Energikusten - Österbottens klimatstrategi 2040

Strategin godkändes av landskapsstyrelsen 21.3.2016.

Bakgrund

Målet med klimatstrategin är att lyfta fram konkreta åtgärder för att bromsa upp klimatförändringen men också för att anpassa olika verksamheter till klimatförändringen, som redan idag är ett faktum.

Energikusten är ett begrepp som myntades i samband med strategiarbetet och som väl motsvarar Österbottens position som kompetenscentrum inom energi och cleantech. Å andra sidan skapar begreppet förväntningar vad gäller utvecklingen inom dessa kompetensområden.

Processen

Arbetet med att utforma en klimatstrategi för Österbotten gjordes genom att samla den stora sakkunskap som finns i landskapet. Processen byggdes upp genom workshopar där de sakkunniga jobbade inom sina olika experttemaområden. Under vintern 2013 och våren 2014 samlades sex temagrupper (energi, boende och byggande, trafik, avfallshantering, jord- och skogsbruk samt industri) för att ta fram Österbottens klimatstrategi.

Inledningsvis definierades utmaningar inom de olika temaområdena varefter målsättningar för att lösa utmaningarna togs fram. I följande skede utformades åtgärder för att uppnå målsättningarna. Klimatstrategin är långsiktig och därför har det varit viktigt att ta fram åtgärder som kan igångsättas så snabbt som möjligt så att vi ska hinna nå målsättningarna före år 2040.

Utredning om koldioxidutsläppen

Från november 2014 till juni 2015 gjorde miljöteknikstuderande Marianne Tamminen en beräkning av koldioxidutsläppen från jordbruk och avfall i Österbotten 2012. Utredningen ligger till grund för uppföljningen av klimatstrategin.

Energikusten - Österbottens klimatstrategi 2040 (PDF)
Landskapet Österbottens växthusgasutsläpp åren 1995 och 2012 (PDF, på finska) Marianne Tamminen, Opinnäytetyö; Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015.
Rapport om klimatstrategiarbetet (PDF)