Ordförandeklubba. Puheenjohtajan nuija.

Fullmäktige godkände bokslut och ny enhetsindelning

3.6.2024

Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund godkände på sitt möte i Jakobstad den 3 juni fjolårets bokslut, som har ett underskott på cirka 69 000 euro. Resultatet var bättre än budgeterat till följd av inbesparingar under året. Vid utgången av år 2023 hade förbundet ett ackumulerat överskott på nästan 1,35 miljoner euro.

Under mötet godkände fullmäktige också två ändringar i förvaltningsstadgan.

Enheten för regionutveckling delas framöver i två delar. Med förändringen får hela ämbetsverket en mer horisontell organisation och de nya enheterna får tydligare fokusområden. Enheten för näringslivs-, innovations- och finansieringsfrågor leds av näringslivs- och utvecklingschefen och enheten för regionutveckling leds av regionutvecklingsdirektören.

I förvaltningsstadgan infördes dessutom ett tillägg kring befogenheter under undantagsförhållanden och i störningssituationer under normala förhållanden.

Gå till "Aktuellt från förbundet"