Ansökan om finansiering

Ansökan om finansiering programperioden 2014–2020

Österbottens förbund startar ansökningsomgångar inom noggrannare definierade teman och publicerar meddelanden om ansökningarna och ansökningstiderna här på webben.

En man hållen en presentation. Mies pitää esityksen.

Hur ansöker jag om finansiering?

Alla ansökningar om finansiering sker elektroniskt via datasystemet EURA2014. År 2020 kan du inte längre logga in (identifiera dig) i EURA 2014 som tidigare med Katso-användarnamn och lösenord, utan du ska göra det med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du väljer själv vilken identifieringsmetod du vill använda. Mer information om bankkoder får du av din bank, om mobilcertifikat av din mobiloperatör och på https://mobiilivarmenne.fi/sve/ och om certifikatkort på Befolkningsregistercentralens (från och med 2020 Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) och polisens webbplatser.

Utöver identifieringsmetoden kommer också kontrollen av din behörighet till EURA 2014 att ändras. Användningen av Katso-tjänsterna i detta syfte kommer att avvecklas i två steg och ersättas med Suomi.fi-fullmakter.
1. Om din organisation är upptagen i handelsregistret (dvs. företag e.d.) börjar ändringen gälla vid årsskiftet 2019/2020. I så fall ska organisationen ta i bruk de nya fullmakterna på Suomi.fi-fullmakter redan under 2019 för att kunna använda EURA 2014 utan avbrott efter årsskiftet. Dessutom ändras identifieringen såsom beskrivs ovan.
2. Om organisationen inte är upptagen i handelsregistret (en offentlig organisation e.d.), tas de nya fullmakterna på Suomi.fi-fullmakter inte i bruk vid årsskiftet utan under 2020, tidpunkten meddelas senare. Ändringen av identifieringsmetoden gäller även dig från och med årsskiftet.

Läs noggrant igenom ansökningsblanketten och de anvisningar som finns i systemet. När du planerar ett projekt ska du i förväg reda ut till vilket av strukturfondsprogrammets prioriterade områden och särskilda mål projektet hör. Det är viktigt att du väljer rätt prioriterat område, eftersom det övriga innehållet i ansökan utformas enligt det. Ansökningen kan bearbetas ända tills du lämnar in den för myndighetsbehandling.

Eftersom ansökan om finansiering sker helt och hållet elektroniskt, behöver du inte skriva ut ansökan och leverera den till myndigheterna med en särskild underskrift. Även alla bilagor skickas elektroniskt via datasystemet EURA2014. Du behöver inte lämna in något skatteskuldsintyg eller utredning om prokura.

Vid samprojekt är det endast huvudgenomföraren som använder EURA 2014-systemet. Projektägarna bör sinsemellan göra upp ett avtal med vilket huvudgenomföraren befullmäktigas att representera delgenomförarna.

Lagar, förordningar och anvisningar finns på strukturfonder.fi

Ta kontakt

Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Regionutvecklingsexpert