Botnia-Atlantica 2014–2020

Botnia-Atlantican hankkeiden kansallinen vastinrahoitus

Bulbs2

 

Uusi hakukierros 1.–10. syyskuuta 2020

Botnia-Atlantica avaa uuden hakukierroksen 1.–10.9. esiselvityksille toimintalinjassa Innovaatio. Otamme erityisesti vastaan innovatiivisia ratkaisuja pandemioiden hallitsemiseksi. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 10.9.2020.

Esiselvitys voi pisimmillään kestää yhdeksän kuukautta, ja sille voidaan myöntää enintään 45 000 euroa EU-rahoitusta, mikä vastaa korkeintaan 60 % esiselvityksen kokonaiskustannusarviosta. Esiselvityksen suuruus voi olla maksimissaan 90 000 euroa, ja sen päämääränä tulee olla vahvan kumppanuuden rakentaminen esiselvityksessä tutkitun hankeidean ympärille ja hankkeen käynnistäminen tulevalla ohjelmakaudella.

Pohjanmaan liitto myöntää kansallista vastinrahoitusta enintään 15 % hankkeen kokonaiskustannusarviosta (enintään 11 250 euroa).

Esiselvitysrahoitus myönnetään kertakorvauksena. Rahoitus ei siis perustu toteutuneisiin kustannuksiin vaan hyväksytyn hankesuunnitelman toteutumiseen. Raportointi on yksinkertaisempaa, mutta esiselvitykselle asetettujen ehtojen pitää täyttyä. Mikäli esiselvitys täyttää ehdot, rahoitus maksetaan, mutta mikäli esiselvitys ei täytä ehtoja, rahoitusta ei makseta.

Ottakaa mielellään yhteyttä Pohjanmaan liittoon viimeistään 21.8., niin keskustelemme hankeideastanne ennen kuin jätätte hakemuksenne.

Lue lisää Botnia-Atlantican kotisivuilta

Yleistä kansallisen vastinrahoituksen hakemisesta Pohjanmaan liitolta

Pohjanmaan liitto voi myöntää Suomen valtion vastinrahoitusta hankkeille, jotka hakevat rahoitusta Botnia-Atlantica-ohjelmasta. Kansallista vastinrahoitusta haetaan erillisellä lomakkeella, joka osoitetaan Pohjanmaan liitolle, suomen tai ruotsin kielellä. Kansallisen vastinrahoituksen tukiprosentti voi olla 11 %.

Ennen kuin lähetät hankehakemuksen

Ottakaa yhteyttä Pohjanmaan liittoon jo ideointivaiheessa, jotta voimme antaa hakemiseen liittyvää ohjeistusta, koska rahoitusmahdollisuudet ovat näin ohjelmakauden 2014–2020 loppuvaiheessa rajalliset. Voitte esittää hankeideanne täyttämällä tämän hankeluonnoslomakkeen. Huomatkaa, että hankeidealomake ei ole virallinen hakemus.

Hakemuksen tekee Botnia-Atlantica-hankkeen johtava tuensaaja, joka on suomalainen tai ruotsalainen. Pohjanmaan liitolle jätettävän hakemuksen pohjana käytetään Botnia-Atlantica-ohjelmalle tehtyä, Min Ansökan -palvelussa muokattua rahoitushakemusta kokonaiskustannusarvioineen ja rahoitussuunnitelmineen.

Valintakriteerit

Hankehakemukset arvioidaan valintaprosessin perusteella. Valintaprosessi koostuu kahdesta vaiheesta: laadullinen arviointi kolmeen kriteeriin perustuen ja hakemuksen vertailu ohjelman valintakriteereihin.

Hankehakemuksen laatu arvioidaan asteikolla 1 - 5 seuraavien kriteereiden osalta: 

1. Miten hyvin hanke edistää erityistavoitteen saavuttamista

2. Hankkeen tulosten laatu

3. Kumppanuuden laatu

Hankkeen tulee saada vähintään 3 pistettä jokaisesta kriteeristä tullakseen hyväksytyksi.  

Toisessa vaiheessa hankkeet arvioidaan valintakriteereiden perusteella; Rajat ylittävä lisäarvo, Yhteinen vastuu hankkeesta (kumppanuus), Pysyvät tulokset, tulossuuntautuneisuus, EU:n Itämeren alueen strategia, Laajemmassa asiayhteydessä levitettävät tulokset, Elinkeinoelämän osallisuus hankkeen toteutuksessa, Horisontaaliset kriteerit kasvun työkaluna. Enemmän tietoa löytyy Botnia-Atlantican kotisivuilta.

 

Muu julkinen rahoitus

Valtion vastinrahoitusosuus voi olla noin 11 % kokonaisrahoituksesta. Se muodostaa osan Botnia-Atlantica-hankkeen rahoittamiseen Suomesta tarvittavasta julkisesta rahoitusosuudesta. Lisäksi hanke tarvitsee aina myös muuta julkista rahoitusta Suomesta (rahoittajana esimerkiksi kunta, ammattikorkeakoulu, yliopisto tai muu julkisyhteisö).

Pohjanmaan liitto käsittelee hakemuksesi, mutta ensin se viedään kuitenkin n.k. koordinointiryhmään. Ryhmään kuuluu edustajia Pohjanmaan liitosta, Keski-Pohjanmaan liitosta, Etelä-Pohjanmaan liitosta ja Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Pyrimme siihen, että Pohjanmaan liitossa tehtävä päätös mahdollisesti myönnettävästä vastinrahoituksesta kulkee ajallisesti käsi kädessä Botnia-Atlantica-hakemuksen käsittelyn kanssa.

Muutoshakemus

Mikäli hanketta ei voida toteuttaa hyväksytyn hankesuunnitelman tai budjetin mukaisesti tai mikäli hankkeessa tapahtuu muunlaisia muutoksia on hakijan viipymättä otettava yhteyttä Pohjanmaan liittoon ja tehdä muutoshakemus. Muutoshakemus tehdään lomakkeella "Valtion vastinrahoitushakemus Botnia-Atlantica ohjelma 2014-2020" (alla). Täyttäkää kohta 7 sekä mikäli kyseessä on budjettimuutos myös kohta 8.

Hakulomake ja ohjeet

Valtion vastinrahoitushakemus Botnia-Atlantica-ohjelma 2014–2020
Ohje Botnia-Atlantica rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Opas hanketoimijoille

Maksatushakemus Suomen valtion vastinrahoitukselle


Botnia-Atlantica-ohjelma on yksi EU:n rahoittamista rajat ylittävistä Interreg-ohjelmista. Ohjelmat kuuluvat rakennerahastojen tavoitteeseen Euroopan alueellinen yhteistyö, jota voidaan myös nimittää Interregiksi.

Pohjanmaan liitto vastaa Suomen valtion kansallisesta vastinrahoituksesta.

Botnia-Atlantica-ohjelma hallinnoidaan Västerbottenin lääninhallituksessa Uumajassa Ruotsissa. Ohjelman sihteeristö, joka mm. vastaa hankeasioiden käsittelystä, toimii hallintoviranomaisen alaisuudessa Uumajassa. Sihteeristöllä on paikallistoimisto Pohjanmaan liitossa Vaasassa.

Norjan osuus ohjelmasta hallinnoidaan Nordlands fylkekommunessa Bodössa.

BA 2014 202 karta CMYK

Päivitetty 09.06.2020, Kello 12.18, Harriet Skog-Mandell.