Våra uppgifter

Vi styr Österbottens utveckling

Österbottens förbund arbetar med strategisk planering av landskapet, samordning av regionala utvecklingsåtgärder, planläggning på landskapsnivå och intressebevakning. Merparten av våra uppgifter styrs av lagen om regional utveckling och förvaltning av strukturfondsverksamheten samt markanvändnings- och bygglagen.

Våra viktigaste uppgifter är regionutveckling och planläggning. De skapar en grund för vårt arbete inom intressebevakning. Vi har också hand om kulturärenden i Österbotten.

Vår verksamhet har en stark internationell dimension. Tillsammans med tre landskapsförbund i västra Finland driver vi i Bryssel ett gemensamt Europakontor, vår viktigaste hållpunkt för intressebevakningen inom EU.

Uppdaterat 26.10.2017, klockan 10.48, Tarja Hautamäki.