Etapplan 2 (förnybara energiformer)

I Österbotten förbrukas uppskattningsvis 9 TWh energi år 2030. Visionen är att landskapet är självförsörjande vad gäller energiproduktion och att all energi produceras ur förnybara energikällor. Över hälften av energin kan produceras med vindkraft. Etapplandskapsplan 2 innehåller 30 regionalt betydelsefulla områden för vindkraftverk, vars totala yta är 430 km². En vindkraftspark av regional betydelse innehåller minst 10 vindkraftverk.

Etapplandskapsplan 2 godkändes av landskapsfullmäktige 12.5.2014 och fastställdes av miljöministeriet 14.12.2015.

Miljöministeriets fastställelsebeslut 14.12.2015

Högsta förvaltningsdomstolens beslut 12.5.2017

Plankarta 12.5.2014 A0 bild orginalstorlek 25Planhandlingar:

Plankarta
Planbeskrivning
Konsekvensbedömning
Områdesvis konsekvensbedömning

Utredningar:

Förnybara energiformer och deras placering
Objektsbeskrivningar 1–26
Objektsbeskrivningar 27–53
Österbottens vindkraft och specialtransporter
Naturabedömning

Vindmölla

Uppdaterat 09.04.2019, klockan 15.48, Gustav Nygård.