Botnia-Atlantica 2014–2020

Botnia-Atlantican hankkeiden kansallinen vastinrahoitus

Bulbs2

 

Pohjanmaan liitto voi myöntää Suomen valtion vastinrahoitusta hankkeille, jotka hakevat rahoitusta Botnia-Atlantica-ohjelmasta. Kansallista vastinrahoitusta haetaan erillisellä lomakkeella, joka osoitetaan Pohjanmaan liitolle, suomen tai ruotsin kielellä. Kansallisen vastinrahoituksen tukiprosentti voi olla 11%

Ennen kuin lähetät hankehakemuksen

Ottakaa yhteyttä Pohjanmaan liittoon jo ideointivaiheessa jotta voimme antaa ohjeistusta hakemuksen suhteen koska rahoitusmahdollisuudet ovat rajataut näin ohjelmakauden 2014 – 2020 jakson loppuvaiheessa. Voitte esittää hankeideanne täyttämällä tämän hankeluonnoslomakkeen. Huomioikaa että hankeidealomake ei ole virallinen hakemus

Hakemuksen tekee Botnia-Atlantican johtava tuensaaja, Suomalainen tai Ruotsalainen. Alustana hakemukselle käytetään rahoitushakemus - kokonaistalousarvioineen ja rahoitussuunnitelmineen - jota on tehty Botnia-Atlantica hakuun ja työstetty Min Ansökan palveussa.

Valintakriteerit

Hankehakemukset arvioidaan valintaprosessin perusteella. Valintaprosessi koostuu kahdesta vaiheesta: laadullinen arviointi kolmeen kriteeriin perustuen ja hakemuksen vertailu ohjelman valintakriteereihin.

Hankehakemuksen laatu arvioidaan asteikolla 1-5 seuraavien kriteereiden osalta: 

1. Miten hyvin hanke edistää erityistavoitteen saavuttamista

2. Hankkeen tulosten laatu

3. Kumppanuuden laatu

Hankkeen tulee saada vähintään 3 pistettä jokaisesta kriteeristä tullakseen hyväksytyksi.  

Toisessa vaiheessa hankkeet arvioidaan valintakriteereiden perusteella; Rajat ylittävä lisäarvo, Yhteinen vastuu hankkeesta (kumppanuus), Pysyvät tulokset, tulossuuntautuneisuus, EU:n Itämeren alueen strategia, Laajemmassa asiayhteydessä levitettävät tulokset, Elinkeinoelämän osallisuus hankkeen toteutuksessa, Horisontaaliset kriteerit kasvun työkaluna. Enemmän tietoa löytyy Botnia-Atlantican kotisivuilta.

 

Muu julkinen rahoitus

Valtion vastinrahoitusosuus voi olla noin 11 % kokonaisrahoituksesta. Se muodostaa osan Botnia-Atlantica-hankkeen rahoittamiseen Suomesta tarvittavasta julkisesta rahoitusosuudesta. Lisäksi hanke tarvitsee aina myös muuta julkista rahoitusta Suomesta (rahoittajana esimerkiksi kunta, ammattikorkeakoulu, yliopisto tai muu julkisyhteisö).

Pohjanmaan liitto käsittelee hakemuksesi, mutta ensin se viedään kuitenkin n.k. koordinointiryhmään. Ryhmään kuuluu edustajia Pohjanmaan liitosta, Keski-Pohjanmaan liitosta, Etelä-Pohjanmaan liitosta ja Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Pyrimme siihen, että Pohjanmaan liitossa tehtävä päätös mahdollisesti myönnettävästä vastinrahoituksesta kulkee ajallisesti käsi kädessä Botnia-Atlantica-hakemuksen käsittelyn kanssa.

Muutoshakemus

Mikäli hanketta ei voida toteuttaa hyväksytyn hankesuunnitelman tai budjetin mukaisesti tai mikäli hankkeessa tapahtuu muunlaisia muutoksia on hakijan viipymättä otettava yhteyttä Pohjanmaan liittoon ja tehdä muutoshakemus. Muutoshakemus tehdään lomakkeella "Valtion vastinrahoitushakemus Botnia-Atlantica ohjelma 2014-2020" (alla). Täyttäkää kohta 7 sekä mikäli kyseessä on budjettimuutos myös kohta 8

Hakulomake ja ohjeet

Valtion vastinrahoitushakemus Botnia-Atlantica-ohjelma 2014–2020
Ohje Botnia-Atlantica rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Opas hanketoimijoille

Maksatushakemus Suomen valtion vastinrahoitukselle


Botnia-Atlantica-ohjelma on yksi EU:n rahoittamista rajat ylittävistä Interreg-ohjelmista. Ohjelmat kuuluvat rakennerahastojen tavoitteeseen Euroopan alueellinen yhteistyö, jota voidaan myös nimittää Interregiksi.

Pohjanmaan liitto vastaa Suomen valtion kansallisesta vastinrahoituksesta.

Botnia-Atlantica-ohjelma hallinnoidaan Västerbottenin lääninhallituksessa Uumajassa Ruotsissa. Ohjelman sihteeristö, joka mm. vastaa hankeasioiden käsittelystä, toimii hallintoviranomaisen alaisuudessa Uumajassa. Sihteeristöllä on paikallistoimisto Pohjanmaan liitossa Vaasassa.

Norjan osuus ohjelmasta hallinnoidaan Nordlands fylkekommunessa Bodössa.

BA 2014 202 karta CMYK

Päivitetty 13.02.2020, Kello 08.15, Karl-Gustav Byskata.