: människor och varor når sina mål.
 • Fungerande vardag och effektiv logistik på landsbygden och i områden med tät samhällsstruktur.
 • Arbetskraften når arbetsplatserna även längre ifrån.

Av spetsåtgärderna prioriterades sju stycken av vilka följande tre gör vardagen och näringsverksamheten smidigare:

 • Kommunikationsnätens funktionssäkerhet, kapacitet och hastighet bör säkras för att minska mobilitetsbehovet och skapa möjligheter för trafikautomation.
 • Brister i väglaget inom hela vägnätet bör åtgärdas.
 • Bannätet och järnvägstrafiken bör utvecklas så att man kan lita på tjänsterna, de är kompletta och så att kapaciteten är tillräcklig för arbetspendlingens behov.

Spetsåtgärder som är väsentliga för näringsverksamheten:

 • Förbindelser som är viktiga för exporttransporter bör fås i sådant skick att de motsvarar behovet.
 • Omfattningen av huvudvägnätet, som definieras i förordningen om huvudleder, bör ses över.
 • Viktiga spetsåtgärder som förbättrar människornas livskvalitet:
 • Systemet bakom det riksomfattande biljett- och informationssystemet för kollektivtrafik behöver en värd och finansiering.
 • Vi behöver nya förvaltningsstrukturer och lagstiftning som stödjer dessa för att kunna kombinera och öppna upp kommunala och statliga persontransporttjänster (bl.a. skolskjutsar och social- och hälsovårdstransporter) för alla.

Landskapsförbunden fortsätter att med gemensamma krafter främja spetsåtgärderna och föra dialog med staten. Det är viktigt att spetsåtgärderna skrivs in i den riksomfattande trafiksystemplanen och i övriga nationella planer.

Landskapens gemensamma insatser

Landskapen i Västra Finland förenar sina krafter för att lösa gemensamma utmaningar: Med gemensamma utredningar ökar man medvetenheten om aktuella ärenden och skapar diskussion om teman som berör många parter även nationellt. För att skapa reproducerbara verksamhetsmodeller startas pilotprojekt tillsammans med aktörerna. Landskapsförbunden främjar och följer tillsammans upp förverkligandet av Västra Finlands trafikstrategi. Uppdateringsbehovet för strategin utvärderas årligen.

Läs hela strategin här!

Utarbetandet av den gemensamma trafikstrategin i korthet

Vad?

Sex landskap i Västra Finland (Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Satakunta, Södra Österbotten och Österbotten) har utarbetat en gemensam trafikstrategi. Strategin omfattar en gemensam syn på de viktigaste trafiksystemfrågorna inom området med beaktande av alla trafikformer.  

Varför?

Den gemensamma ambitionen var att föra vidare budskap till den riksomfattande trafiksystemplaneringen, så att ärenden som är viktiga för Västra Finland beaktas. I strategin identifieras teman kring vilka landskapen borde samarbeta av allmännyttiga och kostnadseffektiva skäl.

Hur?

Västra Finlands gemensamma trafikstrategi utarbetades i nära samspel med statens trafikmyndigheter. Under arbetets gång gavs ungdomar, näringslivet och övriga intressenter möjlighet att påverka. Landskapsstyrelsernas presidier och de riksdagsledamöter som deltar i utarbetandet av den riksomfattande trafiksystemplanen samlades två gånger till gemensamma toppmöten. Landskapsstyrelserna har godkänt strategin.  

Ytterligare information:

Heikki Pusa, heikki.pusa@hame.fi, ordförande för styrgruppen

Ruut-Maaria Rissanen, ruut-maaria.rissanen@pirkanmaa.fi

Markus Erkkilä, markus.erkkila@keskisuomi.fi

Antti Saartenoja, antti.saartenoja@etela-pohjanmaa.fi

Tero Voldi, tero.voldi@obotnia.fi

Esa Perttula, esa.perttula@satakunta.fi

Gå till "Aktuellt från förbundet"