Botnia-Atlantica 2014–2020

Kansallisen vastinrahoituksen hakeminen 2019

web development project phases 4

Hakujakso 2/2019

Botnia-Atlantican halujaksoon 2/2019 saapui määräaikaan mennessä kuusi kansallisen vastinrahoituksen hakemusta. Hakemukset kohdistuivat toimintalinjoihin Ympäristö (kolme hanketta), Innovaatio (kaksi hanketta) ja Kuljetus (yksi hanke). Hakemuksista neljä olivat esiselvityshankkeita joiden päämääränä on tutkia edellytykset isompien toimenpiteiden läpiviemistä. Kaksi hanketta olivat tavanomaisia suuremman budjetin hankkeita.

Kansallinen koordinaatioryhmä joka koostuu Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan edustajista päättää kansallisen rahoituksen myöntämisestä 26.9 kokouksessaan. Tämän jälkeen hakemukset menevät eteenpäin Botnia-Atlantican ohjausryhmään joka kokoontuu 6.11, jolloin lopulliset rahoituspäätökset tehdään, mikäli myös muut rahoittavat tahot ovat puoltaneet hankkeita.

Botnia-Atlantican hakujakso 2/2019 aukeaa 15. elokuuta. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 30. elokuuta.

Pohjanmaan liitolla on mahdollisuus myöntää valtion vastinrahoitus hankkeille jotka hakevat rahoitusta Botnia-Atlanticaohjelmasta. Valtion vastinrahoitus haetaan lomakkeella joka kohdistetaan Pohjanmaan liitolle, suomeksi tai ruotsiksi. Kansallisen rahoituksen tuki Pohjanmaan liitolta voi olla 11 prosenttia.

Tällä hakujaksolla otamme vastaan hakemuksia toimintalinjailla Ympäristö

Esiselvitykset

Ny on avautunut mahdollisuus hakea esiselvitysrahoitusta. Esiselvitys voi saada EU rahoitusta 45 000 euroon saakka mikä vastaa 60% esiselvityksen loppusummasta ja voi kestää korkeintaan yhdeksän kuukautta.

Esiselvityksellä on tarkoituksena tutkia ja selvittää normaalin hankkeen toteutusedellytyksiä. Esiselvitys voi käsittää kumppanuuden kokoamisen hankeidean ympärille ja tulevan hankkeen edellytyksien selvittämisen tai koostua ulkopuolisista analyyseistä, jotka luovat perustaa tulevan hankkeen suunnalle. Tulokset esitellään kirjallisessa raportissa, josta mahdollisen tulevan hankkeen edellytykset käyvät selkeästi ilmi tai tietoja miksi hankeidea ei toimi. Tarkempaa tietoa Botnia-Atlantican rahoitusmahdollisuuksista löytyy Hanketoimijan käsikirjasta joka löytyy Botnia-Atlantican kotisivuilta tai klikkaamalla linkkiä

Esiselvitysrahoitus voidaan myöntää kertakorvauksena, toisin sanoen jos esiselvitys arvioidaan olevan ohjelman toimintalinjan mukainen ja täyttävän muut vaatimukset - sille voidaan myöntää rahoitus joka ei ole kytketty tutkimuksessa käytettäviin kustannuksiin. Rahoitus perustuu esiselvitykselle asetettujen ehtojen täyttämiseen. Jos esiselvitys täyttää sille asetetut ehdot rahoitus maksetaan; jos esitutkimus ei täytä ehtoja, rahaa ei makseta.

Suomen kansallisen rahoituksen tuki esiselvityshankkeisiin haetaan Pohjanmaan liitolta ja voi olla 15 prosenttia tai korkeintaan 11 250 euroa

Rahoitusta esiselvityshankkeisiin voi hakea toimintalinjoista Innovaatio, Ympäristö ja Liikenne

Ottakaa yhteyttä Pohjanmaan liittoon jo ideointivaiheessa jotta voimme antaa ohjeistusta hakemuksen suhteen koska rahoitusmahdollisuudet ovat rajataut näin ohjelmakauden 2014 – 2020 jakson loppuvaiheessa. Voitte esittää hankeideanne täyttämällä tämän hankeluonnoslomakkeen. Huomioikaa että hankeidealomake ei ole virallinen hakemus

Näin haet kansallista vastinrahoitusta Pohjanmaan liitolta

Pohjanmaan liitto voi myöntää Suomen valtion vastinrahoitusta hankkeille, jotka hakevat rahoitusta Botnia-Atlantica-ohjelmasta. Kansallista vastinrahoitusta haetaan erillisellä lomakkeella, joka osoitetaan Pohjanmaan liitolle, suomen tai ruotsin kielellä.

Hakijana toimii Botnia-Atlantica-hankkeen johtava tuensaaja, jonka kotipaikka voi olla Suomi tai Ruotsi. Rahoitushakemus perustuu Botnia-Atlantica-ohjelmaa varten laadittuun, Min ansökan -järjestelmässä jätettyyn hankehakemukseen, jossa on esitetty hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

Valintakriteerit

Hankehakemukset arvioidaan valintaprosessin perusteella. Valintaprosessi koostuu kahdesta vaiheesta: laadullinen arviointi kolmeen kriteeriin perustuen ja hakemuksen vertailu ohjelman valintakriteereihin.

Hankehakemuksen laatu arvioidaan asteikolla 1-5 seuraavien kriteereiden osalta: 

1. Miten hyvin hanke edistää erityistavoitteen saavuttamista

2. Hankkeen tulosten laatu

3. Kumppanuuden laatu

Hankkeen tulee saada vähintään 3 pistettä jokaisesta kriteeristä tullakseen hyväksytyksi.  

Toisessa vaiheessa hankkeet arvioidaan valintakriteereiden perusteella; Rajat ylittävä lisäarvo, Yhteinen vastuu hankkeesta (kumppanuus), Pysyvät tulokset, tulossuuntautuneisuus, EU:n Itämeren alueen strategia, Laajemmassa asiayhteydessä levitettävät tulokset, Elinkeinoelämän osallisuus hankkeen toteutuksessa, Horisontaaliset kriteerit kasvun työkaluna

Uudet rahoitusmahdollisuudet


Botnia-Atlantican puitteissa on nyt mahdollista toteuttaa esiselvityksiä. Esiselvityksen tarkoituksena on selvittää ja nostaa esille tavallisen hankkeen läpiviemisen mahdollisuudet. Esiselvityksessä voidaan esimerkiksi kerätä hankeidean ympärille sekä mahdollistaa tulevan hankkeen puitteet.
Esitutkimuksen toteutusaika voi olla enintään yhdeksän kuukautta ja EU-rahoitusta voidaan myöntää enintään 45 000 € (enintään 60 % esitutkimuksen loppusummasta). Esitutkimusrahoitus voidaan myöntää kertakorvauksena (Lump Sum), toisin sanoen jos esitutkimus arvioidaan olevan ohjelman toimintalinjan mukainen ja täyttävän muut vaatimukset, sille voidaan myöntää rahoitus, jota ei ole kytketty tutkimuksessa käytettäviin kustannuksiin. Rahoitus perustuu sen sijaan esitutkimukselle asetettujen ehtojen täyttämiseen. Mikäli esitutkimus täyttää ehdot, rahoitus maksetaan; mikäli esitutkimus ei täytä ehtoja, rahaa ei makseta. Näin ollen esitutkimuksen raportoiminen on aiempaa yksinkertaisempaa. Enemmän tietoa löytyy Botnia-Atlantican kotisivuilta.

Muu julkinen rahoitus

Valtion vastinrahoitusosuus voi olla noin 11 % kokonaisrahoituksesta. Se muodostaa osan Botnia-Atlantica-hankkeen rahoittamiseen Suomesta tarvittavasta julkisesta rahoitusosuudesta. Lisäksi hanke tarvitsee aina myös muuta julkista rahoitusta Suomesta (rahoittajana esimerkiksi kunta, ammattikorkeakoulu, yliopisto tai muu julkisyhteisö).

Pohjanmaan liitto käsittelee hakemuksesi, mutta ensin se viedään kuitenkin n.k. koordinointiryhmään. Ryhmään kuuluu edustajia Pohjanmaan liitosta, Keski-Pohjanmaan liitosta, Etelä-Pohjanmaan liitosta ja Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Pyrimme siihen, että Pohjanmaan liitossa tehtävä päätös mahdollisesti myönnettävästä vastinrahoituksesta kulkee ajallisesti käsi kädessä Botnia-Atlantica-hakemuksen käsittelyn kanssa.

Muutoshakemus

Mikäli hanketta ei voida toteuttaa hyväksytyn hankesuunnitelman tai budjetin mukaisesti tai mikäli hankkeessa tapahtuu muunlaisia muutoksia on hakijan viipymättä otettava yhteyttä Pohjanmaan liittoon ja tehdä muutoshakemus. Muutoshakemus tehdään lomakkeella "Valtion vastinrahoitushakemus Botnia-Atlantica ohjelma 2014-2020" (alla). Täyttäkää kohta 7 sekä mikäli kyseessä on budjettimuutos myös kohta 8

Hakulomake ja ohjeet

Valtion vastinrahoitushakemus Botnia-Atlantica-ohjelma 2014–2020
Ohje Botnia-Atlantica rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Opas hanketoimijoille

Maksatushakemus Suomen valtion vastinrahoitukselle


Botnia-Atlantica-ohjelma on yksi EU:n rahoittamista rajat ylittävistä Interreg-ohjelmista. Ohjelmat kuuluvat rakennerahastojen tavoitteeseen Euroopan alueellinen yhteistyö, jota voidaan myös nimittää Interregiksi.

Pohjanmaan liitto vastaa Suomen valtion kansallisesta vastinrahoituksesta.

Botnia-Atlantica-ohjelma hallinnoidaan Västerbottenin lääninhallituksessa Uumajassa Ruotsissa. Ohjelman sihteeristö, joka mm. vastaa hankeasioiden käsittelystä, toimii hallintoviranomaisen alaisuudessa Uumajassa. Sihteeristöllä on paikallistoimisto Pohjanmaan liitossa Vaasassa.

Norjan osuus ohjelmasta hallinnoidaan Nordlands fylkekommunessa Bodössa.

BA 2014 202 karta CMYK

Päivitetty 23.09.2019, Kello 10.58, Karl-Gustav Byskata.