Beslutsorgan

Demokratiskt valda beslutsorgan

Österbottens förbund är en samkommun där beslutsfattande bygger på kommunal demokrati. Det skiljer oss från de övriga aktörerna inom regional förvaltning.

Förbundets högsta beslutande organ är landskapsfullmäktige, som väljs av representantskapsmötet vart fjärde år efter kommunalvalet. Det praktiska arbetet leds av landskapsstyrelsen.

Fullmäktige utser även revisionsnämnden och kulturnämnden. Revisionsnämndens uppgift är att övervaka att de mål som fullmäktige satt för verksamheten också nås. Kulturnämnden har hand om den finskspråkiga befolkningens kulturärenden i landskapet.

Medlemskommunernas representanter i landskapsfullmäktige och landskapsstyrelsen väljs så att det politiska styrkeförhållandet i dessa organ avspeglar valresultatet i senaste kommunalval.

- Föredragningslistor och protokoll
- Föredragningslistor och protokoll t.o.m. 5/2013

Uppdaterat 01.02.2019, klockan 10.28, Harriet Skog-Mandell.